Prokurator

Prokurator

Czytaj Dalej

Rozpoznanie przez sąd zażaleń na postanowienia prokuratora

Jeśli jednak, po uchyleniu przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub o odmowie jego wszczęcia, prokurator ponownie wyda postanowienie o umorzeniu postępowania lub o odmowie jego wszczęcia- postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego (art.

Prokurator i RPO w postępowaniu administ. i sadowoadministcyjnym

Udział  prokuratora i RPO w postępowaniu sądowym jest uzasadniony wystąpieniem przesłanek: ochrony praworządności, ochrony praw człowieka i obywatela.

Zasady udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym

Prokurator może: -zwrócić się do organu w celu wszczęcia postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem, - prokurator ma za zadanie strzec praworządności - służy mu prawo udziału w każdym stadium postępowania - organ nie może odmówić prokuratorowi udziału w postępowaniu, - organ zawiadamia prokuratora o wszczęciu postępowania w każdym przypadku, gdy uzna jego udział w postępowaniu za niezbędny, - ...

Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym

Udział prokuratora zależy od jego woli, organ administracyjny nie może zabronić mu udziału w postępowaniu administracyjnym. Organ administracyjny może zawiadomić prokuratora o potrzebie jego uczestnictwa w postępowaniu /jego udział jest dobrowolny/.