Promieniowanie

Promieniowanie

Czytaj Dalej

Promieniowanie a zdrowie człowieka

promieniowanie światła); promieniowanie jądrowe, promieniowanie elektromagne-tyczne (-) lub korpuskularne (promieniowanie -, -, neutronowe, protonowe) emitowane przez jądra atomowe podczas ich rozpadu promieniotwórczego; promieniowanie jonizujące, promieniowanie wywołujące jonizację atomów i cząsteczek ośrodka, przez który przenika (krótkofalowe promieniowanie nadfioletowe, promienio-wanie rentgenowskie,

Wpływ promieniowania jonizacyjnego na organizmy żywe

Ze względu na charakter promieniowania wyróżniamy promieniowanie elektromagnetyczne (gamma, rentgenowskie, czyli X) i promieniowanie korpuskularne – cząstkowe (alfa, beta).

Zagrożenie promieniowaniem

Promieniowanie jonizujące jest to krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne (promieniowanie rentgenowskie lub gamma) oraz każde promieniowanie składające się z cząstek jonizujących bezpośrednio lub pośrednio.

Nagrzewanie promieniowaniem diatermii

W diatermii krótkofalowej nie przekazuje się prądu elektrycznego, lecz następuje emisja promieniowania, zatem dla funkcji i budowy okładki kondensatora właściwa jest nazwa emitor promieniowania.

Wpływ promieniowania ultrafioletowego na skórę

Promieniowanie słoneczne jest promieniowaniem elektromagnetycznym, mieszczącym się w zakresie od 290 do 400 nm. Obejmuje ono promieniowanie podczerwone, światło widzialne oraz promieniowanie ultrafioletowe (UV).

PROMIENIOWANIE GAMMA

Jak się okazało, rad emituje: promieniowanie alfa (75%), które bardzo trudno odchyla się w polu magnetycznym i jest absorbowane przez ciała stałe, promieniowanie beta (20%), które zachowuje się w sposób zbliżony do promieniowania rentgenowskiego, ale jest bardziej przenikliwe i promieniowanie Gamma (5%), które przenikało nawet przez płytą stalową o grubości 10 cm.

Sztuczne źródła promieniowania jonizującego

Natężenie generowanego promieniowania zależy od tzw. Izotopy promienio- twórcze charakteryzują się również właściwością wysyłania promieniowania alfa, beta lub gamma (oddzielnie lub też w różnych kombinacjach, np.

Promieniowanie elektromagnetyczne widzialne i podczerwone

   Promieniowanie IR ze źródeł ziemskich ma te same cechy fizyczne, którymi charakteryzuje się IR z promieniowania słonecznego; różni się tylko węższym pasmem i rozbieżnością wiązki promieniowania (w promieniowaniu słonecznym wiązka jest równoległa), a więc cechami drugorzędnymi.

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone, określane skrótem IR (pochodzącym od angielskich słów infra-red), jest niewidzialnym promieniowaniem elektromagnetycznym.

Promieniowanie laserowe małej mocy

W fizykoterapii wykorzystuje się laser HeNe emitujący promieniowanie w paśmie 632,8 nm opisany poniżej. W celu uzyskania wiązki światła laserowego, mieszaninę gazowego helu i neonu znajdującą się w rurce pobudza się prądem elektrycznym aż do poziomu, na którym dochodzi do emisji promieniowania.

Promieniowanie reliktowe

Nie było w tym zresztą nic nowego, bo istnienie takiego promieniowania, zwanego promieniowaniem resztkowym lub reliktowym, przewidywał już George Gamow w latach czterdziestych.

NARAŻENIE NA PROMIENIOWANIE Jonizujące

W miejscu pracy, gdzie źródła promieniowania są stosowane, musi istnieć system bezpośredniej ochrony przed promieniowaniem, system oceny narażenia radiacyjnego pracowników oraz, ewentualnie, system oceny zagrożenia otaczającego środowiska i ludzi.

Wpływ na tkanki promieniowania laserowego małej mocy - fizykoterapia

Podobnie jak w stomatologii konwencjonalnej, tak i w zabiegach przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym promieniowanie laserowe stosuje się rutynowo, głównie w wspomaganiu leczenia biologicznego miazgi (2, 3).

ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO Promieniowanie naturalne

Ogólnie można przyjąć, że przeciętna dawka promieniowania, jaką otrzymuje każda osoba jest rzędu 1 mGy (100 mradj rocznie.

Podstawy fizyczne promieniowania laserowego

Nie wykryto, jakie znaczenie dla działania biologicznego ma koherencja promieniowania pl. Promieniowanie laserowe występuje jako wiązka równoległa.

Zastosowanie promieniowania laserowego w kosmetyce. (Fizykoterapia)

Laser jest to urządzenie wytwarzające i wzmacniające wiązkę promieniowania elektromagnetycznego (zwykle światła), przy czym otrzymywane promieniowanie charakteryzuje się znacznie większym natężeniem, niż konwencjonalne źródła światła.

Ciepło. Wymiana ciepła: przewodzenie, przenoszenie, promieniowanie

Promieniowanie- każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego (O Kalwinów= 273,16oC) jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, którego ilość jest wprost proporcjonalna do czwartej potęgi jego temperatury w skali Kelwina.

Promieniowanie anten komórkowych

Promieniowanie anten komórkowych - sposób modyfikacji izotropowej charakterystyki anteny stacji bazowej BTS, w celu uzyskania anteny kierunkowej - o anizotropowej charakterystyce promieniowania.

Detektor promieniowania

scyntylatorów, to jest z substancji, w których pod wpływem promieniowania powstają rozbłyski świetlne (tzw. W takim badaniu, opierającym się na pomiarze —> promieniowania beta, stosowane są również d.

Promieniowanie elektromagnetyczne a środowisko

Promieniowanie elektromagnetyczne wysyłają nie tylko linie wysokiego napięcia ale także stacje nadawcze radiowe i telewizyjne.