Przedstawienie

Czytaj Dalej

Kultowe przedstawienie, przedstawienie kultowo - reprezentacyjne

Obraz lub rzeźba przeznaczonedo oddawania czci przez wiernych, na ogół umieszczonew nastawie ołtarzowej, ilustrujące dogmatyi prawdy wiary; ujęte w kompozycję reprezentacyjną,hieratyczną, frontalną.

Graficzne przedstawienie danych statystycznych

• liniowy złożony ( sumaryczny ) – przedstawia kilka zjawisk cząstkowych,traktowanych jako składniki większej całości i w tym sensie przedstawionych • liniowy złożony strukturalny – również odnosi się do przedst.

Kultura jest wytworem aktywności człowieka i sposobem rozwiązywania problemów egzystencjalnych. Jak można przedstawić jej strukturę (składniki), jakie są warunki aktywności ludzkiej i według jakich mechanizmów

Najpierw dzieje się to z pomocą ludzi dorosłych, którzy to naprowadzają, uczą, przedstawiają dobre i złe strony tego życia, ale przede wszystkim pokazują jak trzeba sobie radzić z tym życiem. I w tej części naszej pracy będziemy się starały przedstawić mechanizmy, według jakich działa kultura.

Historyczne przedstawienie

) przedstawienietematu rei. typ przedstawienia, ukazujący wydarzenieuznane za rzeczywiście zaistniałe i oparte naprzekazie bibl. też biblijne przedstawienie; 3)wyobrażenie wydarzenia hist.

Przedstawienia wizualne

W odróżnieniu od przedstawień („reprezentacji"), które od­noszą się do czegoś realnego, simulakra mają sens same w sobie, bez odniesienia do czegokolwiek poza nimi.

Batalistyczne przedstawienie, batalistyka

jest jedną z odmian przedstawienia —> historycznego;artysta specjalizujący się w tych tematach zw. przedstawień, widocznytakże w kostiumach i innych realiach.

Mitologiczne przedstawienie

ujmowane były z retorycznym patosem,akcentującym heroiczny charakter przedstawianychscen, które wyrażały nową moralność i filozofięOświecenia i Rewolucji. przedstawieniamitol. Do najczęściej przedstawianych w sztuce eur.

PRZEDSTAWIENIE

Rozróżnia się: przedstawienia oglądowe (naoczne), do których się zalicza —> spostrzeżenia i —> wyobrażeiua; przedstawienia nieoglądowe (abstra­kcyjne), do których należą -^ pojęcia (1).

“CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST” (JOSEPH CONRAD). Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów.

Już w czasach antycznych Sofokles przedstawił w “Antygonie” problem rozdarcia kobiety poszukującej rozwiązania sporu pomiędzy miłością a praworządnością, dobrem ogółu a szczęściem jednostki.

„Praca miernikiem wartości człowieka” – czy słusznie? Przedstaw swoje refleksje na ten temat w oparciu o przykłady literackie z różnych epok.

Prusa przedstawia również bohaterów pozytywnych, użytecznych dla społeczeństwa, jak również i pasożytów, żyjących kosztem innych.   Zupełnie inaczej przedstawia Stefan Żeromski pracę chłopów w swoich wczesnych opowiadaniach.

„Praca miernikiem wartości człowieka” czy słusznie? Przedstaw swoje refleksje na ten temat w oparciu o przykłady literackie z różnych epok

Prusa przedstawia również bohaterów pozytywnych, użytecznych dla społeczeństwa, jak również i pasożytów, żyjących kosztem innych. Zupełnie inaczej przedstawia Stefan Żeromski pracę chłopów w swoich wczesnych opowiadaniach.

Przedstawić główne etapy kształtowania się ekonomicznej roli państwa w krajach gospodarki rynkowej

Przedstawię teraz dwie dziedziny, w których stało się wyraźnie zwiększenie w porównaniu z okresem przedwojennym roli państwa w gospodarce. Tworzono mieszane z udziałem przedstawicieli kapitału – organy kontrolujące i planujące.

Biblijne przedstawienie

Obok przedstawień figur, występowałydekor.

Świętych przedstawienia

Najbardziej popularnebyły wyobrażenia świętych w sztuce późnegośredniowiecza, zarówno w sztuce sakralnej, jak i świeckiej,byli przedstawiani w grupach, towarzysząc wieluprzedstawieniom Marii, pojawiają się wówczastakże cykle z ich żywotów.

Recenzja z przedstawienia Gogola "Rewizor" reż. Jan Klata

W przedstawieniu tym można było też zauważyć odwołanie i do naszych czasów np. Zamiast przedstawienia w stylu: dawno temu w carskiej Rosji, dostaliśmy wspaniałą retrospekcję i chwilę zadumy nad własną przeszłością.

Recenzja przedstawienia teatralnego "Krum" reż. Krzysztof Warlikowski

I aby pogłębić swój efekt dekoracja do przedstawienia mimo multimedialnych efektów jest bardzo oszczędna. Może dlatego że lubię takie dołujące przedstawienia.

Jak rozumiesz pojęcie "dziedziny wychowania"? Przedstaw charakterystykę wybranej dziedziny wychowania i wskaż jej znaczenie dla praktyki wychowawczej.

Pragnę przedstawić jedno z nich. Dzieci już od najmłodszych lat uczone są rysunku, śpiewu, zachęcane są do udziału w przedstawieniach teatralnych, mają organizowane wycieczki do teatru, kina, muzeum.

Przedstaw i oceń drogi życiowe Stanisława Wokulskiego, Tomasza Judyma i Zenona Ziembiewicza oraz wskaż przyczyny klęski każdego z nich.

Przedstaw i oceń drogi życiowe Stanisława Wokulskiego, Tomasza Judyma i Zenona Ziembiewicza oraz wskaż przyczyny klęski każdego z nich. Autorzy stworzyli ciekawe postacie dość reprezentatywne i typowe, a zarazem indywidualne, oryginalne, ciekawe, interesująco przedstawione i wnikliwie przeanalizowane.

Najsłynniejsi literaccy kochankowie. Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

Na przykładzie romantyzmu i pozytywizmu rozważ problem służebności literatury, oraz przedstaw swój sąd o miejscu i roli twórcy w życiu społeczeństwa w tych epokach.

Romantyzm posługiwał się bogatą ekspresją, uzyskiwaną przez tajemniczość, ludowość, mieszanie różnych estetyk, pozytywizm natomiast nie przebierał w środkach wyrazu, jasno przedstawiał, czego wymaga od czytelnika.