Premiera

Premiera

Czytaj Dalej

Gabinet w W. Brytanii, w szczególności pozycja w nim premiera

Rząd i Gabinet -na rząd składa się cały aparat administracji państwowej opłacanej ze skarbu państwa -rząd- słudzy Korony, którzy sprawują określone stanowiska polityczne (ministrowie, wiceministrowie) -gabinet-kierowniczy, kolegialny organ rządu składający się z ministrów korony powołanych przez monarchę -przy mianowaniu premiera nie jest wymagana kontrasygnata -nominacja pozostałych członków gabinetu dokonywana jest przez monarchę ...

Pozycja ustrojowa i kompetencje premiera

Ani przepisy konstytucyjne, ani praktyka polityczna nigdy nie traktowały w Polsce premiera tylko jako pierwszego wśród równych; przeciwnie – zawsze premier był rzeczywistym kierownikiem prac rządowych, a Reforma Centrum z 1996 r.

Rząd włoski i rola w nim premiera

- składa się z premiera i ministrów  - rząd działa pod kontrolą izb i odpowiada politycznie za swoje zadania - zadania rządu: • kierowanie ogólną polityką państwa • przygotowywanie i przedkładanie parlamentowi programu politycznego oraz jego realizacja • występowanie z inicjatywą ustawodawczą • powoływanie wysokich funkcjonariuszy administracji publicznej • zabezpieczenie porządku publicznego • zapewnienie ...

Rola premiera w procesie powoływania rządu

Odrzucenie wniosku rodzi obowiązek premiera do złożenia dymisji Rady Ministrów, a Prezydent ma obowiązek tą dymisję przyjąć.

Uprawnienia premiera. Czym są rozporządzenia?

Szerokie podstawy do podejmowania decyzji nadaje mu przepis mówiący o zapewnieniu przez premiera wykonywania polityki rządu oraz określaniu sposobów jej wykonywania. Ustawa zasadnicza powierza ponadto premierowi nadzór nad samorządem terytorialnym, a także zwierzchnictwo nad pracownikami administracji rządowej.

Uprawnienia premiera Francji

- główny pomocnik prezydenta 

- kieruje działalnością rządu

- przedstawia prezydentowi wnioski dotyczące powołania lub odwołania swoich współpracowników

- mianuje funkcjonariuszy cywilnych i wojskowych

- niektóre akty prawne wymagają kontrasygnaty właściwych ministrów

- może zastępować...

Polityka Stanisława Mikołajczyka jako premiera rządu polskiego w Londynie

Sikorski - premier rządu emigracyjnego w Londynie, po inspekcji II Korpusu, zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze. Nowy premier próbował doprowadzić do wznowienia stosunków dyplomatycznych z ZSRR, zerwanych przez Stalina 25 IV 1943 pod pretekstem współpracy Sikorskiego z Hitlerem.