Prawo prywatne

Czytaj Dalej

Prawo publiczne i prywatne

podział prawa opiera się na rozróżnieniu interesu indywidualnego od interesu publicznego według kryterium różnego prawnie chronionego interesu; prawem publicznym jest to, które dotyczy samego państwa, zaś prawem prywatnym jest to, które dotyczy interesu poszczególnych osób, kryterium podmiotowe: a) stosunki prawne pomiędzy organami państwowymi, b) stosunki prawne pomiędzy organami ...

Prawo publiczne i prawo prywatne

Definicja Ulpiana: „Prawem publicznym jest to, które dotyczy ustroju państwa rzymskiego, [prawem] prywatnym to, które dotyczy korzyści jednostek, są bowiem pewne [normy] ogólnie użyteczne, pewne prywatne”.

Prawo prywatne

PRAWO PRYWATNE W ŚREDNIOWIECZU Prawo osobowe i rodzinne Zdolność prawna – uznanie za podmiot praw i obowiązków tylko ludzie wolni brak podmiotowości prawnej dla cudzoziemców ograniczenie zdolności prawnej kobiet (słabość przyrodzenia) ius albinagii – prawo władcy do objęcia spadku po zmarłym cudzoziemcu sługa skarbu – Żyd zajmujący się handlem nabycie zdolności ...

Prawo prywatne średniowiecza wg Sójki - Zielińskiej.

cywilnego – po śmierci 1/3 nieruchomości majątku zmarłego na rzecz Kościoła Małżeństwo: -- kupno żony = kupno władzy -- formalna umowa: zmówiny i zdawiny (przenosiny + pokladziny) -- zmówiny – wstępna umowa przedślubna -- zdawiny – uroczystość prawna, zawarcia małżeństwa -- od 1215 możliwość unieważnienia, ślub aktem woli, 2 świadków -- ślub – sakrament: zgodne oświadczenie woli i błogosławieństwo Przeszkody małżeńskie ...

Prawo międzynarodowe prywatne

Zasadniczą część prawa międzynarodowego prywatnego stanowią normy kolizyjne, które przesądzają o zastosowaniu norm prawa wewnętrznego bądź norm państwa obcego do rozstrzygnięcia określonej sprawy cywilnoprawnej.

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE A PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE – różnice i podobieństwa

Prawo międzynarodowe prywatne to zespół norm, którego zadaniem jest wskazanie określonego systemu prawnego (własnego lub obcego państwa), właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji osobistej lub majątkowej; prawo wewnętrzne poszczególnych państw.

Prawa i wolności osobiste - Prawo do ochrony życia prywatnego

a) Prawo od wyboru stanu cywilnego b) Wolny wybór – nikt nikogo nie może zmusić c) Prawo do ochrony danych osobowych, do korekty i usunięcia danych (GIODO) d) Prawo do zaskarżania orzeczeń sądowych e) Prawo do szybkiego postępowania przed sądem f) Domniemanie niewinności (do momentu wydania prawomocnego orzeczenia sądu) g) Wolność poruszania się (wyjątek – więzień) h) Wolność wyboru miejsca zamieszkania i) ...

Międzynarodowe prawo humanitarne

Jeńcy& cywile, którzy są we władzy przeciwnika,mają prawo do poszanowania życia,godności,praw osobistych&przekonań.

Prawo - Dwa znaczenia terminu

Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy rozumieć różne elementy systemu prawnego( istnieje tyle systemów prawnych ile państw- odnosi się to do prawa stanowionego).

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede wszystkim międzynarodowego porządku prawnego ( prawo międzynarodowe publiczne) oraz kształtujących się regionalnych porządków i systemów prawa ( prawo Wspólnot Europejskich- Unii Europejskiej).

Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

W odniesieniu do pozostałych umów „ przeniesienie zawartych w nich norm prawno międzynarodowych do wewnętrznego porządku prawnego wymaga odpowiedniego przekształcenia takiej normy w normę prawa krajowego, a więc działalności prawotwórczej upoważnionego organu państwowego.

Prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe

Pierwotność prawa przedmiotowego- koncepcja ta podkreśla suwerenny charakter porządku prawnego, źródłem praw podmiotowych jest zawsze system prawny danego państwa, koncepcja ta nie uznaje istnienia praw przyrodzonych, prawa podmiotowe i uprawnienia są nadawane podmiotom przez prawo przedmiotowe.

Własność prywatna

Przedsiębiorstwa, działające w sektorze prywatnym, przybierają organizacyjną formę spółki bądź wyłącznej własności.

Prawo a moralność

Z punktu widzenia określonej moralności można następująco sklasyfikować normy prawne: Moralnie pozytywne Moralnie negatywne Moralnie obojętne     Różnice między prawem a moralnością: Na straży norm prawnych stoi aparat państwowy, do przestrzegania norm moralnych składnia nas presja wywierana przez opinię publiczną, wpojone w trakcie wychowania nawyki, sumienie i inne bodźce.

Prawo podmiotowe

  Prawo podmiotowe – przysługująca określonemu podmiotowi prawa możność domagania się od innego podmiotu pewnego zachowania się. Prawa podmiotowe wynikają z przepisów prawa. Egzekwowanie praw podmiotowych może zastępować na grodze prawnej.