Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w XVIII w.

książę elektor Brandenburgii i książę pruski Fryderyk Hohenzollern koronował się na „króla w Prusach”, gdyż w tej części swojego państwa był niezależny od cesarza Rzeszy. zmarł cesarz Karol VI i tron po nim objęła jego córka Maria Teresa, król pruski Fryderyk II zajął Śląsk.

Pruska droga do kapitalizmu i jej odzwierciedlenie w rozwoju administracji

kapitalizm rozwijał się na sposób pruski, w iliod/e stopniowych, odgórnych reform.

ALBRECHT PRUSKI

Zygmunta I Księstwo Pruskie jako lenno dziedziczne, był oficjalnym zerwaniem A. Brandenburski pierwszy książę pruski katolikiem, Wwa 1870; P. Ostatni wielki mistrz zakonu niemieckiego i pierwszy książę pruski, Kr 1925; W.

FRANCUSKO-PRUSKA WOJNA 1870-1871

Kiedy w 1870 Prusy starały się umieścić na tronie hiszpańskim księcia z rodu Hohenzoller­nów, spokrewnionego z pruskim domem królewskim, cesarz Francji Napoleon III (1808-1873) zaniepokoił się ewentualną groźbą dwustronnego ataku prusko-hiszpań-skiego.

Powstanie państwa pruskiego i jego rola w XVIII- wiecznej Europie.

W każdym bądź razie Królestwo Pruskie po 1763 r. Król pruski Fryderyk Wilhelm II (1786-97) nie angażował się jednakże nadmiernie w wojnę z Francją i zawarł z nią odrębny pokój w 1795 r.

Dzielnicowe organy władzy w zaborze pruskim w latach 1918 - 1919

Samorząd wojewódzki: W chwili odzyskania niepodległości istniał tylko na ziemiach byłego zaboru pruskiego, jako dawny pruski samorząd prowincjonalny.

Polityka germanizacji w zaborze pruskim

Ustały one wraz ze wstąpieniem na tron pruski Fryderyka Wilhelma IV(odwołano Flotwella), a pojawiły się znowu w 1862 kiedy kanclerzem Prus został Otto von Bismarck, który zaproponował Rosji współpracę w likwidacji Powstania Styczniowego.

Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w XVII w.

Władca pruski oprócz niezależności miał otrzymać Wielkopolskę.

Misja pruska

Wyprawę powtórzono (1223), przez co umocniono panowanie Polski w ZiemiChełmińskiej, będącej głównym oparciem dla biskupa pruskiego i jego misji. Książę Konrad i biskup Chrystian w osobnychukładach wyrazili zgodę na objęcie przez nich części zdobytych ziem pruskich.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Utrata lenna pruskiego (1657)

Powstanie jednego państwa brandenbursko-pruskiego stało się dla Rzeczypospolitej źródłem narastających w miarę upływu czasu zagrożeń.

DUŃSKO-PRUSKA WOJNA 1864

Premier pruski, Otto von Bismarck (1815-1898), pragnął przyłączyć księstwa do Prus i szukał sposo­bów przejęcia austriackiej administracji Szle­zwiku (Holsztyn pozostawał pod administra­cją Prus, po wojnie pod panowanie Prus przeszło również księstwo Lauenburg).

Jan Kochanowski - Satyr albo dziki mąż i Proporzec albo hołd pruski

Tak się zaczyna krótki poemat Proporzec albo hołd pruski.

Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem w zaborach pruskich i rosyjskich

ZABÓR PRUSKI Nadzwyczajne uprawnienia władz wielkie pieniądze, mobilizacja propagandy i oświaty- wszystko to było skierowane przeciw polskości w Wielkopolsce i na innych ziemiach polskich zaboru pruskiego.

Rewolucja przemysłowa w Królestwie Polskim i Zaborze pruskim

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA W ZABORZE PRUSKIM Miała ona odmienny przebieg na Górnym Śląsku: 1. W zaborze pruskim włókiennictwo nie było w przeciwieństwie do Królestwa Kongresowego, siłą napędową rewolucji przemysłowej.

Książęta i Albrecht Pruski

Mieli zaś w Albrechcie Pruskim wzór reformacyjnego księcia. Okoliczność sprzyjającąstanowił układ krakowski z Zygmuntem Starym i hołd pruski (1525), gdyż zapewniał neutralność Polskiwobec poczynań Albrechta w jego księstwie.

“Konrad Wallenrod. Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich”. Adama Mickiewicza

Tu również wspomnienie o dawnej zażyłości narodów pruskiego i litewskiego, którą “rozdzieliły boje” i zapowiedź nadchodzącej wojny, która “Wszystko rozerwie; - lecz serca kochanków / Złączą się znowu w pieśniach wajdeloty”.

Kazimierz Jagiellończyk - PRUSKIE KŁOPOTY

Ostatnim dość optymistycznym akcentem był hołd złożony królowi 9 października 1479 roku przez wielkiego Mistrza Pruskiego.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR PRUSKI

Zdaniem rządzących po zwycięstwie Prus z Francją i ich przywódcy Otto Bismarcka, dążących do pełniejszego zespolenia całego obszaru pod berłem Hohenzollernów, głównymi przeszkodami na tej drodze były nastroje odrębności w katolickich południowych krajach niemieckich i poczucie narodowościowe na ziemiach polskich zaboru pruskiego.

BRACIA DOBRZYŃSCY, dobrzyńcy, pruscy rycerze Chrystusowi, Fratres Milites Christi de Dobrin

dali meklemburscyrycerze krzyżowi, którzy przybyli na pogranicze pogańskichPrus, szukając możliwości udziału w krucjacie; z nich to bppruski Chrystian zorganizował 1228 wspólnotę zakonną.

PRUSKA ARMIA

W początkach XIX w. owiana legendą zwycięstw Fryderyka Wielkiego, uważana była za najlepszą w Europie. Przyczyniła się do tego ostrożna polityka zagraniczna Fryderyka Wilhelma II, który wstąpiwszy na tron w 1786, ograniczył do minimum udział w wojnach z Francją. Poza klęską pod Valmy w 1792...