PRAWO

Prawo narodów ogół norm prawnych obejmujących głównie stosunki między państwami należącymi do społeczności międzypaństwowej. Prawo średzkie w dawnej Polsce prawo miejskie, konserwatywna odmiana prawa magdeburskiego, wg której miastem zarządza sołtys a.

Prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego

Prawo właściwe ustala się w ten sposób że najpierw trzeba pamiętać że dla umów zobowiązaniowych można dokonać wyboru prawa i wybierać prawo właściwe dla tej umowy.

Prawo

Prawo publiczne chroni interes publiczny: państwowość, ustrój, pewne grupy społeczne - Równorzędność lub nierównorzędność stron - w prawie publicznym jest to na ogół nierównorzędność stron, w prawie prywatnym równorzędność stron - Sposób ochrony prawa – w prawie publicznym z urzędu (przymus), w prawie prywatnym zawsze na wniosek strony.

Prawo w turystyce

Pojęcie prawa Istota prawa jako systemu normatywnego Prawo jest pojęciem wieloznacznym. Prawo cywilne reguluje stosunki zarówno między osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi.

Prawo gospodarcze

Umowa to zgodne oświadczenie woli co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych (spółek, przedsiębiorstw, osób fizycznych), które zmierzają do ustalenia zmiany lub zniesienia wzajemnych praw i obowiązków o charakterze majątkowym, a zatem umowa dochodzi do skutku poprzez świadome, celowe działanie podmiotów prawa, czyli poprzez złożenie oświadczenia woli.

Prawo rzeczowe ograniczone

gdy są to prawa: - użytkowanie na prawach - zastaw na prawach - hipoteka na prawach Prawa rzeczowe ograniczone polegające na korzystaniu z rzeczy nie zapewniające korzystania z rzeczy samoistne akcesoryjne - użytkowanie - hipoteka - służebność - zastaw - spółdzielcze własnościowe prawo uprawniony nie korzysta z rzeczy ale może do lokalu zaspokoić z ...

Prawo europejskie a prawo krajowe

Ustawy oraz inne akty prawa krajowego;   Teorie uzasadniające zasady prymatu: Teoria Monistyczna Hegel Nie ma czegoś takiego jak porządek prawa międzynarodowego, bo to jest tak naprawdę zewnętrzne prawo krajowe Prawo międzynarodowe jest hierarchicznie niższe niż Prawo Krajowe Ujęcie Internacjonalistyczne Kelsen Prawo międzynarodowe jest osobnym ...

Prawo rzymskie

Prawo powszechne wywodzili prawnicy z prawa naturalnego, wrodzonego wszystkim ludziom. Prawo powszechne zlało się z prawem cywilnym, tak że w końcowym okresie cesarstwa powstało jedno powszechne prawo państwa rzymskiego.

Prawo handlowe i gospodarcze: "Ograniczone prawa rzeczowe"

Spółdzielcze prawa do lokali i domów Prawo cywilne wyróżnia trzy ograniczone prawa rzeczowe związane z budownictwem spółdzielczym:  własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,  spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,  prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Prawo administracyjne

Podać przykłady prawa przykład aktów normatywnych, które zawierają normy prawa materialnego, ustrojowego, proceduralnego) Prawo admin. Prawo miejscowe akty prawa miejscowego, co to jest akt prawa miejscowego ?

Prawo rzymskie

; Dodatkowe treści czynności prawnej: WARUNEK - zdarzenie przyszłe i nie pewne, zależy od niego skuteczność czynności prawnej, zawieszający - skutek po, rozwiązujący - skuteczność ustaje; potestatywny- zależny od woli uprawnionego, kauzalny - przypadkowy, mieszany - (jeśli się ożenisz); dodatni - zmiana stanu rzeczy, ujemny - utrzymanie stanu rzeczy; TERMIN - zdarzenie przyszłe pewne, zawieszający, rozwiązujący; ...

Prawo obrotu nieruchomościami-jankowski

Są tu również ograniczenia dotyczące tylko praw rzeczowych : -można nabyć tylko prawo w księgach wieczystych wpisane -można też mówić o ograniczeniu co do nabycia czynności prawnej odpłatnej np.

Prawo a moralność

Jednak nie zawsze różnią się one od siebie, często normy moralne przybierają postać zbliżoną do norm prawnych, zdarza się również i tak, że normy prawne nie różnią się niczym od norm moralnych.

Prawo Gospodarcze

Stosunek cywilno prawny to takie stosunki, które dotyczą praw z zakresu prawa cywilnego. Prawo prywatne - to regulacja wzajemnych stosunków prawnych o charakterze majątkowym i niemajątkowym między osobami fizycznymi i osobami prawnymi na zasadzie formalnej równości stron.

Prawo handlowe ściąga

Prawa akcjonariuszy-na podstawie prawa handlowego prawa wynikające z akcji można podzielić na dwie podstawowe kategorie:majątkowe, do których zalicza się prawo do udziału w zyskach spółki, czyli prawo do dywidendy, prawo do akcji nowej emisji, które dają dotychczasowym akcjonariuszom spółki pierwszeństwo w obejmowaniu nowych akcji,prawo do części majątku w przypadku likwidacji ...

Prawo Rzymskie

ius -to pojęcie prawa ius est ars boni eleagni- prawo jest sztuką stosowania co dobre i słuszne aeguitas-(ekwitas) słuszność prawa summum ius summa iniuria-najwyzsze prawo najwyższym bezprawiem(każdy przypadek trzeba rozważać indywidualnie) inistitia est constans et perpetura voluntas summ cuigue triuendi-sprawiedliwość to trwała i stała wola oddania każdemu co do niego należy PODZIAŁ PRAWA: 1.

Prawo.

ZASADY P C-jednolitość reguluje stosunki –Ochrony własności i nienaruszalności wł –Swobody umów –Kształtowania praw podmiotowych z uwzględnieniem ich społeczno-gosp przeznaczenia i zasad współżycia społ –Ochrona dobrej wiary uczestników obrotu –Ochrona dóbr osobistych Prawo nie działa wstecz OS FIZYCZNE to czł która rozpoczyna swój byt prawby wchwili urodzenia a kończy w chwili śmierci os fiz to podmiot prawa ...

Prawo własności w ujęciu prawnym iu ekonomicznym.

Charakteryzują one także całą grupę podmiotowych praw majątkowych zwanych prawami rzeczowymi . Cechą szczególną , charakteryzującą prawo własności stanowi to , że pod względem treści prawo własności jest najszerszym i najpełniejszym pośród wszystkich praw rzeczowych.

Moralność a prawo – różnice, podobieństwa, sprzeczności.

Bibliografia: „Etyka” Henryk Jankowski Warszawa 1975 „Elementy prawa dla ekonomistów” Wojciech Siuda Poznań 1998 „Leksykon Prawniczy” Urszula Kaliny-Prasznic Wrocław 1997 „Mały słownik etyczny” Stanisław Jedynak Bydgoszcz 1994 „Encyklopedia prawa Adam Łopatka Warszawa 1997

CO TO JEST PRAWO KARNE?

Prawo karne sensu largo dzieli się wg kryterium przedmiotu regulacji na: prawo karne materialne, zwane także prawem karnym sensu stricto, będące zespołem przepisów prawnych normujących: czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny środki prawne stosowane wobec ich sprawców, prawo karne procesowe, określane także jako prawo karne formalne, będące zespołem przepisów prawnych ...