Azyl terytorialny - Prawo ubiegania się o azyl

Cudzoziemiec ten, jeżeli nie popełnił przestępstw pospolitych lub czynów niezgodnych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych „ma prawo ubiegać się o azyl w innych krajach”, ale nie musi go w każdym przypadku uzyskać.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Ochrona poszczególnych grup - Prawo kobiet

Zgromadzenie Ogólne uchwaliło pierwsza umowę dotyczącą wyłącznie praw kobiet. umowa ta wywarła istotny wpływ na uznanie polityczne praw kobiet.

WOJNA MORSKA - Prawo łupu

Własnosc nieprzyjacielska z wyjątkiem tej znajdującej się na stsatku neutralmnym,chyba ze stanowi kontrabande wojenną podlega prawu łupu. Zasada ze tylko sąd może zatwierdzić zabór ststku lub towaru tytułem prawa łupu.

Teorie zmiany i rozwoju politycznego. Teorie rewolucji - Marksowskie prawo rozwoju społecznego

Etap społeczeństw pierwotnych

Etap społeczeństw klasowych

Etap państw feudalnych

Etap państw kapitalistycznych

Społeczeństwo socjalistyczne/komunistyczne (faza prognostyczna)

Międzynarodowe prawo publiczne

Doktryna naturalistyczna państwo istnieje z samego faktu że dąży do niepodległości, równości, poszanowania praw wszystkich ludzi.

Prawo wyborcze do Izby Gmin (W.Brytania)

obywateli brytyjskich pozostających poza Zjednoczonym Królestwem i wpisanych do rejestrów wyborców w okresie poprzednich pięciu lat -pozbawieni czynnego prawa wyborczego są: parowie będącymi członkami Izby Lordów, nienaturalizowani cudzoziemcy, umysłowo chorzy, skazami w czasie odbywania kary, osoby skazane na 5 lat więzienia za nielegalne praktyki wyborcze -bierne prawo wyborcze: przysługuje osobom , które nie pozbawione głosowania ...

Prawo wyborcze USA i specyfika partii

amerykańskich,-bierne prawo wyborcze - senat każdy stan dysponuje dwoma miejscami, kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować Izba Reprezentantów prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 7 lat oraz zamieszkują w stanie, który reprezentują -okręgi są ...

Prawo wyborcze USA i specyfika partii amerykańskich

- bierne prawo wyborcze  • Senat: każdy stan dysponuje dwoma miejscami; kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat i zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować • Izba Reprezentantów: prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 7 lat oraz zamieszkują w stanie, który reprezentują • okręgi ...

Rola powtórzeń – prawo częstości Heurystyki

Heurystyki:

a) jeśli uczymy się materiału z pewnymi powtórzeniami nie w sposób skompasowany to po pierwsze: nie należy uczyć się materiałów obszernych w sposób skompasowany, jeśli mamy bardzo dużo tekstu nie należy uczyć go się za jednym podejściem a należy robić przerwy.

b) po drugie: im...

Analiza krzywych uczenia się – prawo ćwiczenia

Prawo częstości: Jeżeli coś długo utrzymuje się w naszej świadomości to występuje większe prawdopodobieństwo utrwalenia się.

Potęgowe prawo uczenia

Fakt, że prawie wszystkie funkcje opisujące uczenie się są funkcjami potęgowymi nazwano potęgowym prawem uczenia się ( Newell i Rosenbloom). Prawo potęgowe jest prawem zmniejszania się zysków.

Thomas Hobbes (1588 - 1679) - Państwo i Prawo

Ludzie tworzą społeczeństwo, które może „zmusić zgodnie z prawem”, aby każdy przestrzegał praw innych. Przedmiotem takiego zrzeczenia się jest państwo, któremu przysługuje prawo egzekwowania od obywateli respektowania praw (zob.

John Locke (1632 - 1704) - Państwo i prawo

Locke twierdził, że do istoty społeczeństwa jako całości należy tworzenie praw, dlatego podstawowym prawem  życia społecznego, jego podstawą jest powoływanie władzy ustawodawczej.

Prawo europejskie jako efekt zderzenia kultur prawnych

A Grecka filozofia prawa: - Heraklit, Platon, Sokrates, Arystoteles - Bardzo rozwinięta teoria prawa, pojęcia sprawiedliwości, stosowania prawa, przestrzegania prawa -> niewielki wpływ teorii na praktykę prawa w starożytnej Grecji - Przyjęte przez Rzymian na grunt praktyki Ad.

Prawo europejskiej, prawo Wspólnot Europejskich, prawo Unii Europejskiej, prawo integracji europejskiej, acquis communautaire - problemy definicyjne

Prawa podstawowe jednostek- UE szanuje prawa podstawowe gwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także prawa wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych państw członkowskich.

Prawo europejskie a prawo krajowe

Ustawy oraz inne akty prawa krajowego;   Teorie uzasadniające zasady prymatu: Teoria Monistyczna Hegel Nie ma czegoś takiego jak porządek prawa międzynarodowego, bo to jest tak naprawdę zewnętrzne prawo krajowe Prawo międzynarodowe jest hierarchicznie niższe niż Prawo Krajowe Ujęcie Internacjonalistyczne Kelsen Prawo międzynarodowe jest osobnym ...

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r.

Z prawa wspólnotowego wynika prymat stosowania zarówno prawa pierwotnego, jak i prawa pochodzącego od instytucji wspólnotowych w stosunku do wszelkich norm prawa krajowego, w tym Konstytucji.

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Kwestia prymatu prawa UE i bezpośredniego stosowania

Obowiązek sądu bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego; Brak konieczności zwracania się do TK z pytaniami prawnymi dotyczącymi zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym (jak sąd ma wątpliwości to powinien zwracać się z pytaniem prejudycjalnym do ETS, a nie do TK), czy czekania na uchylenie, bądź zmianę ustawy przez ustawodawcę; Prymat prawa wspólnotowego w stosunku do ustawy.

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Prawo UE a konstytucje innych państw członkowskich

Akty te będą podlegać kontroli FSK co do ich zgodności z prawami podstawowymi gwarantowanymi przez niemiecką konstytucję, dopóty dopóki WE nie wypracuje własnych gwarancji ochrony praw podstawowych.

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawo petycji do PE

Ma do niej prawo każdy kto mieszka na terytorium UE i wszyscy obywatele UE bez względu na miejsce ich pobytu.