Trzy modele stosunków miedzy mediami, ich właścicielami a władzą: model pluralistyczny, masowy i hegemoniczny

Masowy: media i właściciele mediów są głównym podmiotem procesu informowania (w zasadzie to właściciele mediów są najważniejsi w tym układzie), uprzedmiotowienie widzów, jednokierunkowe działanie mediów: nadawca – odbiorca nie istnieje sprzężenie zwrotne.

SCHARAKTERYZUJ CECHY PARTII MASOWYCH

Partie masowe spełniały funkcję ekspresywną – integracyjną i masowej mobilizacji – ich zasadniczym celem było dążenie do zdobycia kontroli nad rynkiem wyborczym. Partie masowe określamy czasem mianem „partii wyznawców”.

Cechy człowieka masowego

Człowiek masowy jest automatycznym wytworem cywilizacji XIX wieku, współczesny człowiek nauki jest prototypem człowieka masowego.

Uwarunkowania kulturowo - polityczno - ekonomiczne człowieka masowego

Powszechne ułatwienie w sprawach materialnych (łatwość i pewność ekonomiczna):

Łatwość w rozwiązywaniu swych problemów ekonomicznych,

Życie robotników przemysłowych było coraz cięższe a horyzont ekonomiczny przeciętnego człowieka z jakiejkolwiek klasy społecznej stawał...

Relacje państwo – człowiek masowy

Rzecz jednak w tym, że człowiek masowy rzeczywiście wierzy w to, że państwo to on, i coraz usilniej dąży do tego, by za jego pomocą niszczyć pod jakimkolwiek pretekstem wszelkie twórcze mniejszości, które mu przeszkadzają, i to we wszystkich dziedzinach życia, w polityce, ideologii, przemyśle.

Percepcja i produkcja mowy - analiza psycholingwistyczna

Odbiór mowy, czyli rozumienie komunikaty rozumnego, polega na identyfikacji słyszanych dźwięków mowy i powiązaniem ich z odpowiednią treścią. Ma charakter złożony i tworzą ją następujące zjawiska :

a) słuch fizjologiczny, realizowany przez ucho, narząd słuchowy, wyspecjalizowany na odbiór...

Produkcja mowy w ujęciu psycholingwistycznym wg. B. Kaczmarka

Mówienie, nadawanie mowy, produkowanie to zespół czynności psychicznych, fizjologicznych fizjologicznych fizycznych polegający na przekształcaniu spostrzeżeń , wyobrażeń wyobrażeń i procesów myślowych w odpowiednie symbole dźwiękowe:

*Ideacyjny- jest ogólnym zamysłem wypowiedzi opiera się na wiedzy...

Od działań masowych do ruchów społecznych

W poprzednich rozdziałach wprowadziliśmy zbiór pojęć socjologicznych służących do opisywania aktywności ludzi, podejmowanej w otoczeniu innych ludzi. Wychodzimy bowiem z założenia, że życie społeczne to nic innego jak tylko to, co robią poszczególne jednostki, kiedy znajdą się w przestrzeni...

Społeczeństwo masowe

Masowe formy osiedlania się, masowa produkcja, masowa konsumpcja, masowa edukacja, masowa rozrywka, masowa kultura, masowa komunikacja, masowa religijność itp.

Działania masowe

Podsumowując, w przypadku działań masowych jedyna różnica w stosunku do działań indywidualnych to ich wielość i równoczesność.

Bunt mas - Wstęp do anatomii człowieka masowego

W diagram psychologiczny współczesnego człowieka masowego możemy więc wpisać dwie podstawowe cechy: swobodną ekspansję  życiowych  żądań i potrzeb, szczególnie w odniesieniu do własnej osoby, oraz silnie zakorzeniony brak poczucia wdzięczności dla tych, którzy owo wygodne życie umożliwili.

Teoria kultury masowej

Nazywa się to niekiedy „kulturą popularną”, ale sądzę, że kultura masowa jest bar-dziej dokładnym terminem, bo wyróżnia ją to,  że jest ona wyłącznie i bezpośrednio artykułem masowego spożycia, jak guma do żucia.

Teoria kultury masowej - Charakter kultury masowej

Nowoczesna technika stworzyła też takie nowe środki jak film i telewizję, szcze-gólnie dobrze dostosowane do masowego wyrobu i masowej dystrybucji. Natomiast kultura masowa rozwala mur, udostępniając masom skażoną formę wyższej kultury i staje się przez to narzędziem politycznej dominacji.

Teoria kultury masowej - Prawo Greshama w kulturze

Ten problem ma wielką ostrość w Stanach Zjednoczonych  i nie tylko dlatego,  że pleni się u nas kultura masowa.

Teoria kultury masowej - Kultura homogenizowana

Kultura masowa jest bardzo, bardzo demokratycz-na: odrzuca kategorycznie dyskryminację przeciwko komukolwiek, pomiędzy kimkol-wiek i czymkolwiek.

Teoria kultury masowej - Akademizm i awangardyzm

Mniej więcej od roku 1930 wyższa kultura próbowała bronić się przed zalewem kultury masowej w dwojaki sposób: uprawiając akademizm, czyli starając się współ-zawodniczyć przez imitację, uprawiając awangardyzm, czyli wycofując się ze współ-zawodnictwa.

Teoria kultury masowej - Urządzono zjednoczenie

Kultura masowa przybiera barwę dwóch odmian dawnej wyższej kultury, akademizmu i awangardy, podczas gdy tę ostatnią coraz bardziej roz-wadniają elementy masowe.

Teoria kultury masowej - Podział pracy

Cała ta dziedzina powinna być rozważana od strony podziału pracy. Im większy postęp techniki, tym większy podział. Na przykład fabryka Blackett-Semple-Hummert — słowo fabryka jest tu na miejscu — do produkowania  soap operas w radio. Albo fakt, że w Hollywood kompozytorowi, który pisze muzykę do filmu...

Teoria kultury masowej - Udoroślone dzieci i udziecinnieni dorośli

Homogenizujące skutki kiczu zacierają również granicę wieku. Ciekawe byłoby wiedzieć, ilu dorosłych czyta komiksy. Wiemy,  że książki z komiksami są ulubioną lekturą żołnierzy i marynarzy, że sprzedaje się co miesiąc około czterdziestu milionów tych książek i że około siedemdziesięciu...

Teoria kultury masowej - Bożyszcza konsumpcji

Świadczy ona,  że zagubiono dawną ciekawość dla sposobu, w jaki wynajduje się, kształtuje, stosuje narzędzia użyte do takich celów masowego zaspokojenia potrzeb”.