Produkcja masowa

Czytaj Dalej

Produkcja masowa

Charakterystyka Produkcja masowa- system wytwarzania wyrobów oparty na podziale, specjalizacji i ciągłości pracy. Dobra wytwarzane w systemie produkcji masowej charakteryzują się bardzo dużym podobieństwem, ponieważ pochodzą z tej samej serii produkcyjnej.

Jakie są korzyści i niekorzyści płynące z produkcji masowej

Koszty produkcji masowej również dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne : wewnętrzne - od pewnego rozmiaru następuje wzrost kosztu przeciętnego (koszty kontroli, transportu , produkcji , itd.

PRODUKCJA MASOWA

miesiąca, w rezultacie podzielenia sumy poniesionych kosztów w danym okresie przez ilość produkcji wytworzonej w tymże okresie, przy uwzględnieniu produkcji niezakończonej.

Cechy charakterystyczne dla produkcji aparatowej (masowej)

- proces stały

- wyspecjalizowanie stanowiska

- niezawodność systemu

KATYŃ - masowe groby

Miejsce kaźni ponad 4200 obywate­li polskich (żołnierzy, oficerów, po­licjantów, celników), którzy po 17 września 1939 r. dostali się do niewoli radzieckiej lub zostali are­sztowani przez *NKWD. Ogółem 230 tys. polskich żołnierzy dostało się do niewoli (taką liczbę podał 31 października 1939 r. na...

Jak oceniasz zjawiska kultury masowej (jej niebezpieczeństwa)

„Forrest Gump” niż produkcji krajowej - powód kryzysu w polskiej kinematografii,

GŁÓWNE CECHY KULTURY MASOWEJ

Warunkiem powstania kultury masowej był druk (tania książka o dużym nakładzie), radio, TV, Internet. Kultura masowa pociąga obniżenie aspiracji człowieka.

Ewidencja procesu produkcji.

  Ewidencję procesów produkcji można przedstawić jako proces transformacji czynników produkcji w produkty. Na etapie procesu produkcji nie wykazujemy zysku, gdyż produkty nie zostały sprzedane.

Jak powstają informacje - Konstruowanie rzeczywistości przez środki masowego przekazu

Innym przykładem kreowania rzeczywistości był sposób prze­kazywania przez niemieckie środki masowego przekazu relacji na temat kryzysu naftowego lat 1973-1974. Na pierwszą falę negatywnych relacji, dotyczących zaopatrzenia w ropę naftową, ludność zareagowała masowym wykupem.

SYSTEM KOMUNIKOWANIA MASOWEGO A PUBLICZNEGO

-  komunikowanie polityczne: wyborcze i propagandowe – formułowanie oferty politycznej i przekonywanie do jej słuszności -  komunikowanie komercyjne - obejmuje wszelkie formy oddziaływania masowego przedsiębiorstw, w celu kreowania własnego wizerunku i/lub sprzedaży produktów -  komunikowanie społeczne - obejmuje wszelkie działania służące rozwiązywaniu ważnych kwestii i problemów społecznych

KOMUNIKOWANIE MASOWE

-  komunikowanie za pomocą mass mediów, czyli komunikowanie w skali masowej i na masową skalę -  formy komunikowania, przy których wyspecjalizowane grupy za pomocą instytucji i techniki przekazują wiadomości heterogenicznej i rozproszonej publiczności

KILKA PODSTAWOWYCH CECH KOMUNIKOWANIA MASOWEGO

•  po stronie nadawcy: o  występowanie instytucji społecznych,  które grupują zarówno techniczne  środki produkcji i dystrybucji przekazów, jak i zespoły twórców, przygotowujące owe przekazy; o  nadawca zbiorowy, nie działa samodzielnie, jest zawsze – chociaż w różnym stopniu – uzależniony od innych instytucji społecznych, które czasami występują jako dysponenci, czasami zaś jako ...

KOMUNIKOWANIE MASOWE - Cechy procesu

-  ograniczona liczba zmysłów odbiorcy, biorących udział w procesie przekazu (wzrok i słuch); -  impersonalność przekazu, czyli uczestnicy nie znają się, nie mają ze sobą styczności (są wyizolowani); -  konieczność zaangażowania dużej liczby osób, kompleksowej społecznej organizacji i instytucji, aby przenosić komunikaty od komunikatora do odbiorców w czasie i przestrzeni; pełni rolę selekcjonera środków masowego przekazu ...

PROCES ODDZIAŁYWANIA KOMUNIKATU MASOWEGO

-  wstępna selekcja mediów i treści, związana z oczekiwaniami odbiorcy co do zaspokojenia potrzeb;

-  identyfikacja przekazu;

-  identyfikacja kodów zawartych w komunikacie;

-  odczytywanie zawartości przekazu- przypisanie określonego znaczenia słowom, obrazom i dźwiękom użytym do jego kodowania;

- ...