Przedsiębiorca

Czytaj Dalej

Przedsiębiorca

Definicja

Przedsiębiorca to człowiek, który tworzy przedsiębiorstwo lub obejmuje nad nim kontrolę . Dostrzega on sprzyjające interesom okazje i wykorzystuje je, oraz jest siłą motoryczną zmian i postępu gospodarczego. Wstępnym warunkiem stania się przedsiębiorcą jest umiejętność pozyskania -...

Obowiązki uniwersalne przedsiębiorców

1.Normatywy techniczne 

2.Certyfikaty

Są to dokumenty przeznaczone do okazania właści­wym władzom poza granicami RP i zaświadczają o wiary­godności importera i o objęciu kontrolą przez właściwe or­gany RP transakcji w zakresie importu na polski obszar celny towarów o znaczeniu strategicznym...

Kim jest przedsiębiorca

To osoba lokująca fundusz w określone przedsięwzięcie podejmując szansę uzyskania zysku oraz ryzyko strat.(...) Przedsiębiorca jest osobą przejmującą odpowiedzialność za organizację i zarządzanie jednostką prawną wytwarzającą towary i usługi. Przedsiębiorczość stanowi czwarty czynnik produkcji...

Kto to jest przedsiębiorca?

 

Przedsiębiorca:

Począwszy od Cantillon’a wszyscy teoretycy ekonomii są zgodni, że przedsiębiorca spełnia istotne funkcje organizatora produkcji tzn. łączenia i kombinowania różnych podmiotów będących w zasięgu oddziaływania tego przedsiębiorcy,

Wg Schumpetera za przedsiębiorcę...

Przedsiębiorcy jednoosobowi i zakłady rzemieślnicze.

1. Przedsiębiorcy jednoosobowi jako osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z 19 listopada 1999 roku „Prawo działalności gospodarczej”. Działalność ta może być prowadzona przez jedną osobę bez zatrudnienia pracowników najemnych lub przedsiębiorcy mogą prowadzić we własnym imieniu przedsiębiorstwa małe, średnie lub duże, bądź zakłady rzemieślnicze. 2. Przedsiębiorca jednoosobowy ma obowiązek dokonania wpisu do rejestru ...

Klasyfikacja Przedsiębiorców

W rozumieniu ustawy SDG Mikro-przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio w roku mniej niż 10 pracowników, oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro. '

W rozumieniu ustawy SDG...

Klasa przedsiębiorców w Polsce współczesnej

Klasa nowa-lata 70-80 tych

Przedsiębiorca z tamtego okresu przetrwały lata 90 te były znacznie trwalsze niż nasze przedsiebiorstwa 90r ok. 2,5 mln zarejestrowanych przedsiębiorców

89r 830 tys.

85r 500 tys-85r 350tys-75r-255tys

Większość z nich to small biznes .Kiedyś małe przedsiebiorstwa –s prawników...

Przedsiębiorca, przedsiebiorstwo, przedsiębiorczośc

Spis Treści 1.Kim jest przedsiębiorca? 3 1.1 Podaj cechy osoby przedsiębiorczej 4 1.2 Czy każdy kto jest zarządca jest przedsiębiorcą? 4 1.3 Podsumowując 5 2.Czym jest przedsiębiorstwo 5 2.1. Cele przedsiębiorstwa 6 3.Definicja terminu przedsiębiorczość 6 3.2 Czynniki wpływające na przedsiębiorczość 7 3.3 Przedsiębiorczość jest często używanym terminem dlatego powstało sporo mitów na jego temat a oto niektóre z nich: 7 3.4 Co czyni z nas tak naprawdę ...

Osoby będące przedsiębiorcami i nie będące przedsiębiorcami

Kryterium działań może być charakter prowadzonej działalności, charakter ten może mieć znaczenie prawne w różnych dziedzinach, w zależności od charakteru prowadzonej przez niej działalności. W oparciu o to kryterium, osoby prawne można podzielić na:

= osoby gospodarcze o celach zarobkowych

= osoby...

Obowiązki przedsiębiorców związane z ochroną życia i zdrowia ludzkiego

Ponieważ prowadzenie dz.gosp może zagrażać życiu i zdrowiu ludzkiemu (a są to wartości prawnie chronione przez prawo) przedsiębiorca musi spełniać odpowiednie warunki pod tym względem z chwilą rozpoczęcia aż do momentu zakończenia prowadzenia dz.gosp. Podstawową grupę tworzą przepisy dotyczące...

Pojęcie przedsiębiorcy

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo (synonim zwrotu profesjonalny, fachowy, zarobkowy), we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

Za przedsiębiorców uznaje się także...

MARKETING JAKO NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY

 

Dla przedsiębiorcy, a więc osoby władającej określonym kapitałem i odpowiedzialnej za jego pomnażanie, marketing jest przede wszystkim szansą zmniejszenia ryzyka działania. Czas wielkiej improwizacji w biznesie na rynkach krajów wysoko rozwiniętych dawno minął.

>

>

>

>

 

Pojęcie przedsiębiorcy w ustawodawstwie polskim

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą nie jest rolnik, agroturystyka.

Przedsiębiorca

Są to osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarcza na własny rachunek, cechą działalności gospodarczej tych osób jest zawodowy charakter. zasady dotyczące przedsiębiorstwa to równość wobec prawa wszystkich przedsiębiorców oraz swoboda działalności gospodarczej przedsiębiorcami są...

Rachunek bankowy przedsiębiorcy

W stosunku do przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe oraz będących spółkami cywilnymi i osobami fizycznymi wprowadzono obowiązek posiadania rachunku bankowego. Są oni ponadto zobowiązani do gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym, jak też wydatkowania ich poprzez ten rachunek, gdy...

Co oznacza, pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jakie są źródła zakazu jej udzielania?

Jest to pomoc udzielona przez państwo polskim przedsiębiorcom. Zgodnie z postanowieniami traktatu pomoc świadczona przez państwo jest co do zasady niezgodna z regułami jednolitego rynku UE ponieważ zakłóca ona konkurencję.

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państw dla przedsiębiorców

Komisja Europejska sprawuje kontrolę nad przyznawaniem pomocy przedsiębiorcom przez państwa członkowskie. Komisja Europejska ocenia czy proponowane środki pomocy mogą być stosowane.

Z traktatu wynika że w ramach funduszy strukturalnych może być stosowana pomoc publiczna przeznaczona na rozwój regionów o...

Zdefiniuj pojęcie przedsiębiorcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Oprócz podmiotów wymienionych w ustawie o Swobodzie Gospodarczej są także osoby fizyczne posiadające akcje lub udziały zapewniające im co najmniej 25% głosów w organach innego przedsiębiorstwa, a więc Ci którzy np. dysponują większością głosów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach...

Jakie znaczenie ma znajomość cyklu życia produktu dla przedsiębiorcy?

Analiza cyklu życia produktu jest jedną z zasadniczych metod pozwalających właściwie kształtować marketingową strategię produktu. Pozwala na programowanie innowacji, a także na zaplanowanie właściwego programu asortymentowego w działaniu firmy.

Rozeznanie fazy cyklu życia, w której znajduje się...

Inne jednostki jako przedsiębiorcy (joint venture).

1. Spółki z udziałem zagranicznym (joint venture) stanowią wspólne przedsięwzięcie kapitału zagranicznego oraz polskiego, a mogą funkcjonować w formie sp. z o. o. lub S.A. Korzyści z tytułu istnienia spółek joint venture: a) napływ zagranicznego kapitału, b) bezdewizowy import technologii i metod zarządzania, c) poprawa zatrudnienia. 2. Oddziały przedsiębiorstw zagranicznych: · muszą dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorstw, · muszą wybrać osobę ...