Program

Czytaj Dalej

Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim

Cele programu Warunkiem osiągnięcia zamierzonych celów programu jest zaakceptowane i zrozumienie problemu przez wszystkich zainteresowanych z jednoczesnym poszanowaniem obowiązków i zadań statutowych podmiotów realizujących program.

Porównanie trzech dowolnie wybranych programów nauczania zintegrowanego.

Ponadto program „Moja szkoła” testowany był jeszcze przed wprowadzeniem reformy w roku szkolnym 1998-1999. Program „Moja Szkoła” nastawiony jest w dużej mierze na opanowanie przez uczniów treści programowych.

Program Młodzież-edukacja nieformalna

W Unii Europejskiej realizowane są trzy wielkie programy edukacyjne: Program MŁODZIEŻ, Program Socrates oraz Program Leonardo Da Vinci, które kształtują tzw.

Program operacyjny

Główne elementy programu operacyjnego Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej sektora bądź województwa, którego dotyczy, zawierająca ocenę wyników programu sporządzoną przed rozpoczęciem jego realizacji; Cel główny i cele szczegółowe; Priorytety; Kierunki wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację programów; Sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych; Plan finansowy zawierający ...

Program „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia” jako przykład współdziałania Rady Miasta i Policji w celu poprawienia jakości życia mieszkańców. Dobre i złe strony wdrażanego programu dla społeczności lokalnej

Program ten ma uwrażliwić mieszkańców na łamanie prawa oraz zachęcić do aktywnej kooperacji z Policją i Strażą Miejską. Jednak pomimo ograniczeń finansowych od marca zaczęto wprowadzać program w życie.

Program profilaktyczny

1037)  Program Ochrony Zdrowia Psychicznego  Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii  Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV  Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r.

Informacja o reformie zarządzania programem Phare

Określając prawdopodobne fundusze uzyskane z UE, należy brać pod uwagę następujące okoliczności: ZMIANA ZASAD PROGRAMOWANIA PHARE Faktycznie nastąpiło wypowiedzenie Wieloletniego Programu Indykatywnego dla Polski na lata 1995 1999, a w zamian pojawiają się trzy nowe dokumenty: Partnerstwo Akcesyjne (jednostronna decyzja Komisji Europejskiej), Narodowy Program Przyjęcia Acquis (dokument rządu polskiego, będący załącznikiem do ...

Zasady budowania programu nauczania w ujęciu S. Nalaskowskiego

Dobór treści nauczania można oprzeć na: a) Tradycji b) Zasadach racjonalnych c) Syntezie zasad racjonalnych i tradycji A) Program tradycyjny: Treści nauczania mogą być wyznaczone przez tradycję Punktem wyjścia jest wtedy suma wiedzy ukształtowana historycznie Przydatność tych treści jest mierzona stopniem ich prawdziwości Prawdziwe są te treści które mimo zmian w otaczającej nas rzeczywistości i mimo upływu czasu przetrwały jako ważne i ...

Programy wspierające współpracę regionów

PHARE Cross-Border Co-operation (PHARE CBC) PHARE – Credo ECOS – Ouverture Centurio Eurodyssey Ento PHARE Cross-Border Co-operation (PHARE CBC) Jest to specjalny program wspierany z budżetu PHARE. Program jest prowadzony przez francuski region Franche – Comte pod auspicjami Zgromadzenia Regionów Europejskich.

Zasady przygotowania programów imprez turystycznych

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PROGRAMÓW IMPREZ TURYSTYCZNYCH Zanim zacznę omawiać zagadnienie dotyczące zasad przygotowywania programów imprez turystycznych należy wyjaśnić pojęcie „impreza turystyczna”. W programowaniu imprezy należy uwzględnić cel imprezy turystycznej, jej program, termin oraz rodzaj transportu.

Programy lojalnościowe

Etapy konstruowania programów lojalnościowych określenie celów spełnienia programów określenie grupy docelowej określenie produktów/usług do udziału w programie określenie budżetu,marketingowego rozwiązanie kwestii personelu wybór strategii wdrażania programu lojalnościowego Przykłady Przykładowymi programami lojalnościowymi mogą być: program promocyjny - będzie, on skuteczny tylko wtedy ...

Marketingowe programy uczestnictwa (MPU)

Wygrywają te przedsiębiorstwa, które prowadzą swój program najbardziej efektywnie, albo które przyciągną największych klientów w oparciu o szczególne korzyści swojego programu.

Ochrona programów komputerowych i baz danych

OCHRONA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH Programy komputerowe chronione są prawem autorskim. Zgodnie z prawem autorskim program komputerowy podlegają ochronie według takich samych zasad jak utwory literackie.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów na obszarze pięciu następujących województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Programy profilaktyczne

Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków: Program profilaktyki dla młodzieży, nauczycieli i rodziców.

Ideologia, doktryna, program polityczny – definicje, przykłady.

Ideologie pełnią kilka istotnych funkcji społecznych, jak: - funkcja programowa – polegająca na tworzeniu wizji innego, lepszego społeczeństwa i państwa, pobudzeniu do działania , kształtowaniu podstaw organizujących partie czy ruchy polityczne, określa ogólny obraz świata dla dalszej konkretyzacji przez doktrynę i program polityczny - funkcja motywacyjna – polega na wyróżnieniu interesów danej grupy i tworzeniu przekonania , że jej interesy nie są ...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Udział Polski w międzynarodowych programach kontroli środowiska Morza Bałtyckiego

Do opracowania analizy warunków środowiskowych panujących w południowym Bałtyku wykorzystano wyniki uzyskane w trakcie realizacji kilku wzajemnie uzupełniających się programów : - Zintegrowanego Programu Monitoringu Bałtyku -COMBINE obejmującego dotychczasowy Międzynarodowy Program Monitoringu Bałtyku-HELCOM BMP oraz od listopada 1998 r.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

W ramach programu nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Cele i priorytety programu Głównym celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Charakterystyka Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 - to jeden z programów realizujący Narodową Strategię Spójności na lata 2007-2013.

Zasada kulturalna w budowie programu nauczania w ujęciu K. Sośnickiego

On sam stał się pewnym wytworem kultury, która w nim znalazła swoje siedlisko Nie sama teoretyczna nauka jest kształcąca i nie tylko do niej ma się ograniczyć program Wykształcenie w dydaktyce kultury obejmuje nie tylko stronę umysłową, ale też uczuciową i woli ucznia Droga powstawania obiektywnych dóbr: a) Typ charakteru (czynnik psychologiczny) b) Ustrój zawodowy (czynnik zewnętrzny organizujący powstanie obiektywnego dobra) c) Rezultat a i b ...