Prędkość początkowa

Czytaj Dalej

Metody pomiaru prędkości światła

Już rzymski poeta i filozof Lukrecjusz przekonywał w I wieku p.n.e., ze światło biegnie z ogromna prędkością.

Po raz pierwszy prędkość światła próbował zmierzyć włoski fizyk Galileo Galilei, zwany dziś Galileuszem, na początku XVII wieku. Wybrał się mianowicie nocą za miasto ze swym...

Sztuczne satelity i prędkość kosmiczna

Sztuczny satelita, co to takiego, do czego to służy. Jakie satelity w tej chwili istnieją a jakie były kiedyś. Prędkość kosmiczna, na czym to polega, czego to jest prędkość, czy to szybko. Jeśli chcesz się tego wszystkiego dowiedzieć to przeczytaj cały referat. Naprawdę warto dowiesz się wielu...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Początkowy okres wojny i działania floty angielskiej

Inicjatorką działań na Bałtyku była Anglia, która jeszcze przed oficjalnym wypowiedzeniem wojny Rosji wysłała na to morze silną eskadrę parowców pod dowództwem admirała Charlesa Napiera w składzie 8 okrę- tów liniowych, 4 fregaty i 4 uzbrojone statki z pędnikami kołowymi. Z czasem do eskadry...

Powstanie listopadowe (1830) - Początkowe sukcesy powstańców

Wobec przewagi przeciwnika Polacy postanowili skoncentrować swe siły. Zarządzono taktyczny odwrót w kierunku Warszawy, gdzie powstańcy zamierzali stoczyć decydującą bitwę. W trakcie odwrotu doszło do kilku bitew i potyczek. 14 II 1831 pod Stoczkiem jazda polska generała J. Dwernickiego pokonała rosyjską...

PRZEWÓD WĄTROBNY - Gałęzie początkowe

Przewód wątrobny (ductus hepaticus) leży w części prawej wnęki, do przodu od żyły wrotnej i nieco na prawo od niej. Gałąź prawa przewodu wątrobnego, krótsza, występuje z wątroby do przodu od prawej gałęzi żyły wrotnej i zbiera żółć z płata prawego i płata czworobocznego. Gałąź lewa...

Wady rozwojowe początkowej części aorty i pnia płucnego

Zwężenie aorty i tętnicy płucnej powstawać może nie tylko w związku z nieprawidłowym rozwojem przegrody wspólnego pnia tętniczego. Wytwarzać się ono może również wskutek zrośnięcia się jego zastawek w pojedynczą zastawkę pierścieniowatą.

Poza tym przegroda wspólnego pnia tętniczego i...

Kształt światła i stożek początkowy

W. Roux (1878 r.) stwierdził, że ukształtowanie naczyń krwionośnych, a do pewnego stopnia również ich przebieg, podlegają prawom hydrodynamicznym. Kształt światła naczynia odpowiada kształtowi strumienia płynu, który wypływa z grubej cewki przez mały otwór w jej ścianie. Kształt światła jest...

Jaka jest prędkość satelitów?

Zależność pomiędzy prędkością obiegu a odległo­ścią od Ziemi znana była już w XVII w. W swym dziele dotyczącym grawitacji Izaak Newton podał tę zależność w odniesieniu do Księżyca. Dziś przy obliczaniu orbit sztucznych satelitów korzystamy z tego samego prawa. Jeśli na satelitę nie...

PROLOG, początkowy człon utworu dram. lub narracyjnego

PROLOG, początkowy człon utworu dram. lub narracyjnego wprowadzający informację o okolicznościach (czas, miejsce, tło konfliktu, przeszłe dzieje postaci) poprzedzających właściwą —> fabułę; w utworach epickich zawiera zwykle —> przedakcję lub jej fragment. Genetycznie forma p. związana jest z...

TYGODNIK WILEŃSKI, dwutygodnik (początkowo tyg.)

TYGODNIK WILEŃSKI, dwutygodnik (początkowo tyg.), wyd. w Wilnie 21 XI 1815-30 VI 1822 przez A. Żółkowskiego; zainicjowany przez J. Lelewela, który wycofał się z redakcji 1816, red. był nast. przez M. Balińskiego, od 1819 (1818?) I, Szydłowskiego, od 1821 (1822?) M. Olszewskiego. Pomyślany jako pismo...

WIENIEC-PSZCZÓŁKA, tygodnik (początkowo dwutyg.)

WIENIEC-PSZCZÓŁKA, tygodnik (początkowo dwutyg.), wyd. kolejno we Lwowie, Cieszynie, Wiedniu, Czacy (Słowacja), Bielsku-Białej, Warszawie 1875-1933; z powodu utrudnień austr. prawa prasowego pismo ukazywało się na przemian pt. W. lub P., od 1900 pt. W. i P. (często z dodawanym określeniem „Nowy" lub...

Cykl czynności od bilansu początkowego do bilansu końcowego

Cykl czynności od bilansu początkowego do bilansu końcowego: 1. Sporządzenie bilansu otwarcia Prowadzenie księgowości rozpoczyna się od sporządzenia bilansu początkowego, czyli ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki na określony dzień. W nowo powstałym przedsiębiorstwie bilans początkowy zwany bilansem otwarcia sporządza się w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. W jednostce funkcjonującej od lat bilansem początkowym dla nowego okresu ...

Wiodąca i integrująca rola języka polskiego w nauczaniu początkowym

Edukacja językowa i literacka z metodyką WIODĄCA I INTEGRUJĄCA ROLA JĘZYKA POLSKIEGO W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM Język jest to uporządkowany system znaków dźwiękowych (fonemy, głoski) lub graficznych (litery). Jest to zestaw umownych symboli wytworzonych w sposób naturalny przez człowieka, ich znaczenie zostało ustalone przez ludzi w wyniku konwencji. Język służy do porozumiewania się. Każdy naród posiada swój język narodowy, którym się posługuje. Członkowie danej ...

Początkowa nauka pisania

Czytanie i pisanie należą do elementarnych umiejętności umysłowych, które warunkują wszelkie uczenie się. Ułatwiają kontakty społeczne, pozwalają komunikować otoczenie myśli i wyrażać przeżycia, warunkują wielostronny rozwój osobowości. Język pisany to drugi język, z którym zapoznaje się dziecko po czytaniu. Wiąże się z nim wiele nowych reguł, które musi ono opanować. Litera jest graficznym obrazem głoski, a wyraz podstawową jednostką posiadające ...

Nauka pisania w kalsach początkowych

„Nauka pisania w klasach początkowych” Tadeusz Wróbel przez pismo rozumie „zwykłe wykonywanie określonych ruchów, dzięki którym kreśli się litery połączone w wyrazy; zapamiętane kształty są ściśle połączone z wyobrażeniami słuchowo - wzrokowymi, głoska, litera, wyraz. Pisanie to poddanie się pewnej dyscyplinie motorycznej, polegającej na kreśleniu serii znaczków konwencjonalnych”. Na pisanie składają się trzy podstawowe ...

Formaty plików audio. Różnica pomiędzy dźwiękiem anologowym a cyfrowym. Prędkość bitowa bitrate

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Olsztynie Technikum nr 7 Formaty plików audio Olsztyn 2008 Spis treści 1.Formaty plików audio. 2 Wav 2 Aac 2 AIFF 2 Ogg 3 Asf 3 Mp1 3 Mp2 3 Mp3 3 MP3PRO 3 Mp4 3 Wma 3 Midi 4 Ac3 4 2. Różnica miedzy dźwiękiem anologowym a cyfrowym. 4 3.Prędkość bitowa bitrate 6 1.Formaty plików audio. Wav - Jest to format plików dźwiękowych stworzony przez firmę Microsoft i IBM. Wave bazuje na formacie RIFF, poszerzając go o ...

Wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu

W fizyce fale to zaburzenia ośrodka, pola rozchodzące się w czasie i przestrzeni, przenoszące energie bez przenoszenia materii. Opis matematyczny fal to najogólniej mówiąc rozwiązanie równania falowego. Prędkość dźwięku w określonym ośrodku jest prędkością rozchodzenia się w nim zaburzenia mechanicznego. Prędkość dźwięku w powietrzu (a także ogólnie - w gazach) wyraźnie zależy od temperatury (ściślej od pierwiastka kwadratowego z temperatury wyrażonej w ...

Zagadnienia zw. z wykresem Ancony (kontrakcja, współczynnik strat prędkości; natężenie oraz prędkość przepływu)

Natężenie przepływu- w przestrzeni objętej przepływem wydzielamy pewną powierzchnię F, która nie jest powierzchnią prądu. Chcemy obliczyć natężenie przepływu przez tę powierzchnię. Weźmy w tym celu pod uwagę wektor dF elementarnej powierzchni w dowolnym punkcie P, leżącym na powierzchni F. Wektor prędkości v w tym punkcie nachylony jest do wketora dF pod kątem α. Kontrakcja – strumień wypływający przez otwór w ścianie lub dnie zbiornika wykazały, że przekrój ...

Prędkość skracania mięśnia

prędkość skracania mięśnia; war­tość wymierna, której maksymalne parametry związane są między inny­mi z rodzajem mięśnia, z długością jego włókien, z obciążeniem.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

Wartość brutto, odnosi się do wyceny amortyzowanych obiektów majątku trwałego, czyli środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W.p. ustalana jest w momencie nabycia lub wytworzenia tych obiektów i obejmuje cenę nabycia (koszty wytworzenia) włączanych do użytkowania obiektów tego...