Prawo pracy

Czytaj Dalej

Prawo pracy

OGÓLNE UWAGI O PRAWIE PRACY Podstawowym źródłem prawa pracy jest kodeks pracy z 1974 r. Co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego powinny przypadać przed przewidywaną datą porodu, jeśli jednak pracownica ich w całości lub części nie wykorzystała, ma do nich prawo po porodzie.

Prawo pracy. obowiazki i prawa pracownika

Prawa pracownika Stosunek pracy uważany jest przez pracowników za najlepszą formę zatrudnienia ponieważ z tego tytułu przysługuje im szereg uprawnień począwszy od prawa do wynagrodzenia, premii czy nagrody – na urlopie wypoczynkowym czy macierzyńskim kończąc.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sąd II instancji po rozpatrzeniu apelacji może: - oddalić apelację – utrzymać w mocy wyrok sądu I instancji - odrzucić apelację (w ogóle nie rozpatruje sprawy) – gdy została wniesiona po terminie (21 dni od ogłoszenia wyroku I instancji lub 14 dni od doręczenia wyroku na piśmie, jeżeli strona o to wystąpiła) lub przez osobę nieuprawnioną (inną niż powód czy pozwany, prokurator, rzecznik praw obywatelskich) - uchylić wyrok sądu I instancji w ...

PRAWO PRACY

  PRAWO STOSUNKU PRACY - część najobszerniejsza: definicja prawa pracy: przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców & postanowienia układów zbiorowych i innych opartych na ustawie o porozumieniach zbiorowych, regulaminów, statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; pracownik: osoba zatrudniona na ...

Etyka badań socjologicznych. Prawo pracy a macierzyństwo i rodzina.

z chwilą urodzenia dziecka kobieta ma prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 26 tygodni, podczas którego otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia, ? Prawo pracy zasługuje na pozytywną ocenę przedstawiając kobiecie jej prawa jako pracownicy.

Prawo pracy

Funkcja ochronna prawa pracy polega na stworzeniu pracownikowi bezpiecznych warunków pracy, sformułowaniu jego praw i obowiązków, jak również zapewnienia stałości oraz prawidłowości ich przestrzegania.

Prawo pracy- notatki i ściągi

CHARAKTER PRZEPISOWY PRAWA PRACY Przepisy prawa pracy mają charakter ochronny ustalają zakres praw i obowiązków pracownika, poziom od którego pracodawca nie może odstąpić zawierając umowę o pracę z pracownikiem.

Prawo pracy i Prawo urzędnicze

Prawo pracy łączy się z prawem karnym.

Prawo pracy - wykład prof. Miazga Marek

Źródła prawa pracy Powszechne źródła prawa pracy Źródła podstawowe Rozporządzenia 5. Zasady prawa pracy Normatywne znaczenie zasad prawa Dyskryminacja Molestowanie Mobbing pracowniczy Obowiązki Zasady ze zbiorowego prawa pracy 7.

Prawo pracy

Regulacja prawna: § 78 i następujące ustawy nr 262/2006 Dz.

JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO PRACY

Reguluje w sposób kompleksowy wszystkie podstawowe zagadnienia związane z pracowniczymi stosunkami pracy zasady prawa pracy, formy nawiązania stosunek pracy i jego rozwiązanie, wynagrodzenia za pracę, obowiązki pracowników i obowiązki zakładu pracy, odpowiedzialność materialną pracowników, zasady ustalania czasu pracy, urlopy pracownicze, zatrudnienie młodocianych i ich ochronę oraz ochronę kobiet, bezpieczeństwo i higienę pracy, wreszcie rozstrzyganie ...

Prawo pracy zagadnienia na egzamin

Nie stanowią podstawy indywidualnych rozstrzygnięć w sprawach ze stosunku pracy Nie są źródłem żadnych roszczeń pracowniczych Nie nadają się do bezpośredniego stosowania, wymagają konkretyzacji w przepisach szczególnych Są adresowane do organów państwa, zobowiązując je do stanowienia prawa i prowadzenia polityki zgodnie z ich treścią Mogą, co najwyżej spełniać role uzupełniająca w procesie wykładni prawa.

Prawo pracy

Przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Prawo pracy i papiery wartościowe

wynika z możliwości łatwego przenoszenia praw papierów wartościowych, dotyczy to papierów na zlecenie przenoszonych w drodze indosu oraz papierów na okaziciela przenoszonych przez proste wydanie dokumentu, w ten sposób istotnie ułatwia się i uprasza obrót prawami majątkowymi inkorporowanymi w papierach wartościowych danego rodzaju.

Cechy wyróżniające prawo pracy od innych gałęzi prawa

odpłatność

podporządkowanie przełożonym

osobistości świadczenia

ryzyko pracodawcy

techniczne – ryzyko ponoszenia ciężarów technicznych, np. niezawiniony przez pracownika przestój

osobowe – związane z zatrudnieniem nieodpowiedniej osoby na dane...

Państwo i prawo w pracy

Specyficzne dla prawa pracy jest to, że posiada ono zasady, które „wskazują kierunki interpretacji przepisów poprzez zwrócenie uwagi na generalne założenia leżące u postaw tej gałęzi prawa .

PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO ODPOWIEDNICH WARUNKÓW PRACY

Realizacja tych praw powinna być zagwarantowana na drodze swobodnie zawieranych porozumień lub przez ustawowy system płac, bądź też przez inne środki, odpowiednio do warunków wewnętrznych.

PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO PRACY

Prawo do pracy reguluje Deklaracja Uniwersalna (art. Prawo do pracy zajmuje pierwsze miejsce wśród praw konstytucyjnych.

Związki prawa pracy z prawem konstytucyjnym i prawem cywilnym

Znaczenie Konstytucji jako źródła prawa pracy polega przede wszystkim na tym, że określa ona podstawowe założenia i zasady, na których winien opierać się cały system prawa pracy, wytycza kierunki działalności prawotwórczej w tej dziedzinie prawa.

Roszczenia pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Jedynie pracownicy szczególnie chronieni – kobiety w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz pracownicy, z którymi rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego, mają prawo do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy.