Prawo do wynagrodzenia za okresy nieświadczenia pracy

Jeżeli natomiast na czas takiego przestoju powierza się pracownikowi inna prace, to będzie mu przysługiwało wynagrodzenie przewidziane za wykonana prace, chyba ze przepisy prawa pracy np. regulaminy wynagradzania przewidują wtedy prawo do wynagrodzenia jak za czas niezawinionego przestoju.

Inspektor pracy jako organ egzekwujący odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym

W razie stwierdzenia innych naruszeń w zakresie przestrzegania prawa pracy inspektor pracy może skierować wystąpienie do pracodawcy lub do organu sprawującego nadzór nad pracodawcą państwowym lub samorządowym, o usunięcie stwierdzonych naruszeń ewentualnie o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób winnych tych naruszeń.

Prawo wspólnotowe a stosunki pracy w Polsce

Prawo wspólnotowe nie znosi krajowych systemów prawa pracy, obawiających w państwach członkowskich. W dziedzinie prawa pracy Wspólnota najczęściej posługuje się dyrektywami, wprowadzającymi standardy wiążące władze krajowe.

Prawo pracownika do przywrócenia do pracy

Inne naruszenia prawa przez pracownika nie wywołują żadnych konsekwencji.

Prawo pracownika do odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy

Inne naruszenia prawa przez pracownika nie wywołują żadnych konsekwencji.

Prawo do urlopu w razie ustania stosunku pracy

Z przepisu art. 171 § 3 k.p. wynika, że w razie ustania stosunku pracy pracodawca nie ma obowiązku wypłacani pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik kontynuuje prace u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy o prace, zawartej bezpośrednio po ustaniu...

Prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia za pracę

Obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia ma pracodawca zatrudniający, co najmniej 20 pracowników, jeśli nie obowiązuje u niego zakładowy albo ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. Regulaminu nie wprowadza się u tych pracodawców i w stosunku do tych pracowników, którzy nie podlegają regulacjom...

Prawo pracownika do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:

- zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje...

Umowa o prace

W myśl przepisów kodeksu pracy brak pisemnego potwierdzenia umowy ustnej stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (jednak sama umowa zawarta w formie ustnej jest ważna).

Urlopy, wydajność pracy

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno Dziecko w wieku do 14 lat przysluguje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy do 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia(jeden rodzic uprawniony).

Wynagrodzenie za prace

Płaca netto to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia...

Międzynarodowe prawo humanitarne

Jeńcy& cywile, którzy są we władzy przeciwnika,mają prawo do poszanowania życia,godności,praw osobistych&przekonań.

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?

Na pewno trzeba szanować jednostkę, na co zwrócili uwagę twórcy międzynarodowych konwencji o ochronie praw człowieka, ale gdy interes państwa tego wymaga (lub interes społeczny, gdy państwo formalnie przestało istnieć) należy z pokorą włączyć się do zorganizowanej pracy i tworzyć od nowa to, co poprzednie pokolenia zniszczyły nadużywając tego daru wolności.

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

 

Człowiek jest istotą twórczą i nie potrafi być biernym obserwatorem otaczającego świata. Aktywność jest bowiem nieodzownym warunkiem zaspokojenia potrzeb, chcemy być czynnymi emocjonalnie, fizycznie i umysłowo. Każdy z nas jest świadomy, że dla...

Motyw pracy.

Pracuje zapamiętale z prawdziwym poświęceniem, ale uwikłany w kłopoty gospodarskie i rodzinne traci stopniowo siły, energie, zapał, a przede wszystkim traci poczucie sensu tego co robi.

Motyw pracy.

Pracuje zapamiętale z prawdziwym poświęceniem, ale uwikłany w kłopoty gospodarskie i rodzinne traci stopniowo siły, energie, zapał, a przede wszystkim traci poczucie sensu tego co robi.

Praca i energia

Podstawowym zagadnieniem dynamiki jest określenie ruchu punktu, jeżeli znana jest siła działająca na ten punkt. W pierwszym kroku wyznaczamy przyspieszenie  a = F/m

MOTYW PRACY W LITERATURZE,SPOJRZENIE NA PRACĘ(POZYTYWIZM)

Już od wieków praca była źródłem utrzymania, pewnego rodzaju spełnieniem i dobrodziejstwem. To dzięki ciężkiej pracy ludzie dochodzili do fortuny, dorabiali się majątków, budowali fabryki. Jednak niektórzy pomimo swej ciężkiej, mozolnej pracy nie dorobili się niczego. Byli wykorzystywani przez...

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?

Na pewno trzeba szanować jednostkę, na co zwrócili uwagę twórcy międzynarodowych konwencji o ochronie praw człowieka, ale gdy interes państwa tego wymaga (lub interes społeczny, gdy państwo formalnie przestało istnieć) należy z pokorą włączyć się do zorganizowanej pracy i tworzyć od nowa to, co poprzednie pokolenia zniszczyły nadużywając tego daru wolności.

„Praca miernikiem wartości człowieka” – czy słusznie? Przedstaw swoje refleksje na ten temat w oparciu o przykłady literackie z różnych epok.

Niepraktyczne, oderwane od realnego życia wychowanie odbiło się także na życiu Zygmunta Korczyńskiego i uczyniło z niego prawdziwego pasożyta, mało dbającego o własny majątek i kraj rodzinny.