Promocja zdrowia

Czytaj Dalej

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Promocja zdrowia - udział psychologa klinicznego

Do zadań systemowych promocji zdrowia zaliczono: (1) budowanie prozdrowotnej polityki państwa; (2) tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu; (3) wzmacnianie działań społeczeństwa na rzecz zdrowia; (4) rozwijanie indywidualnych umiejętności służących zdrowiu oraz (5) reorientację służby zdrowia.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Udział psychologii w promocji zdrowia

Wraz z wejściem w życie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zobowiązuje się władze wojewódzkie do budowania ośrodków poradnictwa psychospołecznego dla celów promocji zdrowia psychicznego i prewencji.

Rozwój idei promocji zdrowia

ROZWÓJ IDEI PROMOCJI ZDROWIA Tematem moich rozważań jest rozwój idei promocji zdrowia.

Zastosowanie koncepcji promocji zdrowia w praktyce pielęgniarskiej.

-doradzaniu jak wzmacniać własne zdrowie; -zapewnieniu podopiecznym warunków do prowadzenia stylu życia sprzyjającego utrzymaniu zdrowia; -przygotowaniu podopiecznego do zwiększenia kontroli nad stanem własnego zdrowia poprzez uświadamianie wpływu sytuacji zawodowej, rodzinnej na stan jego zdrowia, -uczenie pacjenta kontrolowania własnego zdrowia i zachęcanie do badań profilaktycznych; -współdziałanie z instytucjami, grupami wsparcia i ...

Promocja zdrowia

Istnieją trzy poziomy działań zapobiegawczych (wg Last): « zapobieganie pierwotne (najbardziej zbliżone do promocji zdrowia), polegające na wysiłkach zapewnienia zdrowia jednostkom, i społeczeństwu przez poprawę stanu odżywienia, poprawę i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz dbałość o czystość środowiska i szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym; •    zapobieganie wtórne to podejmowanie działań przez ...

Biologiczno - antropologiczne i pedagogiczne aspekty promocji zdrowia

(…) Profilaktyka tej czy innej choroby to połowiczne traktowanie problemu promocji zdrowia, to raczej cel ochrony zdrowia [7]. , „Biologiczno-antropologiczne i pedagogiczne aspekty promocji zdrowia i waleologii”, [w:] „Auksologia a promocja zdrowia, pod red.

„ Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych”

Autorki w swojej książce charakteryzują czynniki wpływające na stan zdrowia człowieka i na tym tle przedstawiają pojęcie i cele promocji zdrowia w przedszkolu.

Promocja zdrowia

-autokreacyjny- dost info pozwalających samodzielnie podejmować indywidualne decyzje co do zdrowego sposobu życia (radzenie sobie z problemami życia codziennego) Promocja zdrowia- proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym życiem (długotrwałe) Obszary: -budowanie prozdrowotnej polityki publicznej (ustawodawstwo, regulaminy, budżet, produkcja, usługi) -tworzenie środowiska pracy i życia -zachęcanie do aktywnych działań na rzecz ...

Promocja zdrowia

PROMOCJA ZDROWIA jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie. Publiczny udział w określaniu problemów, podejmowanie decyzji dotyczącej poprawy lub zmiany czynników warunkujących zdrowie to naczelne zadania promocji zdrowia.

Gerontologia - Jak rozumiesz promocję zdrowia?

Promocja zdrowia w praktyce polega przede wszystkim na: - zapewnieniu niezależności w codziennym funkcjonowaniu (podejmowanie ćwiczeń) - właściwa dieta - dbanie o własne zdrowie poprzez okresową kontrolę zdrowia - tworzenie trwalszych więzi społecznych - utrzymanie lub poprawa jakości życia

Promocja zdrowia ściaga

Rak piersi - jest jednym z naj częstszych i najgroźniejszych nowotworów złośliwych u kobiet. Częstość zachorowań na nowotwory złośliwe piersi gwałtownie wzrasta po 35. roku życia, a w ogólnej liczbie zachorowań na raka piersi prawie 30% dotyczyło kobiet w wieku przedmenopauzalnym, natomiast pozostałe 70% kobiet w wieku pomenopauzalnym. Rak sutka u kobiet przed 30 r.Ż. występuje rzadko. Czynniki ryzyka raka piersi - Położenie geograficzne - Rak piersi najczęściej ...

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego

Aby zmniejszyć śmiertelność ludzi i poprawić stan zdrowia zaleca się radykalne zmniejszenie palenia tytoniu,walkę z alkocholizmem,podniesienie stanu sanitarnego warunków życia ludzi,bardziej racjonalne odżywianie,polepszenie warunków bezp.

Naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

 

Zakres uprawnienia za szkodę w tej sytuacji regulują art. 444-448 KC.

Występują 2 sytuacje:

1) poszkodowany przeżył – jeżeli chodzi o tą sytuację, poszkodowany wnosi o

odszkodowanie i może domagać się:

- zwrotu kosztów leczenia w pełnym wymiarze

- renty związanej z:

częściową lub...

Budowa planu promocji

Ogólny plan promocji powinien określać: docelową grupę odbiorców cel promocji budżet elementy mieszanki promocyjnej.

Budowa planu promocji - Metoda „na co nas stać"

Przedsiębiorstwo najpierw dokonuje alokacji funduszy na różne sfery swej działalności, a ewentualną nadwyżkę przeznacza na promocję. Sposób ten wyklucza długofalowe planowanie marketingowe, a wydatkinie mają powiązania z celami. Zwykle metodę tą stosują małe firmy zorientowanena produkcję, które...

Budowa planu promocji - Metoda „systematycznego przyrostu"

Podstawę nowego budżetu stanowipoziom wcześniejszych wydatków powiększony o założony procent starego budżetu. Zaletą tego sposobu jest łatwość kalkulacji.

Budowa planu promocji - Metoda porównywania się z konkurencją

Budżet promocyjny przedsiębiorstwa jest zależny od poczynań konkurencji.

Budowa planu promocji - Metoda procentu od wielkości sprzedaży

Wydatki promocyjne są pochodnąwielkości sprzedaży, co gwarantuje nie przekroczenie możliwości finansowychfirmy. Brak jest natomiast ich związku z celami promocji, które nie antycypująprocesu sprzedaży.

Budowa planu promocji - Metoda zadaniowa

Budżet jest podporządkowany celom promocji i dopasowany do wytyczonych zadań.