Prezydent

Prezydent

Czytaj Dalej

Prezydent w III RP

„Polityką zagraniczną w Polsce zajmują się po trochu i prezydent, i premier, a i od czasu do czasu Sejm zabiera w tej kwestii głos, i to prędzej czy później musi przynieść pewne rozdźwięki (…) dobrze byłoby wzmocnić pozycję przyszłego prezydenta i być może polityka zagraniczna w sytuacji, w której prezydent bezpośrednio wybrany miałby silniejszą pozycję polityczną, powinna podlegać właśnie prezydentowi” .

Prezydenci Stanów Zjednoczonych

Theodore Roosevelt (1858-1919; prezydent H 1901-09). Calvin Coolidge (1872-1933; prezydent 1923-29).

PREZYDENT UKRAINY

Uprawnienia Prezydenta można podzielić na kilka zasadniczych grup: 1) Prezydent Ukrainy jako głowa państwa dysponuje uprawnieniami -w zakresie stosunków międzynarodowych, -w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem państwa oraz w sprawach obywatelstwa.

Ewolucja urzędu Prezydenta w III RP

Znaczenie pozycji prezydenta zależy także od osoby sprawującej ten urząd oraz od aktualnej sytuacji politycznej im słabszy rząd tym silniejszy prezydent i na odwrót.

Charakter prawny i funkcje Prezydenta RP

utrzymała w Polsce parlamentarny system rządów, a ustrojowa pozycja Prezydenta może być określona sześcioma podstawowymi zasadami: organizacja władzy wykonawczej oparta jest na zasadzie dualizmu, czyli odrębnego funkcjonowania Prezydenta oraz rządu z Premierem na czele; domniemanie kompetencji w sprawach polityki państwa działa jednak na rzecz RM, Prezydent powinien pełnić funkcję arbitra w stosunkach między Sejmem, a ...

Zamach stanu w Chile 11-go września 1973 roku. Obalenie prezydenta Salvadora Allende Gossens przez juntę wojskową generała Augusto Pinocheta Ugarte

15 – prezydent Allende udaje się samochodem z rezydencji „Tomas Moro” do pałacu La Moneda - oficjalnej siedziby prezydenta Chile – w centrum Santiago.

Prezydent

255) Niepowołanie rządu; po trzech nieudanych próbach utworzenia rządu Prezydent może skrócić kadencję, gdy ten w ciągu 14 dni nie udzieli wotum zaufania rządowi powołanemu w trzecim trybie art.

Kompetencje Prezydenta

W 1989 roku 27 września nastąpiła zmiana konstytucji i w tym czasie doszło do uchwalenia ustawy dotyczącej wyboru Prezydenta RP wprowadzającej zasadę wyboru prezydenta przez naród w wyborach powszechnych na kadencję pięcioletnią.

Prezydent

Za naruszenie konstytucji lub innych ustaw Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

Prezydent RP

Prezydent przybył wraz z małżonką i złożył przysięgę : " OBEJMUJĄC Z WOLI NARODU URZĄD PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ UROCZYŚCIE PRZYSIĘGAM, ŻE DOCHOWAM WIERNOŚCI POSTANOWIENIOM KONSTYTUCJI, BĘDĘ STRZEGŁ NIEZŁOMNIE GODNOŚCI NARODU, NIEPODLEGŁOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA A TAKŻE, ŻE DOBRO OJCZYZNY I POMYŚLNOŚĆ OBYWATELI BĘDĄ DLA MNIE ZAWSZE NAJWYŻSZYM NAKAZEM.

Które z prerogatyw Prezydenta RP są szczególnie istotne? Oceń wykorzystywanie prerogatyw przez Prezydenta. PUW

eżeli chodzi o kompetencje prezydenta nie można zapomnieć o Prerogatywach Prezydenta czyli aktach urzędowych podejmowanych osobiście, bez obowiązku ich kontrasygnaty, wskazują na osobistą , samodzielną władzę Prezydenta, na samodzielne atrybuty tej władzy, wyrażają jego charakter i samodzielność ustrojów Prezydenta.

Prezydent Francji

- konstytucja francuska poświęca osobie prezydenta 16 artykułów, czyniąc z niego realnego szefa władzy wykonawczej  - prezydent jest politycznie nieodpowiedzialny - 5 letnia kadencja; nie może być odwołany przed upływem kadencji; brak ograniczenia reelekcji - zostaje pociągnięty do odpowiedzialności karnej tylko w przypadku zdrady stanu - odwołuje i powołuje rząd, nie będąc prawnie związany jakimikolwiek konsultacjami politycznymi - jest ...

Objęcie i opróżnienie urzędu Prezydenta RP

Nowo wybrany Prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego Prezydenta. Ustępujący Prezydent kończy urzędowanie z chwilą złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta RP.

JAKIE KOMPETENCJE POSIADA PREZYDENT POLSKI W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ PERSONALNYCH

Prezydent stosuje również: prawo łaski nadawanie obywatelstwa polskiego zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu skracanie kadencji Sejmu i Senatu w przypadkach określonych w konstytucji zarządzanie referendum inicjatywę ustawodawczą podpisywanie lub odmawianie podpisania ustaw desygnowanie i powoływanie premiera przyjmowanie dymisji rządu, powoływanie sędziów Na podstawie ustaw i w celu ich ...

Podpisanie ustawy (uprawnienia przysługujące Prezydentowi RP)

Prezydent może przed podpisaniem ustawy wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zbadania jej zgodności z konstytucją.

Prezydent - wybór, kompetencje

Prezydent ma prawo do stosowania prawa łaski, nadawanie obywatelstwa polskiego, zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu, skracanie kadencji Sejmu i Senatu, zarządzanie referendum, podpisywanie lub odmawianie podpisania ustaw, powoływanie premiera, powoływanie sędziów, powoływanie prezesów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Tryb wyboru Prezydenta RP

Jeżeli natomiast wybory zarządzane są w sytuacji przedterminowego opróżnienia urzędu prezydenta, to zarządzenie musi nastąpić nie później niż 14 dni po opróżnieniu urzędu, a wybory – nie później niż 60 dni po ich zarządzeniu.

Prezydent

W stosunkach wewnętrznych Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, którą to funkcję w czasie pokoju sprawuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Za naruszenie konstytucji lub innych ustaw Prezydent może być pociągnięty (10 odpowiedzialności, jednakże tylko przed Trybunałem Stanu.

Rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego

Nowa Konstytucja wprowadza trzy ważne ograniczenia dotyczące okresów trwania stanów nadzwyczajnych: 1) Prezydent ma konstytucyjny zakaz skrócenia kadencji Sejmu w tym czasie i w czasie 90 dni po jego zakończeniu, 2) nie może być w tym czasie przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, 3) nie mogą być w tym czasie przeprowadzone wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta.

Omów zasady wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Prezydent, który zgodnie z powołanymi przepisami jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej, wybierany jest przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.   - Prezydent wybierany jest na 5 letnią kadencję z możliwością wyłącznie jednorazowej reelekcji.