Proces starzenia się

Proces starzenia się

Czytaj Dalej

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku - Proces starzenia się i osoby w starszym wieku - koncepcje teoretyczne, definicje i klasyfikacje

Krótko to stanowisko można zrekon­struować w następujący sposób: funkcjonowanie ludzi w starszym wieku uzależnione jest od oczekiwań społecznych; jeśli będą one niechętne, wów­czas nastąpi ograniczenie aktywności osób w starszym wieku i dojdzie do przyspieszenia procesu starzenia się; jeśli jednak oczekiwania społeczne bę­dą stymulowały i podtrzymywały dotychczasową aktywność tych osób, proces ...

Proces starzenia się skóry

Starzenie się skóry jest naturalnym procesem polegającym na zmniejszeniu biologicznej aktywności komórek organizmu, spowolnieniu procesów regeneracyjnych i utracie zdolności adaptacyjnych ustroju.

Gerontologia - Cechy procesu starzenia się

Starzenie się jest procesem trójwymiarowym: - pierwszy wymiar obejmuje starzenie się gatunku; zaczęty w filogenezie - drugi wymiar wiąże się ze starzeniem osobniczym, które dotyczy pojedynczych osób - trzeci wymiar to starzenie populacyjne, czyli demograficzne Największe znaczenie ma starzenie indywidualne.

Gerontologia - Na czym polega powszechność procesu starzenia się

Procesy starzenia rozpoczynają się u człowieka już w wieku średnim i nasilają się z upływem czasu, jest to więc zjawisko dynamiczne przebiegające w czasie.

Proces starzenia sie skóry

PROCES STARZENIA SIĘ SKÓRY Proces starzenia się organizmu jest przyczyną dwóch procesów: genetycznego i środowiskowego, opartego na działalności wolnych rodników odpowiedzialnych za tak zwane starzenie środowiskowe, zależne od trybu życia.

Gerontologia - Co to jest proces starzenia się i na czym polega

Procesy starzenia rozpoczynają się u człowieka już w wieku średnim i nasilają się z upływem czasu, jest to więc zjawisko dynamiczne przebiegające w czasie.

Gerontologia - Czynniki wpływające na fizjologiczny proces starzenia się

Naturalnego procesu starzenie nie możemy zatrzymać, można natomiast przeciwdziałać przedwczesnemu starzeniu się organizmu i skóry.

Gerontologia - Co to jest długotrwałość procesu starzenia się

Proces długotrwały – proces powolny kończący się śmiercią Kolejna cecha to długotrwałość. Niektórzy przyjmują, że starzejemy się wręcz od niemowlęctwa (Birgle), ale częściej zakładamy, że początek starzenia to zmiany pojawiające się w narządach i układach ok.

Gerontologia: Płaszczyzny procesu starzenia się - Płaszczyzna biologicza

Starzenie się oznacza stopniowe zmniejszenie zdolności regeneracyjnej narządów i tkanek, co prowadzi do zachwiania równowagi między procesami regeneracji i obumierania komórek.

Gerontologia - Szanse medycyny estetycznej w hamowaniu procesu starzenia się organizmu ludzkiego

Szanse zahamowania procesu starzenia się upatrujemy w medycynie estetycznej: - menopauza( 45-55 r.

Gerontologia: Trójwymiarowość procesu starzenia się - Starzenie się gatunku

Leonard Hayflick w 1965 zaobserwował, że komórki w hodowli są w stanie podzielić się ograniczoną ilość razy, a im bliżej limitu, tym więcej oznak starzenia wykazują. Limit Hayflicka jest uważany za jedną z przyczyn starzenia się).

Gerontologia: Trójwymiarowość procesu starzenia się - Starzenie populacyjne (demograficzne)

życia, o ogromnej dynamice starzenia się populacyjnego Polski w minionym półwieczu oraz o ostrzegających prognozach w tym względzie na najbliższe 50 lat.

Gerontologia - Mierzalność jako cecha procesu starzenia się

Mierzalność - wynika z potrzeby mierzenia stopnia zaawansowania procesów starzenia się i starości, duże różnice w zakresie : Wymiar subiektywny Własne samopoczucie, 3 kryteria samopoczucia to : czynniki psychiczne, aktywność społeczna, warunki socjalno-bytowe, Wymiar obiektywny wygląd zewnętrzny (osiągnięcia protezowania, kosmetologii, dziedziny chirurgii plastycznej, powodują, że osoba wygląda młodziej,

Gerontologia - Rola aktywności fizycznej w opóźnianiu procesu starzenia się

Rola aktywności fizycznej u osób starszych jest niezmiernie ważna w opóźnieniu starzenia się. Istotnym elementem pomyślnego starzenia się jest aktywność fizyczna.

Gerontologia - Rola aktywności intelektualnej w opiniach procesu starzenia się

* Rembowski – twierdzi, że ograniczenie zdolności uczenia się nie występuje nawet w wieku 60 lat Sprawny umysł opóźnia proces biopsychicznego starzenia się.

Gerontologia: Trójwymiarowość procesu starzenia się - Starzenie osobnicze

Dotyczy poszczególnych osób, indywidualnie, przebiega w trzech podstawowych płaszczyznach: biologicznej, psychologicznej a także socjalno-społecznej, przy czym największy wpływ na jakość życia ma zachowanie zdrowia i sprawności funkcjonalnej.

Stopień zaawansowania osobniczej starości można oceniać...

Gerontologia: Płaszczyzny procesu starzenia się - Płaszczyzna psychologiczna

Dotyczy to procesów wstępnej analizy informacji, ich magazynowania i odtwarzania.

Gerontologia: Płaszczyzny procesu starzenia się - Płaszczyzna społeczno – socjalna

Określają (co oczywiste) warunki ekonomiczne, ale też możliwości uczestniczenia w życiu zbiorowym, stopień degradacji więzi rodzinnych i środowiskowych, a także relacji międzypokoleniowych. Ponadto liczą się wszelkie przejawy dyskryminacji ludzi starszych.

Dobre kontakty z innymi ludźmi, sposób...

Gerontologia - Rola leków gerontologicznych w starzeniu się i praperaty wspomagające proces opóźniania starości

Brytyjskie towarzystwo długowieczności przeprowadziło badania na lekach gerontologicznych poprawiających proces starzenia się.

Proces komunikowania się ludzi

Proces komunikowania się ludzi Terminem „komunikacja" socjolodzy określają zazwyczaj proces porozumiewania się ze sobą dwóch lub więcej osób.