Charakter prawny i funkcje Prezydenta RP

utrzymała w Polsce parlamentarny system rządów, a ustrojowa pozycja Prezydenta może być określona sześcioma podstawowymi zasadami: organizacja władzy wykonawczej oparta jest na zasadzie dualizmu, czyli odrębnego funkcjonowania Prezydenta oraz rządu z Premierem na czele; domniemanie kompetencji w sprawach polityki państwa działa jednak na rzecz RM, Prezydent powinien pełnić funkcję arbitra w stosunkach między Sejmem, a ...

Tryb wyboru Prezydenta RP

Jeżeli natomiast wybory zarządzane są w sytuacji przedterminowego opróżnienia urzędu prezydenta, to zarządzenie musi nastąpić nie później niż 14 dni po opróżnieniu urzędu, a wybory – nie później niż 60 dni po ich zarządzeniu.

Przyczyny utraty stanowiska przez Prezydenta RP

2 K następuje to w razie: śmierci Prezydenta, zrzeczenia się urzędu, trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, co stwierdza Zgromadzenie Narodowe większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia, złożenie Prezydenta z urzędu orzeczeniem TS, stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta lub z innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze.

Procedura stawiania Prezydenta w stan oskarżenia

Jeżeli TS stwierdzi winę Prezydenta, to po przeprowadzonym postępowaniu postanawia o złożeniu go z urzędu. W takim wypadku urząd prezydenta ulega opróżnieniu i przeprowadza się nowe wybory.

Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta RP

Ponoszona jest ona za czyny, którymi Prezydent w zakresie swojego urzędowania lub w związku z zajmowanym urzędem, naruszył Konstytucję lub inną ustawę.

Akty prawne Prezydenta RP

akty normatywne – akty zawierające normy prawne, wydawane przez Prezydenta, np.

Rola prezydenta w procesie powoływania rządu

Jeżeli Prezydent nie powoła rządu w ciągu pierwszych 14 dni, bądź rząd nie uzyska wotum zaufania od Sejmu, otwiera się drugi etap, w którym może dojść do utworzenia rządu parlamentarnego. Nie może natomiast odmówić Prezydent powołania rządu w oparciu o argumenty polityczne.

Podpisanie ustawy (uprawnienia przysługujące Prezydentowi RP)

Prezydent może przed podpisaniem ustawy wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zbadania jej zgodności z konstytucją.

Tryb zgłaszania kandydatów na urząd Prezydenta RP

Jeden wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów na urząd Prezydenta. Zgłoszenie kandydata na Prezydenta dokonywane jest osobiście przez pełnomocnika zarejestrowanego komitetu wyborczego.

Tryb wyłaniania Prezydenta RP

Prezydent wybierany jest przez naród w drodze wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich, w tajnym głosowaniu. Na prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Objęcie i opróżnienie urzędu Prezydenta RP

Nowo wybrany Prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego Prezydenta. Ustępujący Prezydent kończy urzędowanie z chwilą złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta RP.

Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP

Kontrasygnata pełni rolę linii oddzielającej sferę życia działalności własnej Prezydenta od sfery działalności wspólnej głowy państwa i rządu w obszarze dualistycznej egzekutywy.

Kompetencje prezydenta RP jako ,,głowy państwa’’

Prezydent przed ratyfikacją może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z konstytucją.

Kompetencje prezydenta związane z funkcjonowaniem parlamentu

Prezydentowi RP przysługuje prawo: 1) zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu RP wybory zarządza się nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od dnia rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu i odbywają się w dni wolne od pracy.

Kompetencje prezydenta związane z funkcjonowaniem władzy wykonawczej

1) kompetencje związane z powoływaniem Rady Ministrów i przyjmowaniem jej dymisji 2) występowanie do Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Konstytucyjnym członka Rady Ministrów 3) zwoływanie Rady Gabinetowej 4) wydawanie rozporządzeń wykonawczych 5) wydawanie zarządzeń 6) wydawanie rozporządzeń z mocą ustawy akty te mogą być stanowione wyłącznie w czasie trwania stanu wojennego 7) zarządzanie na wniosek premiera ...

Kompetencje prezydenta związane z funkcjonowaniem władzy sądowniczej

Prezydent może obsadzać stanowiska w organach władzy sądowniczej ma prawo oddziaływania na sądy i trybunały ze strony rządu i większości parlamentarnej.

PREZYDENT JAKO ORGAN ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Komitet Obrony Kraju; Rada Bezpieczeństwa Narodowego; W sferze stosunków zagranicznych ma on zwierzchnią pozycję w zakresie najwyższego przedstawicielstwa Rzeczypospolitej; Może wprowadzać stan wojenny i stan wyjątkowy; Zapewnia konstytucyjną możliwość wydawania rozporządzeń; Zarządzeniami prezydenta nie można regulować praw i obowiązków obywatelskich, a także wszystkich innych podmiotów znajdujących się poza strukturami administracyjnymi

Wymień podstawowe problemy miast

- przestępczość i narkomania, - problemy finansowe, - ucieczka na przedmieścia - tłoki na ulicach, korki, - transport, - komunikacje, - wyprowadzenie firm z miast, - problemy ekologiczne.

Jakie klasy społeczne występowały w mieście

W strukturze społecznej miasta (polis) występowały trzy główne człony: 1.

POZYCJA PRAWNA PREZYDENTA RP

Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Państwa Polskiego na zewnątrz i wew. Na prezydenta może być wybrany każdy obywatel Polski, który ukończył 35 lat, korzysta z pełni praw wyborczych.