Przedstaw czynniki hominizacji społeczno- kulturowe

Czynniki społeczno - kulturowe

- Wykształcenie mowy, zaczęto się porozumiewać;

- Produkcja narzędzi, broni, odzieży, biżuterii, domostw;

- Życie w grupach, społeczeństwach;

- Podział pracy i obowiązków;

- Przekazywanie wiedzy i doświadczeń;

- Opanowanie ognia;

- Pochówki;

- Dłuższa opieka...

Przedstaw mechanizmy i cele rozwoju osób w interpretacji teorii organizmicznych

Aby zrozumieć rozwój człowieka należy zrozumieć ukierunkowanie jednostki na autonomię lub homonomię. Autonomia jest wtedy gdy człowiek jest ukierunkowany na siebie a homonomia gdy na środowisko. Gdy jedna z tych tendencji jest realizowana to mówimy o rozwoju jednostki. Tendencje te to jedna całość...

Przedstaw poglądy Demokryta i Epikura i wykaż różnice

Poglądy: Demokryt znany jest przede wszystkim jako twórca atomizmu, choć miał poprzednika w swym zapomnianym mistrzu, Leukipposie. Demokryt żył współcześnie z Sokratesem, ale przez historię zaliczony został do filozofii przedsokratejskiej. Koncepcja atomistyczna o tyle zaważyła na etyce Demokryta, że...

Przedstaw poglądy Epikura dotyczące atomów i etyki. Co to jest ataraksja

Epikurejczycy:

Nurt w dziejach filozofii nawiązujący do filozoficznych koncepcji Epikura z Samos (341 - 270 p.n.e.).

W etyce: to przeświadczenie, że najwyższym dobrem człowieka jest szczęście,

utożsamiane z przyjemnością; epikureizm pojmuje przyjemność jako stan duszy całkowicie spokojnej...

Przedstaw koncepcje sofistów i podaj przykłady

Przedstawiciele:Gorgiasz z Leontinoj (ok.

Przedstaw klasyfikację dzieł Arystotelesa. Co to jest „Novum Organum” problemy? Indukcja, dedukcja, nauka według Arystotelesa

Arystotelesa (zostały podzielone przez Andronikosa z Rodos) na:

pisma logiczne (noszą wspólną nazwę "Organon" /tłumaczy się jako narzędzie/)

pisma przyrodnicze: najważniejszy tytuł: " Fizyka Arystotelesa "

pisma metafizyczne: najważniejszy tytuł: " Metafizyka Arystotelesa...

Przedstaw poglądy filozoficzno - teologiczne Alberta Wielkiego i jego recepcję arystotelizmu

Albertus Magnus, Albert von Bollstdt, Albert z Lauingen, filozof, teolog i przyrodnik. Urodził się w Lauingen, w rodzinie rycerskiej. Studiował w Padwie, w roku 1223 wstąpił do zakonu dominikanów. Wykładał jako profesor w Paryżu i Kolonii. Napisał komentarze do wszystkich ksiąg Arystotelesa. Poza tym...

Przedstaw poglądy Dunsa Szkota ze szczególnym uwzględnieniem jego metafizyki

Jeden z poglądów Szkota dotyczył przewagi wiary nad rozumem. Duns pojęcie nauki przejął, co prawda od Arystotelesa i Tomasza, ale zastosował je skrupulatnie i otrzymał odmienne wyniki. Uważa, więc że do nauki należy wszystko, co znalezione przez rozum, jednak rozum nie wszystko może znaleźć. Zatem...

Przedstaw poglądy filozoficzne G. W. Leibniza: racjonalizm pluralistyczno – monadologiczny

Leibniz urodził się w 1646 roku w Lipsku jako syn profesora filozofii miejscowego uniwersytetu. Po skończeniu studiów filozoficznych na uniwersytecie w Lipsku, wyjechał do Heidelbergu a potem Jeny aby studiować nowożytną fizykę. Osobiście przyjaźnił się ze Spinozą.

Teoria poznania - nowa teoria...

Kiedy żył Tomasz z Akwinu i co napisał? Przedstaw główne tezy jego metafizyki

Święty Tomasz z Akwinu jest uważany za najwybitniejszego filozofa okresu średniowiecza. Urodził się w 1224 r. w hrabiowskiej rodzinie w Akwinie koło Neapolu. W roku 1273 Tomasz zachorował , zmarł rok później.

Pisma Tomasza są bardzo liczne. Przede wszystkim pozostawił 3 wielkie dzieła, z których...

Przedstaw charakterystyczne cechy prawidłowej postawy ciała

Ogólnie prawidłowa postawa ciała charakteryzuje się następującymi cechami:

- prostym ustawieniem głowy,

- fizjologicznymi wygięciami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałowej oraz prostym kręgosłupem w płaszczyźnie czołowej,

- dobrze wysklepioną klatką piersiową; przednia ściana klatki...

Przedstaw podobieństwa i różnice w budowie i funkcjach DNA i RNA

DNA RNA

- występuje w jądrze komórkowym;

- zbudowany z dwu komplementarnych nici skręconych wokół własnej osi – tworzącej helisę;

- cukier dezoksyryboza;

- zasady azotowe AGCT;

- występuje w jednej postaci;

- trwały, jest matrycą zawierającą informacje o syntezie białek;

- pośredni udział w...

Przedstaw skutki zdrowotne najczęściej występujących wad w żywieniu

Skutki zdrowotne niedoborów pokarmowych to m.in.:

- wole endemiczne występujące głównie w woj. Polski Południowej;

- częste występowanie przewlekłych zaparć,

- niedokrwistość z niedoboru żelaza, szczególnie w populacji dzieci i młodzieży oraz kobiet ciężarnych;

- osteoporoza, głównie u kobiet w...

Przedstaw główne zagrożenia zdrowia związane z wadliwym stylem życia

1. Wadliwy styl życia

Styl życia i zachowania zdrowotne determinują w największym stopniu stan zdrowia ludności. Do zachorowań zagrażających zdrowiu należą przede wszystkim:

a) mała aktywność fizyczna ogółu ludności. Zadawalający poziom aktywności fizycznej cechuje: 70% dzieci 6-7 letnich, 20-30%...

Przedstaw najczęściej występujące zaburzenia funkcjonowania tarczycy

Niedoczynność tarczycy wynika z różnych przyczyn. Może być wrodzona, związana z niedorozwojem lub całkowitym brakiem tarczycy, wrodzonymi błędami syntezy hormonów tarczycy lub podwzgórzowo-przysadkową niedoczynności tarczycy (niedobór lub brak TSH). Niedoczynność nabyta może być skutkiem np...

Przedstaw podstawowe zasady „treningu profilaktycznego” (doboru i prowadzenia ćwiczeń)

-optymalna częstotliwość zajęć treningowych wynosi 3-5 razy tygodniowo. Zajęcia prowadzone 5 razy w tygodniu przynoszą lepszy efekt niż 3 razy w tygodniu, ale różnica jest niewielka. Zajęcia 2 razy w tygodniu nie przynoszą znacznego efektu fizjologicznego,

-optymalna intensywność zajęć treningowych...

Przedstaw czynniki warunkujące nierównomierne ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI na świecie i w Polsce

Są dwa CZYNNIKI od, których zależy rozmieszczenie ludności na świecie. Są to:

a) warunki naturalne;

b) czynniki społeczno-ekonomiczne.

ad. a) Najbardziej atrakcyjnymi warunkami naturalnymi do osiedlenia człowieka są tereny o:

- dobrym nasłonecznieniu;

- umiarkowanym cieple;

- odpowiedniej ilości...

Przedstaw charakterystykę WÓD OCEANICZNYCH

W oceanach i morzach gromadzone jest około 94% ogólnej ilości wody i zajmują one 71% powierzchni Ziemi. Morza i oceany traktowane razem noszą nazwę WSZECHOCEANU lub OCEANU ŚWIATOWEGO. Przeciętna głębokość – 3800m.

- OCEAN SPOKOJNY (PACYFIK) – powierzchnia – 179 mln km², średnia głębokość – 3957 m...

Przedstaw czynniki zewnętrzne i wewnętrzne warunkujące zróżnicowanie FORM POWIERZCHNI Ziemi

Powierzchnia Ziemi ulega ciągłym przemianom, które są rezultatem działania złożonych procesów geologicznych. Procesy te najogólniej można podzielić na dwie grupy: procesy zewnętrzne (np. wietrzenie, erozja) – zachodzące wskutek działania czynników, których źródłem jest energia cieplna Słońca, oraz...

Przedstaw i scharakteryzuj STREFY KLIMATYCZNE

A) strefa klimatu RÓWNIKOWEGO – powietrze jest silnie nagrzane w ciągu całego roku – średnie miesięczne temperatury wahają się od 24C do 28C. Ruchy wstępujące wilgotnego powietrza prowadzą do wysokich opadów, występujących w godzinach popołudniowych i nasilają się w czasie wiosennego i jesiennego...