Alienacja i dezalienacja pracy

 

Koncepcja pracy – jako czynności specyficznie ludzkiej, kreującej człowieka jako gatunek i warunkującej jego nieustanny rozwój, występuje w różnych wariantach w głównych prądach europejskiego humanizmu – od marksizmu do myśli chrześcijańskiej. Praca jako jeden z celów życia człowieka, jego godności...

Prawny aspekt stosunku pracy

Do nadzoru i kontroli przestrzegania praw pracowniczych oraz zasad obowiązujących w prawie pracy ustawodawca powołał Państwową Inspekcję Pracy.

Etyczny aspekt stosunku pracy

Starają się oni wykorzystywać wszelkie luki prawne a także bardzo często uciekają się do łamania prawa, gdyż wymiar sprawiedliwości w kraju również nie został od czasów komunistycznych właściwie zreformowany i pozostaje niesprawny.

Dział Personalny w kształtowaniu stosunków pracy

Szkolenie kierowników liniowych w dziedzinie praw pracowniczych i ich respektowania. Oddziaływanie na kierowników liniowych, aby właściwie traktowali podwładnych, z poszanowaniem ich praw i godności.

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

 

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy jest najważniejsza formą elastyczności zatrudnienia. Zainteresowanie pracą niepełnowymiarową wynika z szerokich możliwości, jakie ta forma zatrudnienia stwarza w zakresie zaspokajania różnorodnych potrzeb rynku pracy. Pracownikom umożliwia dostosowanie długości...

Praca w domu

 

Często nazywana jest praca chałupniczą. Osoby wykonujące ten rodzaj pracy są pracownikami zależnymi. Wykonują ją jednak poza zakładem pracy, w miejscu przez siebie wyznaczonym. Z wykonywanych zadań pracownicy są rozliczni przez pracodawcę, tym niemniej pozostają poza jego kontrolą. Jest to element...

Praca na wezwanie

Forma ta budzi wiele kontrowersji i wciąż nie jest ostatecznie uregulowana prawnie.

Rola pracy, obyczajów, religii i przyrody w życiu bohaterów „Chłopów” Reymonta.

Kto się wyłamie, spróbuje wystąpić przeciw tym obyczajom, obrzędom czy prawom, zostanie z niej usunięty, jak Jagna.

„Psychologia pracy”

 

Psychologia pracy zrodziła się na początku XX w. pod bezpośrednim wpływem konkretnych zamówień praktyków. Jednym z pierwszych jej osiągnięć było stworzenie testów psychologicznych do badania zdolności motorniczych i kierowców, a później także testów dla innych zawodów.

W okresie między pierwszą a...

WARTOŚĆ I MORALNOŚĆ PRACY.

Takie pojmowanie wiąże się z uznaniem za elementarne prawo człowieka do pracy - podobnie jak prawo do życia, szczęścia, godności - możliwości uzyskania pracy oraz niezbędnych kwalifikacji pracowniczych.

PRAWO DO ZYSKU I BOGACTWA

Na gruncie uznania prawa do własności i związanego z nią zysku nie kwestionuje się też prawa do bogacenia się - osiągania wysokiego standardu materialnego, ponadprze­ciętnego poziomu konsumpcji.

PRAWO W DZIAŁANIU

Realizm prawny i jurysprudencja socjologiczna wystąpił przeciw formalizmowi w prawoznawstwie i skoncentrowaniu badań na prawie w działania, (które to badania mają związek z naukami społecznymi, w szczególności z socjologią), a nie prawie w książkach, czyli badań logiczno – językowych nad prawnymi wypowiedziami normatywnymi korzystających z dorobku semiotyki filozofii języka oraz logiki formalnej i ...

Prawo jako zjawisko realne i jego pozytywizacja

Nie każde prawo, powiada socjolog prawa, jest prawem pozytywnym czy prawem oficjalnym, a więc takim, za którym stoi autorytet władzy stanowiącej przepisy prawne (konstytucję, kodeksy, ustawy itp.

Prawo zwyczajowe i sposoby jego badania

Głównym problemem legislacyjnym w tych krajach jest to, jak wielość zwyczajowych porządków prawnych inkorporować w jeden zunifikowany system prawa państwowego. Badania prawa religijnego, które wprawdzie nie jest zaliczane do prawa zwyczajowego, ale jest ważnym elementem pluralizmu prawnego.

Prawo w kulturze i różne ujęcia kultury prawnej

Zgodnie z przyjętą normatywną koncepcją kultury pojęcie „kultury prawnej" obejmuje te normy prawne, które zostały społecznie zaakceptowane, a więc poza obrębem kultury prawnej pozostaną „normy martwe", czyli takie normy prawne, które z punktu widzenia empirycznego pozbawione są, jakiejkolwiek mocy oddziaływania.

Aspekty kulturowego spojrzenia na prawo (kultura prawnicza, tradycja prawna)

zawody prawnicze (sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni), a także prawników zatrudnionych w administracji państwowej, a więc przez osoby, których poglądy i działalność mają szczególne znaczenie dla stosowania prawa.

Prawo karne jako wskaźnik typu więzi mechanicznej

Mamy w sobie dwie świadomości:

1. pierwsza zawiera charakteryzujące nas stany osobiste, reprezentuje wyłącznie naszą osobowość indywidualną i tę tworzy;

2. stany drugiej świadomości są wspólne całemu społeczeństwu. Reprezentuje typ zbiorowy i w konsekwencji — społeczeństwo, które bez niej nie...