Program nauczania

Czytaj Dalej

Zasady budowania programu nauczania w ujęciu S. Nalaskowskiego

Dobór treści nauczania można oprzeć na: a) Tradycji b) Zasadach racjonalnych c) Syntezie zasad racjonalnych i tradycji A) Program tradycyjny: Treści nauczania mogą być wyznaczone przez tradycję Punktem wyjścia jest wtedy suma wiedzy ukształtowana historycznie Przydatność tych treści jest mierzona stopniem ich prawdziwości Prawdziwe są te treści które mimo zmian w otaczającej nas rzeczywistości i mimo upływu czasu przetrwały jako ...

Różnica miedzy planem i programem nauczania

W nowoczesnym ujęciu program nauczania jest programem czynności uczniów i założonych wyników tych czynności. Stanowi on podstawę opracowania programu nauczania.

Porównanie trzech dowolnie wybranych programów nauczania zintegrowanego.

Program „Moja Szkoła” nastawiony jest w dużej mierze na opanowanie przez uczniów treści programowych. Z kolei ten program najwięcej uwagi poświęca komunikowaniu się jako przepływowi informacji.

Zasada życiowości w budowie programu nauczania w ujęciu K. Sośnickiego

Trzy ogólne zasady z których starano się wyprowadzić program nauczania: 1) Zasad życiowości 2) Zasada psychologiczna 3) Zasada kultury - zasady te w różny sposób mogą być ze sobą łączone i kombinowane Zasada życiowości wymaga, aby dobierać taki materiał nauki, który przedstawia wartość dla przygotowania do dorosłego życia Szkoła kierująca się tą zasadą powinna tak poprowadzić kształcenie się ucznia, aby posiadł on ...

Literatura współczesna w programie nauczania. Nadzieje i obawy

Odnowienie kanonu objęło cały program nauczania w szkole średniej, a szczególnie dwie ostatnie klasy, w których zarysowały się rozległe możliwości wyboru z literatury polskiej i obcej, szczególnie XX-wiecznej.

Zasada kulturalna w budowie programu nauczania w ujęciu K. Sośnickiego

On sam stał się pewnym wytworem kultury, która w nim znalazła swoje siedlisko Nie sama teoretyczna nauka jest kształcąca i nie tylko do niej ma się ograniczyć program Wykształcenie w dydaktyce kultury obejmuje nie tylko stronę umysłową, ale też uczuciową i woli ucznia Droga powstawania obiektywnych dóbr: a) Typ charakteru (czynnik psychologiczny) b) Ustrój zawodowy (czynnik zewnętrzny organizujący powstanie obiektywnego dobra) c) Rezultat a i b ...

DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO - POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA

Stanisław Staszic swoje poglądy i program społeczno-polityczny zawarł między innymi w poniższych utworach.

III programy uzdrowienia Rzeczypospolitej w świetle powieści "Przedwiośnie" S. Żeromskiego

Jest on zwolennikiem poglądu, że najpierw należy wzmocnić gospodarkę i zbudować mocne fundamenty kraju, a dopiero później myśleć o innych reformach i ewolucjach; - komunistyczną wizję rewolucji Lulka - jest to program zupełnie odmienny od propagowanego przez Gajowca, ponieważ ten głosi konieczność doprowadzenia w Polsce do komunistycznej rewolucji.

Manifesty i programy poetytckie dwudziestolecia międzywojennego

Program opierał się na eksperymentach formalnych - równoległym zapisie wersów, odrzuceniu ortogragfii; hasło: "słów na wolności" czyli uwolnionych reguł składni i logiki. Program: wizja sztuki uspołecznionej, której tematem głównym jest krytyka rzeczywistości, niesprawiedliwości społecznej.

Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej

Ponieważ pokój może być zagrożony kreśli program obrony państwa.

Program pracy logopedycznej

Program przeznaczony jest do realizacji w  pracy logopedycznej z dzieckiem z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi.

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

TREŚCI NAUCZANIA: o poznanie znacznej liczby wyrazów oraz związków wyrazowych w obrębie tematyki programu i zbioru kategorii semantyczno - intencjonalnych, o wzbogacenie wiedzy o kulturze i realiach świata niemieckiego odpowiedni do zainteresowań i potrzeb komunikacyjnych uczniów, o doskonalenie umiejętności językowych na podstawie wcześniej opanowanych form komunikowania się, o opanowanie umiejętności komunikowania się np.

WYNAGRODZENIE ZA NAUCZANIE I PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH

  Osoba fizyczna, która przebywa w umawiającym się państwie w celu nauczania lub prowadzenia badań naukowych w uniwersytecie, szkole pomaturalnej lub innej uznanej palcówce oświatowej w tym kraju, a która ma lub miała bezpośrednio przed przybyciem miejsce zamieszkania w drugim kraju, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierwszym państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie badań naukowych przez okres 2 lat, licząc od dnia jej ...

Program ideowy polskiego romantyzmu na przykładzie wybranych ballad A. Mickiewicza.

”, w którym Mickiewicz przedstawia romantyczny program pojmowania rzeczywistości. Podobny program zawiera ballada „Lilie”.

RODZAJE TRUDNOŚCI W PRZYSWAJANIU PROGRAMÓW INFORMACJYJNYCH

Na uwagę jednak zasługuje fakt, że używanie w programach informacyjnych niejasnych cytatów polityków przeszkadza relatywnie najczęściej osobom z wyższym wykształceniem (65%), a im niższy poziom wykształcenia, tym skargi te są coraz to mniej liczne (do 40% wśród widzów z wykształceniem podstawowym).

Trzy programy uzdrowienia Polski w "Przedwiośniu"

Wprawdzie ukazuje pisarz jej ułomności, lecz na tle innych głosów w tej sprawie jest to najbardziej konkretny program.

Obecność programu pozytywizmu w literaturze tego okresu

•  Praca u podstaw - nauczanie ludzi z najniższych klas społeczeństwa:    - prezesowa - szkółki, ochronki    - Wokulski - pomaga Magdalenie i Wysockiemu • organicyzm • kwestia żydowska • utylitaryzm - użyteczność ludzi dla kraju, społeczeństwa • ziemia jako idea ojczyzny - mimo zaborów • praca organiczna - społeczeństwo jako jeden organizm   "NAD NIEMNEM" E.

Omówienie programu polskiego romantyzmu na podstawie ballady pt. "Romantyczność" i "Ody do młodości"

Jest wierszem programowym młodzieży - wyrósł z atmosfery środowiska filomatów.