Przedmiot

Czytaj Dalej

PRZEDMIOT

Ponadto w filozofii bytu rozróżnia się: a) przedmiot formalny adekwatny (do intelektu ludzkiego) — zawartość pozna­nia, jaką stwierdza intelekt każdorazowo w akcie poznawczym: przedmiotem tym jest byt jako byt; b) przedmiot formalny właściwy (inte­lektowi ludzkiemu) — aspekt sposobu uję­cia przez intelekt treści poznania: przed­miotem tym jest istota bytu materialnego.

Przedmiot (dziedziny) działalności przedsiębiorstwa i realizowane w nim funkcje

Jeżeli zatem spółka prowadzi działalność gospodarczą, co jest rozumiane jako cel spółki, to w zapisach określających przedmiot działalności spółki musi dokładnie określić swą działalność.

Jaki jest zakres zainteresowań i przedmiot badań logopedii?

Przedmiotem zainteresowań logopedii są zatem: a)    prawidłowo przebiegający proces nabywania kompetencji i rozwoju sprawności językowej oraz komunikacyjnej (doskonalenie mowy rozwijającej się i już ukształtowanej), b)    profilaktyka, czyli metody zapobiegania powstawaniu nieprawidłowych zachowań językowych, c)    pochodzenie (ctiopatogeneza) i przyczyny (etiologia) powstających odstępstw od normy w rozwoju mowy, d) ...

Różne oblicza konsumpcji - Fetyszyzm towarowy, czyli o duszy przedmiotów

Po trzecie „kultura konsumencka promuje fałszywe poczucie, iż przedmiot i podmiot, jednostka i dobro konsumpcyjne, widownia i kultura, pasują do siebie doskonale i we współczesnych warunkach społecznych następuje ich zjednanie”.

SPÓR O PRZEDMIOT POZNANIA - DWIE WERSJE SPORU: METAFIZYCZNA I TEORIOPOZNAWCZA

MoŜe przy tym być solipsyzm substancji („ja" jako przedmiot trwający w czasie), solipsyzm strumienia  świadomości oraz solipsyzm chwili, aktualnie zachodzącego przeŜycia.

Przedmiot prawa autorskiego

„Przedmiot prawa autorskiego” Prawo autorskie stanowi cześć dziedziny prawa zwanej "PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ", której cechą charakterystyczną jest przedmiot tego prawa - czyli dobro niematerialne. Za przedmiot prawa autorskiego polskie orzecznictwo przyjmowało już najrozmaitsze przedmioty, np.

Co to jest przedmiot ochrony (zamachu) i jakie występują w związku z tym podziały?

Dwie strony pojęcia przedmiotu przestępstwa: patrząc od strony funkcji prawa karnego jest to przedmiot ochrony patrząc od strony treści prawa karnego jest to przedmiot zamachu W prawie karnym wyróżnia się: ogólny przedmiot ochrony (zamachu) - całokształt dóbr chronionych przez prawo karne; rodzajowy przedmiot ochrony (zamachu) - synteza norm, które chronią analogiczne dobra pod ...

CO TO JEST PRZEDMIOT PRZESTĘPSTWA?

Przestępstwo stanowi zamach na nie i dlatego patrząc od strony przestępstwa nazywamy je przedmiotem zamachu a od strony prawa karnego przedmiotem ochrony ( nie mylić z przedmiotem wykonawczym który oznacza przedmiot materialny, na którym dokonuje się przestępstwa) Podział przestępstw ze względu na przedmiot ochrony przestępstwa polegające na naruszeniu dobra prawnego- zabójstwo, pozbawienie wolności,

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

Najczęstszym błędem jest urzeczawianie w przepisach przedmiotu opodatkowania, przez to, że za przedmiot uznaje się „dochód”, „przychód”, a nie „uzyskiwanie”, który ujawnia się przy zestawieniu przedmiotu z podstawą opodatkowania.

Przedmiot, podstawa i podmiot opodatkowania

Przedmiot Przedmiot opodatkowania pomaga w udzieleniu odpowiedzi na pytanie od czego podatnik płaci podatek. Pierwszy-konstrukcyjny, wg którego jest to skonkretyzowany pod względem ilościowym lub wartościowym przedmiot podatku.

Przedmiot, zakres, źródła prawa cywilnego.

Przez stosunki majątkowe rozumnie się stosunki własnościowe i to nie tylko powstałe na tle przynależności rzeczy i innych dóbr do samego podmiotu, czyli dotyczące społecznego korzystania z tych dóbr, lecz również stosunki polegające na wymianie tych dóbr i usług, lub stosunki majątkowe to te, które mają za przedmiot interesy natury ekonomicznej.

Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Przedmioty stanowiące minimum programowe

Przedmioty podstawowe są drugą grupą, na realizację których prze­znacza się 390 godzin. Występuje w niej siedemnaście przedmiotów, na realizację których przeznacza się 1350 godzin.

PRZEDMIOT SOCJOLOGII MIASTA. PROCESY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z ODDZIAŁYWANIEM SPOŁECZEŃSTWA NA PRZESTRZEŃ

Przedmiot socjologii miasta stanowią organizacje społeczno - przestrzenne zbiorowości ludzkich, znaczy to, że socjologia miasta ujmuje przedmiot socjologii a więc organizację społeczną z punktu widzenia czynnika przestrzennego czyli przestrzeni.

Przedmiot i podstawa opodatkowania

Przedmiot opodatkowania – to zjawisko od którego istnienia ustawodawca uzależnia powstawanie obowiązku podatkowego czyli obowiązku uiszczania podatku.

DOGMATYKA - PRZEDMIOT

działalności człowieka i przedmiot teologii mor. ; zarówno więc przedmiot d. człowieka" (DFK 16); w tak szeroko nakreślonym przedmiocie należy strzec się pomieszania d.

PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES I METODY BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH

Źródłem w badaniach socjologicznych jest każdy przedmiot materialny, który umożliwia formułowanie uzasadnionych wniosków o rzeczywistości społecznej (skrajnie źródło to wszystkie wytwory ludzkie np.

Towar jako przedmiot produkcji, handlu i konsumpcji

Określa ono zarówno przedmiot badań naukowych, jak i przedmiot naliczania. Spośród niezliczonych przedmiotów spotykanych w naszym otoczeniu, towary wyróżniają się tym, że powstają w wyniku zamierzonej działalności człowieka z myślą o sprzedaży oraz że są użyteczne i mają wartość wymienną.

Instytucje głównym przedmiotem metody monograficznej

Jeśli celem takim jest ukazanie funkcjonowania instytucji lub placówki, mogącej uchodzić za przykład (wzór) poprawnego ze wszech miar środowiska wychowawczego, to wówczas przedmiotem badań czyni się instytucję (placówkę) uznaną w powszechnej niemal opinii za godną naśladowania.