Procesy społeczno- opiekuńcze rodziny polskiej w okresie transformacji systemowej

Rodzina to stosunkowo trwała grupa społeczna złożona z jednostek powiązanych przez wspólnych przodków, małżeństwo lub adopcję. W naszym społeczeństwie mamy do czynienia głównie z jednym jej typem- rodzina nuklearną, oraz w pewnym stopniu, z typem rodziny poszerzonej. Istnieje jeszcze trzeci typ rodziny- rodzina poligamiczna. Rodzina to podstawowa komórka społeczna, której istnienie zapewnia byt całego społeczeństwa. Stanowi ona pierwsze środowisko życia, w niej ...

PROCES ZDROWEGO ROZWOJU

Jedna z istotnych koncepcji psychologii humanistycznej zaproponowanaprzez A.H.Maslowa. Jej istota polega na tym, że człowiek, o ile maswobodę wyboru, wybiera przeważnie to, co mu najbardziej odpowiada orazże jest to z reguły wybór prowadzący w kierunku poprawy zdrowia irozwoju. Patrz np. w żywieniu ->...

Czynnik szkodliwy występujący w procesie pracy

Cz., którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia; w zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków czynnik szkodliwy może stać się niebezpieczny.

Na czym polega specyfika procesu badania diagnostycznego, metod i technik stosowanych w psychologii klinicznej dziecka?

Badania psychologiczne dzieci mają swoją specyfikę. Często badanie prowadzimy w obecności matki, jeżeli odizolowanie od niej wzbudza silny sprzeciw lub lęk dziecka. Staramy się stworzyć warunki, w których dziecko szybko i tak dobrze zaadaptuje się do sytuacji badania, żeby nie zdawało sobie sprawy...

Na czym polega mechanizm błędnego koła i mechanizm spirali w procesie patologizacji zachowania dziecka?

Czynnik patogenny (np. uraz psychiczny) może wywołać objawy zaburzeń, takie jak jąkanie. Jeśli owo jąkanie wytwarza sytuacje trudne, które zwrotnic działają na dziecko stresowe, a więc patogennie (np. koledzy śmieją się, nauczyciel niecierpliwi się), jest ono przyczyną dalszego występowania tych...

Jakie narzędzia i środki wykorzystuje się w procesie rozwijania słuchu i mowy dzieci z zaburzeniami słuchu?

W przypadku dzieci nieslyszących zaleca się po li sensoryczny (wielozmy-slowy) sposób uczenia się. wymagający aktywności różnych kanałów odbioru. Z tego też względu wśród narzędzi i środków, wykorzystywanych w terapii logopedycznej znajdują się urządzenia angażujące różne funkcje (wzrokową...

Proces bielicowania, bielicowanie

W rezultacie tego procesupod warstwą próchniczną powstaje przejaśniony(o barwie popiołu) poziom eluwialny (wymywania),pozbawiony żelaza i związkówzasadowych, pod nim zaś poziom iluwialny(wmywania), o zabarwieniu czerwonobrunatnym,który w dolnej części może przyjąć postać rudawca.

Proces glebowy

Zmiany zachodzące w uformowanej glebie pod wpływem czynników glebotwórczych. Do p.g. należą: bilans i dynamika wody, powietrza, ciepła, roztworu glebowego i skł. pok., oraz dynamika właściwości biol., fiz. i morf. gleby.

PROCES USŁUG

System czynności składających się na u., które zachodzą w określonym czasie.Identyfikacja i opisanie czynności wchodzących w skład p.u. mogą umożliwićwykrycie słabych punktów (punktów krytycznych) systemu, stwarzającychzagrożenie wykonania przez usługodawcę czynności w sposób nie...

PROCES ZAKUPU

Sekwencja —» decyzji konsumenta dotyczących nabywania dóbr i usług. Najczęś-ciej w p.z. wyróżnia się następujące fazy: uświadomienia potrzeby, identyfikacjisposobów zaspokajania potrzeby, oceny możliwości wyboru, zakupu i jego oceny.Podejmowanie decyzji o z. nie zawsze odbywa się w taki sam...

Spedycja w procesie międzynarodowej wymiany handlowej

Handel międzynarodowy to odpłatna wymiana towarów, usług i dóbr niematerialny:t pomiędzy partnerami mającymi stałą siedzibę w różnych krajach. Do podstawowych post związanych z polityką transportowo-spedycyjną w handlu międzynarodowym należą: export, import, Incoterms, gestia transportowa. W...

Skrócony opis procesów technologicznych otrzymywania syropów skrobiowych metodą hydrolizy enzymatycznej

Mleczko skrobiowe (rys. 4.90) o stężeniu około 35% s.s. ze zbiornika(1) jest wprowadzane do reaktora (2) wyposażonego w nagrzewnicęi mieszadło. W reaktorze (2) mleczko spotyka się z preparatema-amylazy dozowanej regulatorem (4) ze zbiornika (3). W reaktorzemleczko ogrzewa się do temp. około 40*C i jest...

PUBLIC RELATIONS JAKO ISTOTNY ELEMENT FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA - KSZTAŁTOWANIE PROCESU PUBLIC RELATIONS

Dobra reputacja stanowi podstawę funkcjonowania przedsiębiorstwa, a tę tworzy się latami poprzez przemyślanedziałanie.

Krystyna Wojcik zwraca uwagę na rolę tzw. hierarchii stabilności. Twierdzi, iż to, co tworzyło się lub zmieniało wtrakcie wielu lat, nie może być zmienione ani odwrócone w krótkim...

Objęcie procesem leczenia całej osoby

Stoimy na stanowisku, że leczymy nie tyle typowe zaburzenia odżywiania u danego pacjenta, i osobę, która cierpi na te zaburzenia. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki piszemy o TPB w całej książce. Założenie takie pozwala klinicystom dostrzec w pacjencie niepowtarzalną jednostkę, a nie...

Definicja wyzdrowienia i proces powrotu do zdrowia

Dotychczas nie udało się opracować jasnych i ogólnie akceptowanych kryteriów powrotu do zdrowia w przypadku zaburzeń odżywiania. Kryteria stosowane w badaniach opierają się na występowaniu lub nieobecności określonych zachowań, obserwacji zmian w BMI, niespełnianiu kryteriów zaburzeń odżywiania oraz...