Budowa planu promocji - Metoda procentu od wielkości sprzedaży

Wydatki promocyjne są pochodnąwielkości sprzedaży, co gwarantuje nie przekroczenie możliwości finansowychfirmy. Brak jest natomiast ich związku z celami promocji, które nie antycypująprocesu sprzedaży.

Budowa planu promocji - Metoda zadaniowa

Budżet jest podporządkowany celom promocji i dopasowany do wytyczonych zadań.

PROMOCJA A DYSTRYBUCJA

1 Istotnym warunkiem skuteczności promocji w kształtowaniu zadań dystrybucyjnych przedsiębiorstwa jest synchronizacja komunikacji z zaopatrzeniem poszczególnych ogniw kanału dystrybucji.

Jakie są metody oceny skuteczności polityki promocji?

Pomiar i ocena skuteczności promocji powinna dotyczyć: -efektów sprzedażnych mierzalnych tj. wzrostu sprzedaży (o ile wzrosła /spadła sprzedaż wyników określonych kanałów promocyjnych).

Intensywna promocja

intensywna promocja; niektórzy pretendenci atakują lidera zwiększając wydatki na reklamę.

WDRAŻANIE I KONTROLA PROGRAMU PROMOCJI SPRZEDAŻY

Może to zająć od jednego do kilku miesięcy, zależnie od czasu trwania oferty promocyjnej.

Rozwój produktu, promocja samochodu - fiat ulysse.

Wybór pozostałych narzędzi marketingu związanych z produktem, czyli określenie ceny produktu, jego dystrybucji i promocji.

Charakterystyka wybranej formy promocji na przykładzie dowolnego produktu

Mailing HTML został wykorzystany w kampanii promocyjnej [email protected] BPH. Skuteczna komunikacja z potencjalnymi klientami zawsze stanowi główny cel nie tylko internetowych działań promocyjnych.

Projekt promocji nowego typu maszyny - rozdrabniarka spożywcza

Plan promocji i sprzedaży. Dlatego należy eksponować te cechy w kampanii promocyjnej.

FUNKCJE PROMOCJI

Zadania spełniane przez promocję w procesie —> komunikowania się przed-siębiorstwa z rynkiem. Wyróżnia się f.p: 1) informacyjne — dostarczająpotencjalnym nabywcom stosownych danych, pozwalających na przełamaniebariery nieznajomości rynku; 2) pobudzające — zmierzają do wywołaniazamierzonych postaw i...

ocena efektów promocji

„Czysty" efektpromocji jest bardzo trudny do zmierzenia, ponieważ efekty działań rynkowychprzedsiębiorstwa zależą nie tylko od polityki komunikacji, lecz także od wieluczynników wewnętrznych i zewnętrznych, z których tylko nieliczne poddają sięjego oddziaływaniu.

promocja nastawiona na konsumenta

Rodzaj —> promocji dodatkowej, adresowanej do finalnego odbiorcy (—> kon-sumenta).

Promocja personelu sprzedażowego

Rodzaj —» promocji dodatkowej, zorientowanej na własny personel sprzedażowy.

Promocja w organizacjach niezyskowych

to: —> reklama, —> sprze-daż osobista, —> promocja dodatkowa, -» publicity i -4 public relations.

promocja wąska

Rodzaj —> promocji, wyróżniony ze względu na charakter rynku adresatów.

Budowa planu promocji - Metoda „systematycznego przyrostu"

Podstawę nowego budżetu stanowipoziom wcześniejszych wydatków powiększony o założony procent starego budżetu. Zaletą tego sposobu jest łatwość kalkulacji.

Budowa planu promocji - Metoda porównywania się z konkurencją

Budżet promocyjny przedsiębiorstwa jest zależny od poczynań konkurencji.