Prawo Powrotu

Prawo Powrotu

Czytaj Dalej

Międzynarodowe prawo humanitarne

Jeńcy& cywile, którzy są we władzy przeciwnika,mają prawo do poszanowania życia,godności,praw osobistych&przekonań.

Literackie powroty do Arkadii dzieciństwa, młodości. Omów temat, analizując wybrane utwory różnych epok.

Obserwując rzeczy, docieka prawdy o nich.  Schulz, ucząc nas patrzenia oczyma dziecka, wraca do źródeł, szuka ostatecznej prawdy.

„POWRÓT POSŁA” JAKO AKTUALNA KOMEDIA POLITYCZNA - CHARAKTERYSTYKA BOHATERÓW

W tym utworze są zaprezentowane dwa stronnictwa. Jedno z nich to stronnictw patriotyzmu (obóz reform). Zalicza się do nich: Podkomorzy z żoną, Walery i Teresa. Drugie to obóz wsteczny, konserwatywny: Starosta, Sarmacki. Wytknięte są tu ich wady.

 •  Obóz reform

−  działacze stronnictwa patriotycznego

− ...

„POWRÓT POSŁA” JAKO KOMEDIA KLASYCYSTYCZNA

„Powrót posła”

porusza problematykę polityczną kraju, sprawę nowego ustawienia w Polsce władzy ustawodawczej i wykonawczej. Jest to komedia związana ściśle z pracami Sejmu Czteroletniego w okresie szczególnego napięcia politycznego i dramatycznej sytuacji narodu. Jest to echo wszystkich ważniejszych...

"Powrót posła" - streszczenie

Szarmancki chwali się powodzeniem, jakie ma u kobiet i na dowód prawdziwości swoich słów zamierza pokazać Waleremu swe zdobycze - pamiątki, którymi obdarowały go uwiedzione kobiety.

„Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza

typy bohaterów pozytywnych: typ Sarmaty oświeceniowego (Podkomorzy: podporządkowanie własnych interesów dobru publicznemu, harmonijne łączenie cnót obywatelskich, rodzinnych i gospodarskich, kultywowanie wartościowych składników tradycji sarmackiej - rycerskości, patriotyzmu, surowości obyczaju), typ światowego obywatela (Walery: demokrata, rzecznik haseł wolności, równości i braterstwa, wykształcony, realizujący się w ...

Rewolucja francuska i powrót monarchii we Francji

Wybuchły powstania, jedno na zachodzie w Wandei, gdzie lud burzył się przeciw poborom do wojska i wywłaszczaniu prawowiernego duchowieństwa, a na czele stała szlachta i księża, drugie na południu, gdzie Lyon i Marsylia powstały, a rojaliści tulońscy wpuścili do miasta angielską i hiszpańską załogę.

Prawo - Dwa znaczenia terminu

Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy rozumieć różne elementy systemu prawnego( istnieje tyle systemów prawnych ile państw- odnosi się to do prawa stanowionego).

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede wszystkim międzynarodowego porządku prawnego ( prawo międzynarodowe publiczne) oraz kształtujących się regionalnych porządków i systemów prawa ( prawo Wspólnot Europejskich- Unii Europejskiej).

Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

W odniesieniu do pozostałych umów „ przeniesienie zawartych w nich norm prawno międzynarodowych do wewnętrznego porządku prawnego wymaga odpowiedniego przekształcenia takiej normy w normę prawa krajowego, a więc działalności prawotwórczej upoważnionego organu państwowego.

Prawo międzynarodowe prywatne

Zawiera ono normy prawne regulujące zasady i tryb rozstrzygania kwestii cywilnoprawnych powstających na styku systemu prawa danego państwa oraz systemów prawnych innych państw.

Prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe

Pierwotność prawa przedmiotowego- koncepcja ta podkreśla suwerenny charakter porządku prawnego, źródłem praw podmiotowych jest zawsze system prawny danego państwa, koncepcja ta nie uznaje istnienia praw przyrodzonych, prawa podmiotowe i uprawnienia są nadawane podmiotom przez prawo przedmiotowe.

Prawo publiczne i prywatne

podział prawa opiera się na rozróżnieniu interesu indywidualnego od interesu publicznego według kryterium różnego prawnie chronionego interesu; prawem publicznym jest to, które dotyczy samego państwa, zaś prawem prywatnym jest to, które dotyczy interesu poszczególnych osób, kryterium podmiotowe: a) stosunki prawne pomiędzy organami państwowymi, b) stosunki prawne pomiędzy organami ...

Prawo a moralność

Z punktu widzenia określonej moralności można następująco sklasyfikować normy prawne: Moralnie pozytywne Moralnie negatywne Moralnie obojętne     Różnice między prawem a moralnością: Na straży norm prawnych stoi aparat państwowy, do przestrzegania norm moralnych składnia nas presja wywierana przez opinię publiczną, wpojone w trakcie wychowania nawyki, sumienie i inne bodźce.