Produkcja

Produkcja

Czytaj Dalej

zarządzanie produkcją

Do podstawowych normatywów zaliczamy: takt produkcji, rytm produkcji (okres powtarzalności partii), wlk partii produkcyjnej, zbiorcza stanowiskochłonność i pracochłonność, przerwy i wyprzedzenia w wykonanej operacji i detali, cykl produkcyjny, wlk zapasów produkcji w toku, harmonogramy produkcji Sterowanie między komórkowe- polega na rozłożeniu planu produkcji zakładu pomiędzy poszczególne komórki odpowiednio do struktury ...

Rola controllingu w zarządzaniu produkcją

Ciągłe harmonogramowanie produkcji, nieustanna kontrola zapasów oraz kosztów używanych czynników produkcji, jak również kontrola jakości wytwarzanych produktów jest dziś filarem działalności produkcyjnej każdego przedsiębiorstwa.

Proces planowania produkcji

planowania produkcji i Brygadzisty * Minimalizację czasu potrzebnego do realizacji zlecenia Ustalenie terminów realizacji zleceń, pozwalających na szybką ich realizację Sporządzenie planu realizacji zleceń zgodnego z przyjętą hierarchią <center>8</center> * Dostęp do raportu z postępów produkcji Dostęp do raportu o opóźnieniach produkcji Wprowadzanie korekt w planie produkcji Informowanie o postępach Brygadzisty * Kontrolę ...

Czynniki produkcji w gospodarce rolnej

Gospodarka rolna dysponuje czynnikami produkcji (których ilość i jakość tworzy wypadkową wielkości układu zasilania produkcyjnego) w układzie przestrzennym i w poszczególnych społeczno-ekonomicznych typach gospodarstw, zarówno w postaci zasobu (czynniki stałe), jak w i postaci strumienia (czynniki zmienne).

KATEGORIE PRODUKCJI GOSPODARSTWA (PRZEDSIĘBIORSTWA) ROLNICZEGO

- wykorzystywane są również pojęcia: produkcja podstawowa i dodatkowa lub też produkcja uzupełniająca oraz produkcja główna i produkcja uboczna.

Czy energię można traktować jako czwarty czynnik produkcji? Odpowiedź uzasadnij.

Pierwsze z nich ma rozwiniętą produkcyjną siłę ale niską intensywność, drugie przedsiębiorstwo natomiast ma niski poziom produkcyjnej siły ale wysoką intensywność.

Projekt przedsiębiorstwa produkcji elektroniki sterującej oswietleniem "BED"

Zatrudnienie i wynagrodzenia Dla zapewnienia ciągłości produkcji należy zatrudnić 73 osoby na stanowiskach produkcyjnych.

Czystsza Produkcja

Czystsza produkcja to tworzenie takich przedmiotów, z których każdy element może być powtórnie przerobiony lub wykorzystany lub ulega biodegradacji, zaś pozyskanie surowców do jego produkcji jak i sam proces produkcji oraz użytkowania nie wywiera ujemnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi.

Zarządzanie produkcją

Wyróżnia się następujące stopnie tej struktury: 0 – stanowisko robocze – oznacza cześć powierzchni produkcyjnej zakładu wyposażonej w odpowiednie narzędzia produkcji, używane przez jednego lub kilku wykonawców do wykonywania określonej operacji 1 – gniazdo produkcyjne – (mistrz), linia produkcyjna (mistrz), brygada (brygadzista) 2 – oddział (kierownik) 3 – wydział (kierownik) 4 – zakład (dyrektor) 5 – przedsiębiorstwo ...

„Elastyczna" produkcja zmienia charakter zakupów dokonywanych przez przedsiębiorstwa

Elastyczna produkcja łączy więc zalety produkcji rzemieślniczej i masowej, bez ich wad i ograniczeń. Przedsiębiorstwa działające na rynku dóbr produkcyjnych, muszą prawidłowo rozpoznać i dostosować się do zmian, będących następstwem elastycznej produkcji.

Rytmiczność produkcji

</div> Pozostałe cechy rytmicznej produkcji to: niezmienność przyjętej technologii, wielkości produkcji oraz asortymentu wytwarzanych wyrobów podział długookresowego zadania produkcyjnego na mniejsze jednostki, wykonywane w krótszych odcinkach czasu przydział zadań produkcyjnych do odpowiednich stanowisk roboczych określony harmonogram wzorcowy przebiegu procesu produkcyjnego (K.

Typy produkcji

pdf) Do określenia typu produkcji wykorzystywane są dwa mierniki: 'współczynnik liczby detalooperacji przypadających na stanowisko robocze (dla istniejących jednostek produkcyjnych) <math>k = \frac{\sum{dli}}{Ld}</math> k - współczynnik detalooperacji (liczy przezbrojeń) w badanej komórce produkcyjnej dli - liczba (suma) wykonywanych detalooperacji (przezbrojeń) w diagnozowanej komórce produkcyjnej Ld- liczba stanowisk ...

Zarządzanie produkcją - opracowanie

 Celami obsługi eksploatacyjnej są: umożliwienie osiągnięcia pożądanej jakości wyrobów lub usług, zmaksymalizowanie ekonomicznego okresu użytkowania wyposażenia produkcyjnego wraz z utrzymaniem warunków bezpiecznej eksploatacji i maksymalizacją ich zdolności produkcyjnych oraz minimalizacja kosztów produkcji przez zapewnienie nielicznych przerw w procesie produkcji.

PRODUKCJA ROLNICZA W TOKU

Niezakończona produkcja rolnicza, w zależności od fazy prowadzonej produkcji rolniczej może ona być zaliczana do produkcji rolniczej zakończonej i niezakończonej, czyli p.

Funkcja produkcji

W postaci ogólnej, przy założeniu dwóch czynników produkcji L i K, funkcja produkcji wyraża się zapisem: X = f ( L, K ), paribus Gdzie: L, K - wielkości zatrudnienia poszczególnych czynników produkcji; X - maksymalny efekt produkcyjny możliwy do osiągnięcia w określonym czasie przy wykorzystaniu określonej ilości i kombinacji czynników produkcji.

Produkcja roślinna.

W produkcji rzepaku przodują Chiny – 25% światowej produkcji, Indie – 20%, Kanada – 15%. Mimo spadku spożycia tytoniu w krajach wysoko rozwiniętych, światowa produkcja ciągle rośnie.

PRODUKCJA POMOCNICZA

W wydziałach o produkcji różnorodnej podstawą ustalenia produkcji i jej kosztów w danym okresie sprawozdawczym są zlecenia produkcyjne, które mogą być dwojakiego rodzaju: 1) zlecenia jednorazowe, dotyczące produkcji lub prac niepowtarzających się (np.

Produkcja jednostkowa

Charakterystyka Produkcja jednostkowa - jeden z trzech typów organizacji produkcji wyodrębniony ze względu na jej liczebność pośród produkcji masowej i seryjnej: drobnoseryjnej, średnioseryjnej, wielkoseryjnej.

Produkcja potencjalna

Charakterystyka Produkcja potencjalna jest to wielkość produkcji, którą wytworzyłaby gospodarka, gdyby wszystkie produkcji|czynniki produkcji zostały w pełni wykorzystane 2000, s.

Program czystszej produkcji

Wdrażanie i realizacja zasad czystszej produkcji Wdrożenie Zasad Czystszej Produkcji jest ekonomicznie bardzo opłacalne, powoduje w duzym stopniu zmniejszenie kosztów zakupu surowców, energii, zmniejszenie opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa.