Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dotyczy zwłaszcza nieprawidłowość działania organów i instytucji WE. Powód skargi nie musi dotyczyć skarżącego, a skarga musi być wniesiona w ciągu 2 lat od momentu dowiedzenia się o nieprawidłowościach.

Podsystemy aksjo - normatywne: zwyczaj, moralność i prawo

Miał w znacznej mierze rację w stosunku do systemów demokratycznych, wiemy jednak doskonale, że w systemach totalitarnych, autokratycznych czy dyktatorskich amoralność praw bywała nader często spotykana.

Teoria kultury masowej - Prawo Greshama w kulturze

Jak powiada Clement Greenberg, taka jest artystyczna właściwość kiczu, że „z góry trawi on sztukę dla widza i oszczędza mu wysiłku, dostarcza mu skróconej drogi do artystycznych do-znań, omijając to, co musi być z konieczności trudne w prawdziwej sztuce”.

Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw UE

Mająca stanowić przyszła Konstytucję Karta podstawowych Praw UE składa się z 54 artykułów pomieszczonych w siedmiu rozdziałach. Rozdział 5 obejmujący regulację praw obywateli zawiera art.

ADMINISTRACJA A OBYWATEL - Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw Unii Europejskiej

Prawo dostępu do akt sprawy, jednakże z uwzględnieniem ochrony tajemnic zawodowej i handlowej oraz wiadomości poufnych. •Prawo do uzasadniania decyzji.

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Związanie prawem działań administracji publicznej

- Działania administracji publicznej związane są w państwie prawa prawem powszechnie obowiązującym oraz prawem o charakterze wewnętrznym obowiązującym jako jednostki organizacyjne podległe organowi administracji publicznej upoważnionemu do stanowienia prawa wewnętrznego.

POLITYKA ADMINISTRACYJNA - Prawo administracyjne

- miało się koncentrować na zapewnieniu obrony (rola wojska), zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego (policja, wymiar sprawiedliwości) czy na zabezpieczeniu działalności wolnokonkurencyjnej gospodarki kapitalistycznej

- ma na celu „stosowanie ogólnych koncepcji konstytucji do różnorodnych...

Prawa i wolności osobiste - Prawo do prawnej ochrony życia

Mylone z prawem do życia. RP nikomu nie gwarantuje prawa do życia, a tylko do ochrony życia.

Prawa i wolności osobiste - Prawo do ochrony życia prywatnego

a) Prawo od wyboru stanu cywilnego b) Wolny wybór – nikt nikogo nie może zmusić c) Prawo do ochrony danych osobowych, do korekty i usunięcia danych (GIODO) d) Prawo do zaskarżania orzeczeń sądowych e) Prawo do szybkiego postępowania przed sądem f) Domniemanie niewinności (do momentu wydania prawomocnego orzeczenia sądu) g) Wolność poruszania się (wyjątek – więzień) h) Wolność wyboru miejsca zamieszkania i) ...

Prawa i wolności polityczne - Prawo wyborcze

Prawo bierne – prawo do kandydowania. Wyjątki nie posiadający praw wyborczych:1. Nieposiadający praw wyborczych; osoba ubezwłasnowolniona z tytułu choroby psychicznej, niedorozwoju, narkomanii, alkoholizmu.

Prawa i wolności polityczne - Prawo do referendum

W referendum ogólnokrajowym – 500 000 podpisów zapewnia prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum, za wyjątkiem spraw dotyczących: budżetu, amnestii, sojuszów wojskowych. Referendum – jest to prawo do głosowania za jakimś wariantem lub określenia się na „tak” lub „nie”.

Prawa i wolności polityczne - Prawo do inicjatywy ustawodawczej

Jest złożenie projektu ustawy (100 000 podpisów). Należy zorganizować Komitet i zebrać podpisy. Projekt ustawy trafia do sejmu. Sejm może:

a) Zamrozić projekt,

b) Odrzucić projekt

c) Przyjąć niekoniecznie w zaproponowanej formie

Prawa i wolności polityczne - Prawo do skarg, wniosków i zażaleń

Polega na tym, że każdy może się zwrócić ze skargą, wnioskiem, zażaleniem na działalność organów administracji publicznej. Skarżyć się można na: wójta, burmistrza, prezydenta, radnego, urzędnika. Złożenie skargi rodzi obowiązek, nie można kogoś pomówić bezpodstawnie, Ale np. o zagubieniu...

Prawo pomocy

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Prawo pomocy - Przesłanki przyznania zakresu pomocy społecznej

Osobie prawnej, innej jednostce organizacyjnej  nie mającej osobowości prawnej prawo pomocy może być przyznane: W zakresie całkowity – jeżeli wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania; W zakresie częściowym – jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Prawo pomocy - Tryb udzielenia prawa pomocy

Wniosek powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna – ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o nie zatrudnieniu lub nie pozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradca podatkowym lub rzecznikiem patentowym.

Prawo pomocy - Sprzeciw

Sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zostały uzupełnione, a także sprzeciw wniesiony prze adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego nie zawierający uzasadnienia sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Prawo pomocy - Cofnięcie i wygaśnięcie prawa pomocy

Wygaśnięcie prawa pomocy. Przyznanie prawa pomocy wygasa ze śmiercią strony, która je uzyskała.

Prawo skargi do sądu administracyjnego a prawo do odwołania w KPA

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna, w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.

Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w polskim porządku prawnym

Jest to typowe dla konwencji dotyczących praw człowie­ka albo dla niektórych konwencji MOP. Prawo wtórne nie jest także jednorodnym zbiorem przepisów.