Przedmiot jednostkowy

Czytaj Dalej

Słówka(przedmioty, kolory), zdania

PRZEDMIOTY: derRadiergummi-gumka, dasWörterbüch/dieWörterbücher-słownik/i, derBleistift/dieBleistifte-ołówek/ołówki, derKuli/dieKulis-długopis/y, derKalender/dieKalender-kalendarz/e, dasLineal/dieLineale-linijka/linijki, dieSchere/n-nożyczki, dasBüch/dieBücher-książka, dieBrille/n-okulary, derWalkman-walkman, dasHandy/dieHandys-komórka/i, dasHeft/ ...

Słówka - przedmioty i nie tylko

Der Bus – autobus

Der Kaffee - kawa

Der Zug – pociąg

Der Freund – przyjaciel

Der Komputer- komputer

Der Brief – list

Der Radiergummi – gumka

Der Bleistift – ołówek

Der Kuli – długopis

Der Kalender – kalendarz

Der Walkman-walkman

Der Spiegel – lusterko

Der Lippenstift - pomatka

Der...

Pisarze drugiej polowy XIX w. próbuja realizowac zasade typowosci "wcielajac to co ogólne w to co jednostkowe"

Polega to na przedstawianiu postaci za pomoca przedmiotów, których uzywa, pomieszczen, w których mieszka, ludzi, z którymi przebywa. Zasade wcielania rzeczy ogólnych, w rzeczy jednostkowe realizuja tez polscy nowelisci, z Sienkiewiczem na czele.

Pojęcie administracji i przedmiot prawa administracyjnego

 

Administracja – (zarząd, zarządzanie) – pojęcie używane w dwojaki sposób, oznacza jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej polegającej na zarządzaniu bądź ogół organów państwowych zajmujących się administrowaniem. Jest jedna z trzech dziedzin działalności państwa (ustawodawstwo...

Przedmiot badań marketingowych

trendy ekonomiczne,

trendy sprzedaży,

pojemność rynku i jego poszczególnych segmentów,

produkt, jego asortyment i opakowanie,

sprawność i efektywność kanałów dystrybucji,

popyt i cena (poziom i relacje).

Przedmiot badań rynkowych i marketingowych

Analizując przedmiotową strukturę badań marketingowych i rynkowych za-uważyć można, że część obszaru ich badań jest wspólna, podobnie jak i metodologia stanowiąca dorobek wiedzy ze wszystkich nauk społecznych i odnosząca się zarówno do technik gromadzenia informacji, jak i ilościo-wych i jakościowych metod przetwarzania zebranych danych.

Przedmiot i zadania socjologii jako nauki

 

Socjologia jest nauką o społ. i prawach rządzących jej rozwojem, interesuje się zjawiskami i wszelkimi procesami społ. oraz sposobami grupowania się ludzi. Socjologię interesują pewne cechy człowieka, które sprzyjają wchodzeniu w kontaktu z innymi jednostkami. Opisuje procesy tworzenia się...

Amortyzacja jednostkowa

  Amortyzacja jednostkowa – metoda oparta na liczbie usług wykonywanych, obliczana jako iloraz wartości do zamortyzowania i czasu życia środka trwałego, aby obliczyć wartość amortyzacji należy obliczyć iloczyn amortyzacji jednostkowej i rzeczywistego wykorzystania środka trwałego

Przedmiot opodatkowania

 

budynki lub ich części;

budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna;

grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność...

Spór o przedmiot socjologii prawa

Spór o przedmiot socjologii prawa jest w istocie sporem o to, czy dyscyplina ta jest nauką prawniczą czy socjologiczną.

Obraz fotograficzny jako przedmiot interpretacji

Przy zastosowaniu fotografii jako uzupełnienia standar­dowych metod socjologii przyjmujemy założenie leżące u podstaw każdej z nich, mianowicie realistyczny pogląd 0 obiektywnym istnieniu zjawisk i zdarzeń społecznych i ich mniej lub bardziej wiernym odzwierciedleniu w po­znaniu socjologicznym. Fotografia...

Jednostkowe potrzeby ludzkie.

 

Potrzeba osiągnięć – to pragnienie realizacji zadania w sposób bardziej skuteczny niż w przeszłości. Ludzie, u których cecha ta jest wysoka:

Lubią brać na siebie odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów

Ustalają sobie umiarkowanie trudne cele i podejmują rozsądne ryzyko dla...

Przedmiot i metoda

przedmiotem wiary. Metoda jako sposób pozyskiwania wiedzy, dostosowany do przedmiotu i celu, wyróżnia poznanie naukowe od innych typów poznania.

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa jest kryterium według którego dzieli się przedsiębiorstwa na: produkcyjne, handlowe, produkcyjno-handlowe.

Charakterystyka przedsiębiorstwa jednostkowego

    Przedsiębiorstwa jednostkowe powoływane są na mocy ustawy gospodarczej i funkcjonują na mocy Kodeksu Cywilnego.

POLITOLOGIA JAKO NAUKA EMPIRYCZNA - Przedmiot badania empirycznej politologii – założenia filozoficzne.

Co więcej obserwowanie nie jest „czystym” odwzorowaniem przedmiotów, lecz jest zależne od terminów, pojęć, teorii czyli wiedzy posiadanej.

Psychologia sportu - Matt Jarvis - Przedmiot badań psychologii sportu

Opis (odnosi się zarówno do rywalizacji, treningu, nauczania i odnowy biologiczne) wyjaśnianie, przewidywanie i modyfikowanie zachowań człowieka związanych z działalnością człowieka. Zachowania te dotyczą bezpośrednio sportowców oraz nauczycieli i trenerów jak i pośrednio widzów i...

Przedmiot uwagi (LaBerge, 1998)

Bodźce zewnętrzne odbierane za pośrednictwem narządów zmysłowych. Informują o właściwościach środowiska. Bodźce wewnętrzne odbierane za pośrednictwem zwojów podstawowych mózgu. Informują one o stanach motywacyjnych oraz o przeżywanych przez nas emocjach.

Klasyczna psychologia poznawcza ignorowała...

Wymień i krótko scharakteryzuj strefy (obszary) analizowane przez teorie osobowości i będące przedmiotem porównań pomiędzy różnymi teoriami osobowości

Strefy analizowane przez teorie osobowości i znaczące do porównań pomiędzy różnymi teoriami osobowości to:

Struktura osobowości, czyli co tworzy osobowość – teorie cech.

Proces, czyli co wchodzi w dynamikę osobowości, mechanizmy powodujące zachowanie człowieka.

Rozwój, czyli co...