Wybór formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca zanim zaryzykuje przeprowadza dokładną analizę form prawno-organizacyjnych i wybiera tę najodpowiedniejszą do celów, zakresu działalności i spodziewanych warunków działalności.

Klasyfikacja wg formy prawno - organizacyjnej przedsiębiorstw

W świetle Kodeksu cywilnego atrybutem każdej osoby fizycznej jest zdolność prawna, oznaczająca możność bycia podmiotem praw i obowiązków.

Podmiotowość prawno – międzynarodowa stosunków m.

Zdolność prawna polega na możliwości bycia podmiotem praw i obowiązków międzynarodowych.

PRAWNO - POLITYCZNE ZNACZENIE WYBORÓW POWSZECHNYCH

W początkowym okresie rozwoju sytemu przedstawicielskiego ograniczenia w zakresie powszechności prawa wyborczego były tak daleko idące, że tylko niewielki odsetek dorosłych obywateli brał udział w wyborach.

Cenzusowe prawo wyborcze istniało w XIX w., polegało na tym, że określone kategorie osób ze...

POZYCJA PRAWNO - USTROJOWA SEJMU RP

- Parlament jest dwuizbowy - Sejm + Senat

- Sejm jest równorzędnym z Senatem organem ustawodawczym (równorzędnym ustrojowo bo ma więcej kompetencji)

- Incompatibilitas mandatu posła i senatora a także z innymi organami np.: RPO. Prezes NIK- u itp.

- zakaz pracy w biurach np.: RPO, TK itp. to wszystko wynika...

POZYCJA PRAWNO USTROJOWA SENATU

Zasada bikameralizmu parlamentarnego. Sejm i Senat władza ustawodawcza. Senat zachował obecnie charakter organu przedstawicielskiego, przywilejem którego jest prawo bezpośredniej reprezentacji Suwerena. Model dwuizbowości zróżnicowanej ( nierównorzędność ) - istnieje obszar kompetencji:

a) własnych...

Dizałalność gospodarcza, formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw

Osoba prawna a osoba fizyczna a) osoba prawna jednostka organizacyjna którą prawo cywilny uznaje za podmiot praw i obowiązków cywilno-prawnych.