PREZYDENT UKRAINY

Uprawnienia Prezydenta można podzielić na kilka zasadniczych grup: 1) Prezydent Ukrainy jako głowa państwa dysponuje uprawnieniami -w zakresie stosunków międzynarodowych, -w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem państwa oraz w sprawach obywatelstwa.

Białoruś - Prezydent

Prezydent może zostać usunięty z urzędu za popełnienie zdrady stanu lub innego ciężkiego przestępstwa. Prezydent może także zostać zwolniony przedterminowo w razie jego niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia.

Prezydent federalny

- kandydować na urząd prezydenta może każdy Niemiec, który ma prawo wyborcze do Parlamentu Związkowego i ukończył 40 lat  - kadencja: 5 lat Uprawnienia: - wskazanie kandydatów na kanclerza - reprezentowanie związku na zewnątrz - zawieranie umów z innymi państwami - wysyłanie i przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych - mianowanie i odwoływanie sędziów związkowych, urzędników związkowych, oficerów i ...

Prezydent Francji

- konstytucja francuska poświęca osobie prezydenta 16 artykułów, czyniąc z niego realnego szefa władzy wykonawczej  - prezydent jest politycznie nieodpowiedzialny - 5 letnia kadencja; nie może być odwołany przed upływem kadencji; brak ograniczenia reelekcji - zostaje pociągnięty do odpowiedzialności karnej tylko w przypadku zdrady stanu - odwołuje i powołuje rząd, nie będąc prawnie związany jakimikolwiek konsultacjami politycznymi - jest ...

Rosja - Pozycja prezydenta w systemie silnej prezydentury

Prezydent w konstytucji jest określany jako głowa państwa, gwarant konstytucji, gwarant prawi wolności człowieka i obywatela, podmiot określający podstawowe kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa, reprezentant kraju stosunkach międzynarodowych  - wybierany jest w wyborach równych, bezpośrednich, powszechnych i tajnych - kadencja: 4 lata (wybory powszechne, bezpośrednie) - warunki kandydowania: obywatel Rosji, który ukończył 35 rok życia ...

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Dla sprawowania urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio przepisy art. W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Sejm dokona niezwłocznie wyboru Prezydenta.

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Miasta wyłączone z powiatów

Miasta duże, w których ludność przewyższa 100000 mieszkańców są wyłączone z powiatów, stanowiąc przy tym samodzielny powiat. • Istnieją także miasta, które pomimo swej dużej liczebności są włączone do powiatów.

Jednostki pomocnicze samorządów gmin i miast

Jednostką pomocniczą może być również miasto położone na terenie gminy.

Osiedle i rada osiedlowa w mieście jako organy pomocnicze

Jednostka pomocnicza gminy (analogicznie do sołectwa lub dzielnicy). Status osiedla nadaje rada gminy na mocy uchwały. Organami osiedla są: Ogólne zebranie mieszkańców lub Rada osiedla (organ uchwałodawczy) oraz Zarząd osiedla (organ wykonawczy) na czele, którego stoi przewodniczący. Działalność w...

Środowiskowe zróżnicowania rodziny - Miasto (powyżej 100 tys.)

- Przeciwieństwo tradycyjnego środowiska wiejskiego

- Znaczne zróżnicowanie zawodowe i klasowo-warstwowe ludności

- Anonimowość

- Kontrola formalna, urzędowa

- Mimo to większy zakres wolności

- „Rzeczowe” kontakty międzyludzkie – załatwianie różnych spraw, kontakty służbowe

- Przewaga grup...

Władze centralne i terytorialne w Wolnym Mieście Krakowie

Ustrój administracji terytorialnej Wolnego Miasta Krakowa opierał się głównie na przepisach z czasów Księstwa Warszawskiego.

Prezydent - wybór, kompetencje

Prezydent ma prawo do stosowania prawa łaski, nadawanie obywatelstwa polskiego, zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu, skracanie kadencji Sejmu i Senatu, zarządzanie referendum, podpisywanie lub odmawianie podpisania ustaw, powoływanie premiera, powoływanie sędziów, powoływanie prezesów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wymień cechy różnicujące środowisko lokalne wsi i miasta

Miasto Miasto jest wtórną formą przestrzennego bytowania człowieka . Na tych płaszczyznach tworzy się istota miasta , jego czasowe i terytorialne odmienności , jego istotne przeobrażenia   Wieś Wieś stanowi lokalną społeczność zupełną , tzn.

Wieś i miasto jako terytorialne struktury społeczne

wieś składa się z kilku dużych rodzin model rodziny producenckiej – rodzina jest w stanie zaspokoić większość swoich potrzeb daleko posunięta osobowość kulturowa – zwyczaje obyczaje, przywiązanie do tradycji, specyficzne znaczenie przyrody ma wpływ na życie mieszkańców zbiorowość jest ważniejsza od indywidualizmu Miasto następuje dynamiczny rozwój na początku XIX wieku było 50 miast liczących ...

GŁÓWNE POJĘCIA SOCJOLOGII MIASTA

INNE SPOSOBY POJMOWANIA MIASTA:  STANOWISKO ZANIECKIEGO Wg niego nie ma socjologii miasta, można jedynie mówić o socjologicznym badaniu zbiorowości miejskiej.

PRZEDMIOT SOCJOLOGII MIASTA. PROCESY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z ODDZIAŁYWANIEM SPOŁECZEŃSTWA NA PRZESTRZEŃ

Kłopoty z definicją przedmiotu wypływają z: - w ogóle z definicji miasta - przyjmowania przez badaczy różnych stanowisk teoretycznych w socjologii ogólnej - różnych systemów ich wartości oraz społeczno - praktycznych problemów miast, bo przecież miasta jak i te systemy wartości zmieniają się na przestrzeni dziejów.

ŻRÓDŁA POWSTANIA I ROZWOJU MIAST. UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI MIAST. ŻRÓDŁA WZROSTU LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

Chodzi tu o takie elementy miasta jak: - o ludność, - jej strukturę demograficzną i społeczno-zawodową,-o urbanistyczno-przestrzenne elementy miasta, elementy infrastruktury REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA -Wielki, gwałtowny rozwój miast nastąpił np.

TYPOLOGIA MIAST

miastem dużym nazwiemy takie miasto, które jest samowystarczalne w zakresie zaspokajania rozlicznych i złożonych potrzeb mieszkańców - czyli takie, z którego mieszkańcy nie muszą wyjeżdżać do innych miast w tym celu.

PRZEMIANY MIAST POLSKICH W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

W wyniku dwóch ważnych procesów

- urynkowienie gospodarki - demokratyzacji i upodmiotowienia społeczeństwa

- gospodarowanie przestrzenią jest bardziej oszczędne.

Wyzbyto się modernistycznego optymizmu - gigantomanii i woluntaryzmu.

Obecne plany urbanizacyjne są dopasowane bardziej do potrzeb, gustów...

KRYZYS MIAST I POLITYKA ODNOWY (ŚWIAT, EUROPA, POLSKA). POLITYKA MIEJSKA

Konsekwencje odnowy miast - powstanie PROGRAMU WOJNA Z BIEDĄ – 1964 Założenia - zidentyfikowanie w poszczególnych miastach obszarów szczególnego zaniedbania i niedorozwoju ekonomicznego oraz wykrycie barier uniemożliwiających ludziom o niskich dochodach korzystania z profitów gospodarczych.