Prusy w I połowie XVIII wieku

Wymienione państwa opracowały plan podziału Prus: Rosja miała otrzymać Prusy wschodnie, Szwecja - Pomorze, Saksonia - Magdeburg, Halle, Halberstadt, Austria - Śląsk, a Francja posiadłości nadreńskie.

Bismarck, Prusy i zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec - WAŻNIEJSZE DATY 1806 Koniec Świętego Cesarstwa Rzymskiego 1815 Powstanie Związku Niemieckiego 1848-49 Wiosna Ludów; nieudana próba zjednoczenia Niemiec 1862 Bismarck zostaje premierem Prus 1864 Zwycięstwo Prus i Austrii nad Danią 1866 Wojna austriacko-pruska 1867 Utworzenie Związku Północnoniemieckiego; powstanie Austro-Węgier 1870-71 Wojna francusko-pruska 1871 Zjednoczenie ...

Prusy wobec Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku

Prusy brały udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego (Szczekociny; oblężenie Warszawy, które musieli przerwać po wybuchu powstania na ziemiach zaboru pruskiego; zajęcie Krakowa), a także w III rozbiorze (1795-7).

Prusy w okresie rządów Fryderyka II

został zawarty pokój w Hubertusburgu, który potwierdzał przynależność Śląska do Prus. armia Prus liczyła 195 tys. Tak silne państwo pruskie wystąpiło później w walce o dominację w Niemczech z innym mocarstwem – Austrią.

Absolutyzm - rosja prusy francja

Absolutyzm w Prusach Fryderyk Wilhelm Hohenzollern - Wielki Elektor Branderburgii oraz książę pruski zbudował zręby potęgi państwa Prusy. Prusy zyskały swego najwybitniejszego władcę - Fryderyka II rządzącego w latach 1740 - 1786.

Prusy w okresie rządów Fryderyka Wilhelma I

Czas ten poświęcił król pruski na reformę administracji, rozbudowę i modernizację wojska. Urzędnicy pruscy, tak jak i wojsko, tworzyli odrębny stan, w przeciwieństwie do armii działający na zasadzie kolegialności.

Prusy - XVIII wiek

Prusy były państwem drugorzędnym: aż do 1657 (podpisanie traktatu welawskiego) pozostawała pod lenną zwierzchnością Korony Polskiej, brandenburska część monarchii wchodziła w skład Rzeszy Niemieckiej i z tego tytułu posiadała ograniczoną suwerenność, w wojnie 30-letniej armie austriackie i szwedzkie okupowały i plądrowały bezbronne terytoria Brandenburgii i Prus.

Rosja i Prusy za czasów Piotra I i Wilhelma I. Habsburgowie - wybrani władcy i wydarzenia

Prusy Fryderyk Wilhelm I - obniżył pensje urzędnikom, całe panowanie rozbudowywał wojsko, wojsko - złożone z ochotników i z poborowych chłopów, państwo podzielił na kantony z których wybierano rekrutów; powstały: Generalna Dyrekcja Finansów - zajmowały się domeną królewską, GDF wojny i domen - spra- wy finansowe, wojskowe i zarząd ziem królewskich; sprowadzał nowych osad- ników, popierał rozwój manufaktur.

Prusy w latach 1806 - 1812

8 września 1808 – układ z Francją, 140 mln franków odszkodowania i ustalenie siły zbrojnej Prus na poziomie 42 tys.

Księstwa Rzeszy i Prusy na początku panowania Fryderyka Wilhelma II

Fryderyk Wilhelm II rozluźnił trochę dyscyplinę pruską związał się z bractwem różokrzyżowców. Dwóch członków tego bractwa, Bischoffwerder i Wollner, zyskało decydujący wpływ na króla i politykę Prus.

Prusy i katolickie Centrum

Władze pruskie czyniły wszystko, by na tych ziemiach katolicyzm się nie wzmocnił. W Prusach pozytywnie przyjęto antykościelną politykę rządu badeńskiego, ale w własnym prawodawstwie(do 1871) nie zmieniono nic co do Kościoła.