Profil kwalifikacyjny stanowiska

Definicja Profil kwalifikacyjny stanowiska to tworzony w oparciu o analizę stanowiska pracy profil wymagań tego stanowiska.

PROFILE STANOWISKOWE

Powstaje w ten sposób profil stanowiska pracy, na podstawie którego można spróbować określić kompetencje fachowe, wykształcenie i wiedzę, umiejętności oraz cechy psychiczne potrzebne na danym stanowisku.

Profil glebowy

Zalega w dolnych częściach profilu glebowego i ma zie-lonkawo-niebieskawą barwę. Gleby młode nie mają wykształconego pełnego profilu.

Profil światłowodu

Profil światłowodu - istotny parametr włókna optycznego, określający sposób zmiany współczynnika załamania światła wzdłuż jego przekroju (dokładniej: wzdłuż promienia rdzenia i płaszcza włókna światłowodowego) Wyróżnia się dwa klasyczne profile światłowodowe: skokowy - w których współczynnik załamania światła w rdzeniu nie zmienia się, natomiast na powierzchni rozgra- niczającej rdzeń i płaszcz ...

Istota profilu biofizycznego płodu

Obecnie zmodyfikowany profil biofizyczny polega na wybiórczej ocenie parametru reaktywności rytmu serca płodu.

Profil ekonomiczny sektora

Jednakże można korzystając z dorobku głównie marketingu i analizy strategicznej, wyróżnić pewną liczbę narzędzi i wzorów stosowanych dla celów interpretacji, których trafny dobór stanowić będzie o jakości analiz, jednym z tych narzędzi jest właśnie profil ekonomiczny sektora.

Światłowód z profilem gradientowym

Ciągły charakter zmian współczynnika załamania światła profiluje się fabrycznie w taki sposób, aby różne mody światła miały rzeczywiście tę samą szybkość rozchodzenia się w rdzeniu światłowodu z profilem gradientowym.

Główne genetyczne typy gleb – proces glebotwórczy i profil glebowy

Profil glebowy – wytworzenie się specyficznych poziomów glebowych, ich ilość i właściwości stanowią o typie gleby. Występujące poziomy wyjaśniają genezę gleby i określane są mianem profilu.

Opracowanie profilu segmentu rynku konsumentów

Tabela 11-4 przedstawia częściowy profil tych trzech segmentów ry nku. Marketing próbuje określać profil różnych segmentów.

Światłowód z profilem skokowym

Liczba prowadzonych modów wzdłuż osi rdzenia włókna z profilem skokowym zależy od wielu czynników, m.

Jak określić profil dysartrii?

Należy ustalić nic tylko rodzaj dysartrii, ale i profil towarzyszących jej dysfunkcji motorycznych i komunikacyjnych.

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego

W całym toku kształcenia warto jednak kierować się pewnym modelem czy założeniami do tego modelu, co zwykło się nazywać profilem (sylwetką) absolwenta psychologii - przyszłego psychologa klinicznego.

W jakim celu sprzedawcy starają się określić profile społeczne i psychologiczne konsumentów?

Sprzedawcy starają się określić profile społeczne i psychologiczne konsumentów, żeby dzięki ich znajomości łatwiejsze było dostosowanie się do potrzeb konsumentów.

PROFILE, miesięcznik społ.-kult.

PROFILE, miesięcznik społ.

Profil skutecznego managera w zarzadzaniu konfliktem

Profil skutecznego managera na poziomie rozwiązywania konfliktów w pracy Rozwiązywanie problemów Dużą część naszego życia spędzamy w miejscu pracy.

Personal Profile

Personal profile I am currently a student at Kendal College completing an ESOL course at LEVEL 2.

PROFIL CIEKU

PROFIL CIEKU — przekrój cieku w płaszczyźniepionowej wykreślony w skali; jest to obrazkształtu brzegów, dna oraz stanu wody wcieku, potrzebny przy projektowaniu regulacjirzek, melioracji i budowli wodnych.

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Cele kształcenia i profil psychologa klinicznego

Już w tej chwili psycholog kliniczny wykonuje w praktyce następujące zadania: • bada i diagnozuje poziom zdrowia i zaburzenia osób, grup, sytuacji społecz­nych i całych środowisk; • przygotowuje ekspertyzy sądowe i społeczne o stanie zdrowia, jego za­grożeniach, o skuteczności prowadzonych kampanii i wdrażanych zmian; • wykonuje usługi zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym zwią­zane z różnymi formami pomocy ...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Wiedza

Chodzi tu zarówno o posiadanie wiedzy o określonej zawartości treściowej, jak i formalnej strukturze. Długoletnie doświadczenie autorki - łączącej w toku kariery zawodowej badania naukowe, kształcenie akademickie i po­dyplomowe psychologów oraz lekarzy i przedstawicieli innych zawodów z własną praktyką...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Umiejętności - kompetencje zawodowe

• Wybrane umiejętności projektowania i interwencji w środowisku - jest to nowy typ umiejętności związany z zadaniami wymagającymi udziału w profilaktyce, promocji i ochronie zdrowia oraz w psychoedukacji.