Proces karny

Czytaj Dalej

Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym.

Sprowadza się ono do kwestii ujemnych przesłanek procesowych, a mianowicie czy jeden proces stwarza wobec drugiego stan zawisłości sprawy i czy prawomocne rozstrzygnięcie merytoryczne w jednym z procesów stwarza w stosunku do drugiego skutki wynikające ze stanu rzeczy osądzonej (res iudicata) Powództwo cywilne można zgłosić już w postępowaniu przygotowawczym.

Tortury w angielskim procesie karnym.

· Istniało już wówczas przekonanie, że samo oskarżenie kilku sąsiadów podsądnego jest równoznaczne ze skazaniem, tak więc zła sława oskarżonego ciążyła zasadniczo na wyniku procesu Proces angielski: Tortury w angielskim procesie oficjalnie nie były akceptowane, po 1215r.

Prawa oskarzonego w postępowaniu i procesie karnym.

Wyżej wymienione prawa są najważniejszymi jakie przysługują oskarżonemu w toku postępowania i procesu karnego. Wynikają one z Kodeksu Postępowania Karnego.

ZNACZENIE WYROKU EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W POLSKIM PROCESIE KARNYM

Są one wyrazem zapatrywań prawnych Trybunału, tworzą one swoiste prawo precedensowe określane mianem case law, z którym nie mogą dzisiaj nie liczyć się ani ustawodawca, ani organy procesu karnego oraz innych postępowań prawnych.

Rola pełnomocnika w procesie karnym

Pełnomocnik jest więc reprezentantem oskarżycieli: prywatnego i posiłkowych lub powoda cywilnego, strony szczególnej w postępowaniu karnym skarbowym lub w postępowaniu w sprawach nieletnich. Do pełnomocnika nie odnosi się nakaz przedsiębrania czynności procesowych przez obrońcę jedynie na korzyść oskarżonego.

Konwalidacja i konwersja w procesie karnym

51§2 2) z inicjatywy organów procesowych i stron. Może przybierać formę powtórzenia wadliwie wykonanej czynności procesowej lub korektury uzupełniającej wadliwą czynność procesową.

Procesy termodynamiczne

 

Pierwsza zasada termodynamiki: zmiana energii wewnętrznej ΔU układu jest równa sumie ciepła, które układ wymienia z otoczeniem, oraz pracy wykonanej nad tym układem: ΔU = Q + W.

Przemiany termodynamiczne: przemiana izobaryczna; przemiana izotermiczna; przemiana izochoryczna; przemiana adiabatyczna;...

Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

Spółki osobowe: (tylko osoby fizyczne min. 2 pracują na rzecz spółki, nie ma minimum kapitałowego) przykłady spółek:cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe : ( osoby fizyczne i/lub prawne minimum 1 osoba która nie musi pracować na spółkę. Minimum kapitałowe jest...

Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać.

Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać. Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI

Proces historyczno - literacki—przeobrażenia, jakim podlega literatura w czasie historycznym.

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Tradycja literacka

Tradycja literacka — całokształt doświadczeń literackich przeszłości stanowiących w danym czasie i środowisku układ odniesienia dla twórczości i zarazem decydujących o upodobaniach i oczekiwaniach publiczności literackiej. Tradycja sumuje, porządkuje i hierarchizuje owe doświadczenia, czyniąc z...

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Konwencja literacka

Konwencja literacka — to jeden ze składników tradycji: zespół norm określających właściwości (tematyczne, kompozycyjne, stylistyczne) u-tworów danego typu, zaświadczony odpowiednio bogatą praktyką pisarską i odpowiadający gustom jakiejś grupy czy warstwy publiczności literackiej. Konwencji odpowiada...

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Okres literacki

Okres literacki (inaczej: epoka literacka) — to faza procesu historycz-noliterackiego zawarta w dających się określić ramach chronologicznych.

PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Prąd literacki

Prąd literacki — to zespół tendencji literackich (ideowo-artystycz-nych) utrwalony w wielu znaczących dziełach powstałych w czasowej bliskości, w miarę spójny i wewnętrznie zhierarchizowany, żywotny w u-chwytnych granicach historycznych. W ramach jednego okresu współ-występuje zwykle parę prądów; np. w...

Proces komunikowania się ludzi

Proces komunikowania się ludzi Terminem „komunikacja" socjolodzy określają zazwyczaj proces porozumiewania się ze sobą dwóch lub więcej osób.

NORYMBERGA - procesy 1945-48

w Norymberdze odbyło się12 procesów 185 oskarżonych,

„PROCES” F. KAFKA - KOMPOZYCJA POWIEŚCI

−  chronologiczna fabuła −  układ zdarzeń przejrzysty, skoncentrowany wokół głównego wątku procesu −  akcja zmierza ku katastrofie, którą jest śmierć bohatera −  jasny układ wydarzeń, pewna schematyczność bohaterów, pozorna logika świata przedstawionego, który ujawnia swą absurdalność - to wszystko skłania do poszukiwania ukrytego sensu opisywanych sytuacji −  ...

„PROCES” F. KAFKA - REALIZM

Cały świat utworu podporządkowany jest procesowi. Proces to parabola niewiadomej losu, samotności człowieka wobec świata, który ujawnia człowieka jako bezduszny mechanizm.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w

Życie szlachcica na wsi jako temat poezji - to symptomy nowych czasów. Poezja średniowieczna i średniowieczne pismiennictwo gloryfikowały czyn świętego i czyn rycerza. Tak przedstawiał się też ówczesny system wartości i hierarchia ważności: służba boża i służba rycerska. Od połowy wieku XV...