DOBÓR PRÓBY, PRÓBA LOSOWA

Warunki dla zapewnienia losowego doboru próby:

każdy element populacji generalnej ma dodatnie, znane prawdopodobieństwo znalezienia się w próbie losowej,

istnieje możliwość ustalenia prawdopodobieństwa znalezienia się w próbie dla każdego zespołu elementów populacji.

Próbę otrzymaną w...

DOBÓR PRÓBY I OBLICZENIE NIEZBĘDNEJ JEJ LICZEBNOŚCI

W badaniach epidemiologicznych bardzo ważny jest odpowiedni dobór próby, a często spotykanym błędem jest niedocenianie zasad wyliczania jej wielkości i doboru z populacji generalnej. Populacja generalna to cała zbiorowość, którą chcemy poznać, opisując i charakteryzując występujące w niej...

Pobieranie próby

Charakterystyka

Pobieranie próby polega na wyborze odpowiednich indywidualnie dobranych metod i zasad wnioskowania statystycznego o populacji statystycznej, które umożliwia uzyskanie zbiorów obserwacji, które w efekcie pozwala uzyskać pewną wiedzę o całej populacji. Populacja (statystyczna) to zbiór...

Dobór próby badawczej do badania marktingowego

Celem uzyskania informacji niezbędnych do weryfikacji hipotez można objąć badaniami wszystkie obiekty wchodzące w skład rozważanej zbiorowości albo tylko obiekty wybrane. Badania wyczerpujące czyli takie w skład których wchodzi cała rozważana zbiorowość, są kosztowne i czasochłonne, dlatego częściej prowadzi się badania niepełne (wybrane obiekty). Wartość poznawcza takich badań zależy od tego, w jakiej mierze są reprezentatywne części badanej zbiorowości ...

PRÓBY RUMIENIOWE

Próby rumieniowe polegają na ocenie powstających zmian rumieniowych na skórze (zwykle pleców) pod wpływem kontrolowanych dawek promieniowania słonecznego lub poszczegól­nych pasm widma tego promieniowania. Do badania używa się najbardziej czynne biologicznie pasma widma promieniowania słonecznego, tj...

PRÓBA

Próbowanie; doświadczanie; przygotowanie przedstawienia, koncertu itd.; zawartość platyny, złota a. srebra w stopie z innymi metalami. Ogniowa próba bitwa, w której żołnierz mógł okazać swoją wartość bojową; przen. trudny sprawdzian czyichś umiejętności, zalet, hartu itd.; por. Chrzest (ogniowy)...

Próba metali szlachetnych

Stosunek ilościowymetalu szlachetnego do domieszki nieszlachetnej;metale te (w daw. praktyce złotniczej - srebro i złoto)są z natury swej bardzo miękkie i do wykonywaniaprzedmiotów użytkowych mieszano je w różnychproporcjach z miedzią, a niekiedy i niewielkimi ilościamiinnych metali, co zapewniało takim...

PRÓBA KRZYŻOWA

 

Badanie polega na potwierdzeniu zgodności krwi dawcy i biorcy w grupach głównych, czyli w układzie ABO i Rh, oraz wykazaniu obecności lub braku jakichkolwiek przeciwciał, które mogą występować w surowicy krwi biorcy w stosunku do krwinek czerwonych dawcy krwi. Wykonanie próby krzyżowej obejmuje...

Omów znane Ci próby i testy służące do oceny sprawności motorycznej dzieci w wieku przedszkolnym

1) Próby oparte na ćwiczeniach lekkoatletycznych:

1.szybkość biegu na 20m,

2.długośc skoku w dal z rozbiegu,

3.odlrgłość rzutu piłeczką palantową.

2)Test sprawności motorycznej Sekity, który obejmuje następujące próby:

1.rzut piłką lekarską 1kg znad głowy – próba siły,

2.skok w dal z...

PRÓBY CZYNNOŚCIOWE wątroby I BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Istnieje kilkaset prób czynnościowych. Ta mnogość prób nie tylko przemawia za złożonością funkcji wątroby i za jej nadrzędną rolą w metabolizmie całego ustroju, ale także jest dowodem niedoskonałości wykonywanych badań. Czułość i swoistość poszczególnych prób, pomimo istotnego postępu, jest...

Próba reprezentatywna - zdefiniować i podać przykłady

To próba spełniająca następujące warunki:

- elementy populacji są pobierane do próby w sposób losowy

- próba musi być dostatecznie liczna

Próba jest reprezentatywna, gdy jej struktura ze względu na interesujące nas cech statystyczne jest zbliżona do struktury populacji, z której ona pochodzi. Czyli...

Celowość i zastosowanie środków związanych z poddaniem sprawcy próbie.

W związku z okresem próby, ma jaki następuje warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary oraz w związku z nadzorem ochronnym, kodeks przewiduje następujące środki, których funkcją jest zintensyfikować wychowawcze oddziaływanie na sprawcę lub eliminować sytuacje sprzyjające powrotowi do przestępstwa; a mianowicie: A. W szczególności sąd może zobowiązać skazanego w razie warunkowego umorzenia ...

Próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia

próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia; badania kardioergometryczne polegające na porównaniu dawkowanego wysiłku, tj. wykonywa­nej pracy z dawkowaną mocą, z ob­jawami fizjologicznymi i patologicz­nymi, występującymi w układzie krą­żenia i oddychania w związku z wy­siłkiem. P. w. służą...

PRÓBY DZIELNOŚCI KONI

PRÓBY DZIELNOŚCI KONI — sprawdzaniesiły, umiejętności ciągnięcia oraz szybkości w kłusiei stępie, przeprowadzane w celu uzyskaniadanych o wartości użytkowej koni, głównie ogierów(zarówno państwowych, jak i prywatnych).W Polsce stosowane są 3 rodzaje prób dzielności:1) dla młodych ogierów w...

BADANIE WYRYWKOWE Z LOSOWYM WYBOREM PRÓBY

Jest to badanie charakteryzujące się doborem próby dokonanym metodami statystyki matematycznej. Stosując metody statystyczne przy doborze próby, wnioski z jej badania można odnosić do całej populacji za pomocą odpowiednich wzorów matematycznych. Przykładami statystycznych metod doboru próby są: dobór...

Jaki charakter może mieć badanie statystyczne? W jakim badaniu statystycznym występuje próba?

Badanie statystyczne – ogół prac mających na celu poznanie struktury określonej zbiorowości statystycznej.

Etapy badania statystycznego:

1/ przygotowanie badania czyli:

sprecyzowanie celu badania

określenie zbiorowości statystycznej i jednostki statystycznej

określenie charakteru badania...

Metoda reprezentacyjna. Podstawowe sposoby doboru próby

Metoda reprezentacyjna -metoda prowadzenia statystycznego badania częściowego, mającego charakter reprezentacyjny, to znaczy taki, że otrzymane wyniki można uogólnić na rozpatrywaną skończoną populację. Metoda reprezentacyjna jest więc działem statystyki matematycznej.

1 próby pobierane drogą losową(...

PRÓBA WYSIŁKOWA - opis badania

Badanie wykonuje się na ergometrze rowero­wym lub bieżni ruchomej. Na klatce piersio­wej badanego, po przygotowaniu skóry (wygoleniu włosów i odtłuszczeniu alkoho­lem lub benzyną), nakleja się elektrody, które łączy się następnie odpowiednio oznakowany­mi kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG...

Próba Mastera

próba Mastera; test podwójny; próba wysiłkowa z użyciem schod­ków dwustopniowych o wysokości każdego schodka 23 cm i głębokości 25 cm; szybkość wchodzenia regulu­je się metronomem lub wahadłem (ciężarek na sznurku długości 150 cm). Intensywność wysiłku można zmienić regulując metronom...

Jakie są podstawowe różnice między populacją a próbą?

Próba jest wybraną częścią populacji, na podstawie jej danych wnioskujemy o populacji, czyli próba pozwala scharakteryzować populację, np.: spośród wszystkich kobiet w Pyrzycach (Populacja) losujemy jakąś część (Próba) i na tej podstawie charakteryzujemy średni wzrost kobiet w...