BIAŁYSTOK - historia miasta

Miasto wcielono do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad 29 listopada 1939r. Wywieszono odezwy z informacją o ponownym włączeniu miasta do ZSRR.

Funkcje gospodarcze, wojskowe, kulturalne średniowiecznych miast - powstawanie miast

Wzrost miast samorządowych przyspieszał proces rozwoju kultury materialnej i sztuki miejskiej, sprzyjał kształtowaniu się jej odrębnego wyrazu, na który składały się również wzory zaczerpnięte z miast niemieckich i romańskich, z którymi miasta polskie pozostawały w stałym i żywym kontakcie.

Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU DAWNYCH I NOWYCH CZASÓW PORTOWEGO MIASTA

Sąd też posąg Kazimierza Jagiellończyka na naczelnym miejscu artusowej sali, a także malowane w różnych czasach obrazy oblężenia miasta Malborka oraz walki o zdobycie tego miasta, walki, w której obok wojsk polskich uczestniczyły i gdańskie roty miejskie.

Historia miasta Łodzi

W 1820 roku licząca 700 mieszkańców mieścina została zaliczona do miast fabrycznych. Miasto nie zostało jednak bardzo zniszczone przez wojnę, doprowadziło to do tego, że do Łodzi przybywali mieszkańcy innych, bardziej zniszczonych miast.

Łódź - historia miasta

U progu I wojny światowej Łódź była jednym z najgęściej zaludnionych miast przemysłowych świata (13. Jak inni przed laty - swoją przyszłość wiążą z Łodzią - MIASTEM NIEZWYKŁYM.

Pierwsze miasta

Każde z miast miato swego własnego boga i żbudowane bylo wokót dominującej nad nim budowli sakralnej. Miasta w dolinie Indusu zbudowane byfiy na pla- nie w kształcie siatki, z prostymi ulicami krzyżu- jącymi się pod kątem prostym.

Początki miasta Rzym

- po Romulusie Rzymem rządziło jeszcze sześciu królów - zorganizowali życie wewnętrzne miast: kult bogów, ustrój, armię - ostatni król swymi tyrańskimi postępkami wywołał bunt w wyniku którego rzymianie znieśli monarchię i wprowadzili ustrój republikański; odtąd na czele państwa stało 2 urzędników wybieranych na 1 rok 4.

Rozbicie dzielnicowe - Rozwój miast

Tak zwane lokacje miast polskich na prawie niemieckim przebiegały etapami, a przywilej prawa miejskiego często zamykał dłuższy proces osadniczy. więcej niz 100 miast na prawie niemieckim, ale żadne z nich nie powstało na "surowym korzeniu".

Rozbicie dzielnicowe - Rozwój miast i życia miejskiego

W sieci miast w Polsce znikoma była liczba miast dużych. W planie było zlikwidowanie wójtów dziedzicznych i separacja miast w stosunku do otoczenia.

Starożytny Rzym - Zdobycie miasta Weje

e) Rzymianie pod wodzą konsula Marka Furiusza Kamiliusa zdobyli etruskie miasto Weje.

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

Miasto ciężko przeżywało najazdy szlachty, narażone było na ekscesy pijanych szlachciców, po ich wyjeździe domostwa były zrujnowane, miasto tonęło w odpadkach.

Rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego

Nowa Konstytucja wprowadza trzy ważne ograniczenia dotyczące okresów trwania stanów nadzwyczajnych: 1) Prezydent ma konstytucyjny zakaz skrócenia kadencji Sejmu w tym czasie i w czasie 90 dni po jego zakończeniu, 2) nie może być w tym czasie przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, 3) nie mogą być w tym czasie przeprowadzone wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta.

Prezydent RP (jako centralny organ adm. państwowej)

W zakresie legislacji Prezydent korzysta z inicjatywy ustawodawczej, podpisuje lub odmawia podpisania ustaw, zarządza ogłoszenie ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw RP, wydaje rozporządzenia, zarządzenia, nadaje statut Kancelarii Prezydenta RP.

JAKIE KOMPETENCJE POSIADA PREZYDENT POLSKI W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ PERSONALNYCH

Prezydent stosuje również: prawo łaski nadawanie obywatelstwa polskiego zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu skracanie kadencji Sejmu i Senatu w przypadkach określonych w konstytucji zarządzanie referendum inicjatywę ustawodawczą podpisywanie lub odmawianie podpisania ustaw desygnowanie i powoływanie premiera przyjmowanie dymisji rządu, powoływanie sędziów Na podstawie ustaw i w celu ich ...

Rozporządzenia i zarządzenia prezydenta RP w systemie źródeł prawa

Zarządzenia – mają one charakter wewnętrzny i mogą wskazać jedynie jednostki organizacyjne podległe prezydentowi, a więc przede wszystkim jego Kancelarię.

Uprawnienia kreacyjne prezydenta RP

Kompetencje w sprawach zagranicznych: - reprezentowanie państwa w stosunkach zewnętrznych - podejmowanie decyzji personalnych-mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach - ratyfikuje umowy międzynarodowe i wypowiada jej - postanowienia o stanie wojennym- gdy Sejm nie może się zebrać na posiedzenie Prezydent powołuje: pierwszego prezesa SN, Prezesa i wiceprezesa TK, prezesa i wiceprezesa NSA, 3 członków KRRiTV, powołuje ...

Prerogatywy Prezydenta RP

Zakres prerogatyw prezydenckich, a więc przywilejów w związku z zajmowanym stanowiskiem, ukształtowano w sposób pozwalający Prezydentowi samodzielnie wykonywać te zadania i kompetencje, które wykraczają poza sferę działalności rządowej (sferę wykonawczą) a wiążą się z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji arbitra oraz z oddziaływaniem na skład i funkcjonowanie władzy ustawodawczej bądź sądowniczej.

Odpowiedzialność Prezydenta RP

Ma ona miejsce wówczas, gdy Prezydent naruszy przepisy konstytucji, lub ustawy (tego rodzaju naruszenie określa się jako delikt konstytucyjny.

ROLA PREZYDENTA W PROCESIE KONTROLI BUDŻETU PAŃSTWA

Prezydent może zwrócić się do Trybunał Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym przed jej podpisaniem Trybunał orzeka w tej sprawie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w trybunale.

Tryb zgłaszania kandydatów na Prezydenta i deputowanych

Po ich zgromadzeniu pełnomocnik komitetu wyborczego formalnie zgłasza kandydata na prezydenta, a PKW dokonuje rejestracji kandydata, o ile zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami prawa (art.