Przedsiębiorstwo

Czytaj Dalej

Przedsiębiorstwo i jego formy

1. Pojęcie i cel działania przedsiębiorstwa. Ekonomia, jak wiadomo, rozróżnia trzy podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej: przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe i państwo. Jest to najogólniejsza kategoryzacja. Pozostając na razie na tym poziomie rozważań zauważmy, że gospodarstwo domowe zajmuje się konsumpcją12, państwo wtórną redystrybucją dochodu, a tylko przedsiębiorstwo jest podmiotem przesądzającym o aktywności gospodarczej - produkuje i wytwarza dochód ...

Formy organizacyjne przedsiębiorstw

FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Przedsiębiorstwo – stanowi wyodrębnioną z gospodarki narodowej jednostkę gospodarczą, społeczno-techniczną utworzoną w celu trwałego, zarobkowego zaspokojenia potrzeb osób trzecich na rynku. Cechy przedsiębiorstwa:  działalność zarobkowa (realizacja zysku)  samodzielność decyzyjna  ponosi własne ryzyko  działalność ma charakter trwały Cele: WZROST I ROZWÓJ WZROST – mówimy wówczas, gdy obserwuje się w ...

strategie marketingowe rozwoju przedsiębiorstwa

Scharakteryzuj podstawowe strategie marketingowe rozwoju przedsiębiorstwa. Strategia marketingowa jest elementem ogólnej strategii działania przedsiębiorstwa oraz stanowi wyraz jego misji w zachowaniach na rynku. Ma ona charakter funkcjonalny. Definiowana jest jako wybór celów, rodzajów polityki czy reguł, które nadają kierunek marketingowym działaniom przedsiębiorstwa, wyznaczają kombinację i alokację środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej ...

Przedsiębiorstwa państwowe

Przedsiębiorstwo państwowe - jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiebiorstwo państwowe jest wyodrębnione zarówno organizacyjnym, ekonomicznym, jak i prawnym. Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako : a) przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych b) przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają przede ...

Co bada nauka o przedsiębiorstwie?

 

NOP zajmuje się badaniem relacji ekonomicznych oraz społecznych wewnętrznych przedsiębiorstwa, wynikających z jednostkowego i zawodowego podziału pracy, form i koncepcji kooperacji wewnętrznej, która związana jest z procesem pracy, kombinacją siły roboczej, środków pracy oraz przedmiotu pracy.

NOP...

Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

 

Główny obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego powiązań z otoczeniem

zawiera się w sferze produkcji dóbr i usług oraz wymiany. Nie można jednak nie

dostrzegać faktu, że przedsiębiorstwo w każdych warunkach systemowych swoją

działalnością kreuje określone — zarówno pozytywne, jak i...

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych

Polega na przekształceniu organizacyjno-prawnemu pp w spółki prawa handlowego w postaci spółki akcyjnej i Sp. z o.o. Ustawodawca wyróżnił 3 rodzaje komercjalizacji: w celu prywatyzacjiprywatyzacja w celu przekształcenia organizacyjno-prawnymw celu dokonania konwersji wierzytelności

W celu osiągnięcia 2...

Miejsce i rola Małych i Średnich Przedsiębiorstw w gospodarce

Istota gospodarki rynkowej Rynek istnieje tak długo, jak długo istnieje między ludźmi potrzeba wymiany dóbr. Potrzeba ta wynika z faktu, że ludzie posiadają nadmiar jednych dóbr przy niedoborze innych. Od wieków niektórzy odczuwali potrzebę posiadania tego, co inni mieli w nadmiarze i czego chcieli się pozbyć w zamian za coś innego (np. pieniądze lub dobra). Ta zależność doprowadziły do powstania rynku, czyli miejsca, gdzie spotykali się sprzedający i kupujący.

Paradygmat etyki biznesu w polskich przedsiębiorstwach

Uwagi wstępne Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku zaznaczyły się poszukiwaniem nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwami. Poszukiwania szły w kierunku zasad etycznej odpowiedzialności życia gospodarczego. Powstał więc paradygmat etycznego zarządzania przedsiębiorstwem. Globalne przedsiębiorstwa uznały go za podstawę nowoczesnego zarządzania biznesem. Polskie przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarczej niestety marginalnie traktują etyczny wymiar ...

Projekt przedsiębiorstwa produkcji elektroniki sterującej oswietleniem "BED"

SPIS TREŚCI 1.Opis przedsiębiorstwa. 2.Produkt. 3. Rynek i konkurencja. 4. Strategia przedsiębiorstwa. 5.Polityka cenowa. 6. Plan promocji i sprzedaży. 7. Budżet promocyjny. 8. Założenia techniczno - organizacyjne projektu inwestycyjnego. 8.1. Technologia produkcji. 8.2. Pracochłonność montażu. 8.3. Zużycie elementów kompletacyjnych 8.4. Nakłady inwestycyjne. 9. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego 9.1. Wielkość ...

Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwo jest organizacją uporządkowaną i powołaną do realizacji celów. Służą temu wszystkie gromadzone w przedsiębiorstwie zasoby: ludzkie , kapitałowe, finansowe , a także własne doświadczenia często określane mianem „wiedzy przedsiębiorstwa”. Dobrze zarządzane przedsiębiorstwo przyjmuje cele prowadzące do sukcesu na rynku. Sukces na rynku gwarantuje zaspokojenie potrzeb nabywców przy relatywnie najniższych kosztach. Takie działania prowadzące do ...

Źródła finansowania innowacji w przedsiębiorstwie

Źródła finansowania innowacji w przedsiębiorstwie FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ Fundusze Strukturalne są instrumentami finansowymi polityki regionalnej Unii Europejskiej i mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów Unii w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek narodowych w celu zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów ...

Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu

Logika zdeterminowanego planem zarządzania przedsiębiorstwem stawia funkcji planowania niezwykle wysokie wymagania. Plan musi antycypować wszystkie istotne problemy kierowania przedsiębiorstwem i rozwiązywać je harmonijnie z punktu widzenia całości organizacji. Innymi słowy, plan musi wychwycić wszystkie...

ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO, RENTOWNOŚCI I WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Wielkość wypracowanego zysku jest podstawą do wyznaczania celów i szacowania osiągnięć przedsiębiorstwa. Wypracowany zysk bowiem określa m.in. zwrotność poniesionych nakładów i korzyści akcjonariuszy (przyrost wartości przedsiębiorstwa określony przez ekonomiczną wartość dodaną lub też...

GOSPODARSTWO A PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE

Gospodarstwo, przedsiębiorstwo rolnicze, gospodarstwo (przedsiębiorstwo) rolnicze to samodzielna jednostka techniczno-ekonomiczna wytwarzająca produkty rolnicze do bezpośredniego spożycia lub przetwórstwa rolno-spożywczego, technicznego oraz przeznaczanych na pokrycie własnych potrzeb i na sprzedaż...

Czym jest przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo jest tworzone w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem dóbr oraz świadczeniem usług w taki sposób, aby zaspokajając określone potrzeby odbiorców poprzez sprzedaż tych dóbr i usług osiągać zyski. Przedsiębiorstwo dysponuje zatem określonymi zasobami...

Marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

 

Obecne dziś zjawisko globalizacji, czyli "oderwanie się korzeni narodowych i terytorialne rozproszenie wielu węzłowych i strategicznych dziedzin działalności przedsiębiorstwa" (Michał Sawicki). wiąże się nierozerwalnie z pojęciem międzynarodowego marketingu. Przedsiębiorstwa mogą być w różnym...

Alternatywne teorie przedsiębiorstwa

Alternatywne teorie przedsiębiorstwa Tradycyjna - ekonomiści nazywają ją neoklasyczną - teoria przedsiębiorstwa nie wyjaśnia zupełnie ewidentnych faktów funkcjonowania firm, dlatego też powstały alternatywne teorie przedsiębiorstwa o których będzie moja poniższa praca. Na początku chciałem przedstawić tradycyjną teorię przedsiębiorstwa. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa działającego na rynku służy do wyjaśnienia, jak funkcjonuje rynek, tj. jak kształtują ...

Dlaczego małe przedsiębiorstwa nazywa się lokomotywą ciągnącą gospodarkę ku rozwojowi?

Każdy człowiek bez względu na wykształcenie i miejsce zamieszkania może sobie założyć firmę i zarabiać pieniądze na własny rachunek. Niektórym ludziom, co podjęli ryzyko i zajęli się prowadzenia własnej działalności gospodarczej poszczęściło się i obecnie ich firmy są znane na całym świecie. Podjęcie ryzyka i wykorzystanie szansy wejścia na rynek z produktem nowym i zupełnie nieznanym dało tym ludziom sławę i bogactwo, a ich firmy przynoszą dzisiaj wielkie ...

Potrzeby inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw i źródła ich finansowania

Przedsiębiorstwa potrzebują funduszy zarówno na rozpoczęcie działalności, jak i na jej kontynuację. Wydatki pieniężne na cele bieżące i rozwojowe mogą być przez nie finansowane ze źródeł własnych, jak i obcych. Finansowanie działalności przedsiębiorstw z własnych źródeł, określane jako samofinansowanie, może jednak ograniczać możliwości rozwoju ze względu na wielkość własnych środków. Wykorzystywanie przez podmioty gospodarcze funduszy z obcych źródeł,