Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo

Czytaj Dalej

Prawdopodobieństwo warunkowe

Prawdopodobieństwo warunkowe

Rozważmy dwa zdarzenia losowe Ai B, przy czym niech P(B)0.<br

Prawdopodobieństwo warunkowe jest to prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A gdy wiadomo, że zaszło zdarzenie B.<br

Jest ono oznaczane symbolem p(A\B)<br

i wyraża się wzorem

<centerp(A \ B)= <math\frac{p\left(A\cap...

PRAWDOPODOBIEŃSTWO

 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO gr. to eikós, eikotologia; łc. probabilitas; ang. probability; fr. probabilite, vraisemblance; nm. Wahrscheinlichkeit

1. mat. W najogólniejszym ujęciu, tzw. aksjomatycznym — miara zdarzeń loso­wych (przypadkowych), spełniająca na­stępujące warunki, sformułowane przez A. N...

Prawdopodobieństwo

Charakterystyka

'

Prawdopodobieństwo jest funkcją, która zdarzeniu ze zbioru zdarzeń elementarnych <math\Omega\;</math (zbioru wszystkich możliwych zdarzeń) przypisuje liczbę z przedziału <math[1]\;</math. Jeżeli jakieś zdarzenie <mathA\;</math przyjmuje wartość równą zero to mówimy, że jest to...

Co to jest rachunek prawdopodobieństwa?

Prawdopodobieństwo ma wpływ na całe nasze życie. Jutro możemy wylosować nagrodę, albo ulec wypadkowi. Nie możemy ze stupro­centową pewnością przewidzieć co nas spotka, jednak dysponując pewną wiedzą, jesteśmy w stanie określić jakie jest prawdopodo­bieństwo tego, że dana rzecz wyda­rzy się...

Omówić definicję prawdopodobieństwa

klasyczna – prawdopodobieństwo zdarzenia A jest to stosunek zdarzeń sprzyjających temu zdarzeniu, do ilości wszystkich zdarzeń elementarnych.

aksjomatyczna – niech  będzie daną przestrzenią zdarzeń elementarnych. Jeżeli każdemu zdarzeniu A przestrzeni  zostanie przyporządkowana...

Estymacja parametru rozkładu prawdopodobieństwa

Szacowanie na podstawie próby nieznanych wartości parametru rozkładu prawdopodobieństwa, np. X-wzrost X-N (u,b2) estymator u na podstawie próby jest X=u – estymator nieobciążony.

Kiedy trzy zmienne miary tendencji centylowej rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej są sobie równe

Trzy znane miary tendencji centralnej: modalna, mediana i wartość oczekiwana są równe gdy I miara skośności = 0. Rozkład prawdopodobieństwa może być wtedy symetryczny.