Dyskryminacja w miejscu pracy

, które prowadzi do zmniejszania lub uniemożliwiania prawa do zatrudnienia, oraz obniżania prawa do równego traktowania przy przyjmowaniu do pracy lub w miejscu pracy.

Aksjologia w polityce społecznej i pracy socjalnej; główne dylematy aksjologiczne

AKSJOLOGIA (gr. aksios- godny, cenny i logos-nauka, słowo) jest to ogólna teoria wartości, odrębna dziedzina filozoficzna, zajmuje się określeniem czym są wartości, czyli jaka jest ich istota; pyta o sposoby istnienia wartości i metody ich poznawania; podejmuje próby sklasyfikowania wartości, a więc wyodrębnienia ich rodzajów i typów; bada ponadto same wypowiedzi nt. wartości oraz ich znaczenie dla życia. Wartość określa się między innymi: -jako to, co być ...

Jaki jest etos pracy w Polsce i czy istnieje?

Wydobywanie się ludzkiej kultury z głębokiego szowinizmu musiało się odbywać stopniowo, bo mężczyźni odrzuciliby wszelkie prawa, mówiące o tym, że mają porównywać dolę kobiety do własnej, albo nie zajmować się rządzeniem.

Eutanazja -dobrodziejstwo czy śmierć zdziczała ? praca dla przeciwników eutanazji

Jakie mamy prawo , aby wyręczać stwórcę? Pacjenci zainteresowani eutanazją zazwyczaj nie są informowani o wynikach badań nad prawdziwością diagnoz.

Moralność, prawo a moralność,powinności etyczne zawodów prawniczych.

Więc moralność to zbiór zasad (norm), które określają, co jest dobre (prawidłowe, nieszkodliwe), a co złe (nieprawidłowe, szkodliwe).

Recenzja pracy Dr Macieja Ulińskiego pt. "STARE I NOWE GENDER - IMPORTY"

Nie jednokrotnie bowiem mamy okazję czytać o molestowaniu seksualnym czy nierówności prawa wobec kobiet.

Prawo silniejszego Trazymacha w odniesieniu do czasów współczesnych

W „Państwie” Platona Trazymach utrzymuje, że każdy rząd stanowi prawa dla własnego interesu, a kiedy te prawa ustanowi, wtedy ogłasza rządzonym, że to jest sprawiedliwe dla rządzonych, co jest w interesie rządzących, a kto się z tych przepisów wyłamuje, tego karze się za to, że łamie prawo i jest niesprawiedliwy.

Praca zaliczeniowa z filozofii. Tales, Arystoteles, Platon, luteranizm i kalwinizm.

Najczęściej obecnie spotykanym podziałem (ze względu na przedmiot badania) jest podział na: q ontologię, czyli metafizykę, badającą najogólniejsze problemy rzeczywistości przyrodniczej i społecznej; q gnoseologię lub teorię poznania, badającą naturę i rozwój ludzkiego poznania, problematykę możliwości poznawczych człowieka i problematykę prawdy i kryteriów prawdy; q logikę, badającą prawa poprawnego rozumowania; q etykę,

Przy prawo do godnego życia wiąże się z prawem do godnej śmierci

Temat mojej pracy brzmi : Czy prawo do godnego życia wiąże się z prawem do godnej śmierci? Myślę, że prawo do godnego życia jest związane z prawem do godnej śmierci, gdyż do odejścia z tego świata przygotowujemy się przez całe życie.

Wyznania św Augustyna krótka praca

Robi to z punktu widzenia człowieka wierzącego, przed którym odsłoniła się wieczna prawda i najwyższe piękno. Prawdziwa wartość "Wyznań" która jest bliska ludziom wszystkich czasów polega na tym, że są niezwykle szczerym świadectwem wiary.

Recenzja pracy Michała Sicińskiego pt. "Kosmologia a teologia: problemy stare i nowe”

"Po pierwsze, konflikt między religią a nauką istniał zawsze. Po drugie, zarówno nauka, jak i religia nieustannie rozwijają się". Słowa, od których rozpoczęłam, są jednocześnie jednymi z pierwszych, umieszczonych w pracy M. Sicińskiego, a należą one do teologa Alfreda N. Whitehead. Mogą pojawić się zdania, że nie powinnam powielać schematu i cytować początku pracy autora. Jednakże słowa te doskonale i w zaledwie w dwóch zdaniach opisują to, co M. Siciński ...

Naukowa praca i recenzja książki

, Ugruntowanej w wiekach średnich, z ochronnego kombinezonu praw i obowiązków przywilejów wolności należnych tej zbiorowości i jej członkom, a uświęconych prawem i obyczajem.

Rodzaje prac naukowych

Dokonanie określonego podziału prac, którymi musi interesowac sie historyk, jest bardzo złożone. Można je bowiem dzielić ze względu na charakter ogólny na prace naukowe i popularnonaukowe; kryterium podzialu moze byc także forma publikacji, a wiec przykladowo : bibliografia, słownik, podrecznik, monografia, artykuł, recenzja; a takze sposób ujęcia : praca syntetyczna, analityczna i sprawozdawcza. Wydawnictwa ogólne : Do wydawnictw ogólnych zaliczamy przede wszystkim dzieła,

Czy wolno złamać prawo, aby przeprowadzić reformę państwa?

Uważam, że przekroczenie prawa jest usprawiedliwione wyłącznie w sytuacji, gdy kraj znajduje się w głębokim kryzysie, któremu zapobiec może tylko natychmiastowa zmiana ustroju. Jakim prawem decydują za większość, która ma zupełnie inne, a zazwyczaj błędne zdanie?

"Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku" - recenzja pracy Tomasz Jurka.

Twierdził on bowiem, że prawie wszyscy przybysze byli ministeriałami, czyli ludżmi ubogimi. Czy 80% to prawie wszyscy?

Rosja czasów Piotra I Wielkiego a Francja Ludwika XIV- praca porównawcza

Za Piotra I w dziedzinie sądownictwa nie przeprowadzono kodyfikacji praw, nadal utrzymywało się w mocy „ułożenie soborowe” z 1649 roku.

Teoria wychowania - praca zaliczeniowa

Niewątpliwie należy tutaj zaznaczyć, że owe preferencje opierają się na prawdziwym przywiązaniu, będącym rezultatem podobieństwa charakterów. Musimy zdać sobie sprawę z faktu, iż Trobriandczyk bez zawartego prawnie związku posiada niepełny status społeczny.

Prawo prasowe i autorskie

musi posiadać obywatelstwo polskie i nie może być pozbawiony praw obywatelskich (za zezwoleniem Ministra Spraw Zagranicznych może nie mieć obywatelstwa polskiego). ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA UTRUDNIANIE PRACY DZIENNIKARZOWI i INNE PRZESTĘPSTWA (Art.

Metody i techniki pracy wychowawczo - opiekuńczej

Metody i techniki pracy wychowawczo-opiekuńczej 1. Diagnozowanie potrzeb. Przez diagnozę penitencjarną rozumiemy ustalenie, na czym polegają przejawy negatywnych zachowań jednostki (pasywa) oraz zachowań uważanych za pozytywne (aktywa); ustalenie i opisanie przyczyn wykolejania przestępczego oraz wykrycie i określenie tych pozytywnych właściwości, na których można oprzeć proces resocjalizacji. Powinna zawierać: 1. określenie rodzaju, nasilenia i źródła destruktywnych ...

Geneza i istota kształcenia zintegrowanego. Psychopedagogiczne podstawy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Planowanie pracy w systemie kształcenia zintegrowanego.

Integracja- to zespolenie się scalenie, tworzenie całości z części, wytwarzanie całości z drobnych odpowiednio części. W przypadku edukacji- to sposób nauczania mający na celu pokazywanie związków między wszystkimi przedmiotami oraz ukazywanie nauki jako całości. Reforma systemu edukacji narodowej została podyktowana „duchem czasów” w których edukacja się odbywa. Wiek XXI przynosi ze sobą ogrom informacji i ich błyskawiczne docieranie do odbiorcy. W tej sytuacji nie ...