Program informacyjny

Czytaj Dalej

DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO - POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA

Stanisław Staszic swoje poglądy i program społeczno-polityczny zawarł między innymi w poniższych utworach.

III programy uzdrowienia Rzeczypospolitej w świetle powieści "Przedwiośnie" S. Żeromskiego

Jest on zwolennikiem poglądu, że najpierw należy wzmocnić gospodarkę i zbudować mocne fundamenty kraju, a dopiero później myśleć o innych reformach i ewolucjach; - komunistyczną wizję rewolucji Lulka - jest to program zupełnie odmienny od propagowanego przez Gajowca, ponieważ ten głosi konieczność doprowadzenia w Polsce do komunistycznej rewolucji.

Manifesty i programy poetytckie dwudziestolecia międzywojennego

Program opierał się na eksperymentach formalnych - równoległym zapisie wersów, odrzuceniu ortogragfii; hasło: "słów na wolności" czyli uwolnionych reguł składni i logiki. Program: wizja sztuki uspołecznionej, której tematem głównym jest krytyka rzeczywistości, niesprawiedliwości społecznej.

Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej

Ponieważ pokój może być zagrożony kreśli program obrony państwa.

Program pracy logopedycznej

Program przeznaczony jest do realizacji w  pracy logopedycznej z dzieckiem z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi.

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

Cele pośrednie: - indywidualizowanie pracy dydaktycznej pod kątem zainteresowań i możliwości uczniów, - poszerzanie treści programowych i pozaprogramowych, - inspirowanie uczniów zdolnych do aktywności twórczej i oryginalności myślenia, - poznanie przez uczniów samego siebie, swoich możliwości i kierowania własnym rozwojem, - wzbogacenie procesu kształcenia na lekcji, - tworzenie środowiska wychowawczego stymulującego rozwój ...

Program ideowy polskiego romantyzmu na przykładzie wybranych ballad A. Mickiewicza.

”, w którym Mickiewicz przedstawia romantyczny program pojmowania rzeczywistości. Podobny program zawiera ballada „Lilie”.

Gatunki informacyjne

Gatunki informacyjne są na ogół niewielkie objętościowo, często sygno­wane jedynie akronimem nazwy agencji, inicjałami, kryptonimami lub wręcz anonimowe.

Gatunki informacyjne - Sygnał (flesz), news, wzmianka, notatka

Krótki tekst informacyjny w serwisie informacyjnym radia i telewizji by­wa nazywany newsem. Interesującą próbą przełamania pewnej oschłości stylu informacyjnego notatki jest włączenie doń anegdoty, np.

Gatunki informacyjne - Sprawozdanie

Za gatunki informacyjne, bliskie notatce i sprawozdaniu, trzeba uznać: życiorys i sylwetkę, zapowiedź (czyli zwiastun lub zajawkę).

Gatunki informacyjne - Sylwetka

Sylwetka to prezentacja mająca wiele znamion życiorysu, tyle że nie wła­snego. To opis innej osoby: jej wyglądu zewnętrznego, osobowości, sposobu bycia, działalności itp. Zazwyczaj sylwetka ma konstrukcję życiorysu lub bio­gramu, może być także wzbogacona dodatkowymi, przyciągającymi uwagę...

Gatunki informacyjne - Zapowiedź (zajawka)

Z kolei dziennikarze, chcący za wszel­ką cenę uzyskać i sprzedać wywiad ze szczególnie atrakcyjną osobą, dopu­szczają się rozmaitych nadużyć: „preparują” wywiady z innych wypowiedzi, z serwisów informacyjnych, wreszcie tłumaczą teksty, które ukazały się w nie­polskich gazetach.

Społeczeństwo informacyjne a komunikowanie międzynarodowe

Przemysł usług informacyjnych staje się siłą napędową rozwoju gospodarczego, a kraje, które potrafią lepiej i szybciej wykorzystać szansę związaną z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, uzyskają zapewne w najbliższym okresie znacznie silniejszą pozycję gospodarczą od państw, które nie są w stanie efektywnie wykorzystać tego trendu.

RODZAJE TRUDNOŚCI W PRZYSWAJANIU PROGRAMÓW INFORMACJYJNYCH

Na uwagę jednak zasługuje fakt, że używanie w programach informacyjnych niejasnych cytatów polityków przeszkadza relatywnie najczęściej osobom z wyższym wykształceniem (65%), a im niższy poziom wykształcenia, tym skargi te są coraz to mniej liczne (do 40% wśród widzów z wykształceniem podstawowym).

Trzy programy uzdrowienia Polski w "Przedwiośniu"

Wprawdzie ukazuje pisarz jej ułomności, lecz na tle innych głosów w tej sprawie jest to najbardziej konkretny program.

Obecność programu pozytywizmu w literaturze tego okresu

"LALKA" B. Prusa:

• Praca jako najskuteczniejsza i najmniej krwawa droga utrzymania świadomości narodowej i odzyskania niepodległości  hasłem  sztandarowym polskich pozytywistów

- rozwój handlu przez Wokulskiego (dążenie do wzmocnienia polskiej  gospodarki).

•  Praca u podstaw

- nauczanie ludzi z...

Omówienie programu polskiego romantyzmu na podstawie ballady pt. "Romantyczność" i "Ody do młodości"

Jest wierszem programowym młodzieży - wyrósł z atmosfery środowiska filomatów.