Kodyfikacja prawa karnego w Polsce.

-skuteczność prawa karnego nie jest związana ze surowością kar, ale z innymi uwarunkowaniami. -zasada „ostateczności prawa karnego” – gdy zawodzą środki cyw.

Funkcje prawa karnego

 

a)sprawiedliwościowa – zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości

b)ochronna – zapobieganie

-prewencja ogólna :

*negatywna(odstraszanie ludzi od popełnienia ;przestępstwa),

*pozytywna(prawo karne kształtuje świadomość prawną społeczeństwa)

-prewencja indywidualna : nastawiona na...

Źródła prawa administracyjnego

Źródłami prawa powszechnie obowiązującego: - Konstytucja, - ustawy, - ratyfikowane umowy międzynarodowe, - rozporządzenia Źródłami prawa miejscowego: - akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego ( uchwały organów kolegialnych samorządu terytorialnego), - akty prawa stanowione przez terenowe organy administracji rządowej.

FUNDACJE PRAWA PUBLICZNEGO

W szczególności można tez zaliczyć do fundacji prawa publicznego Fundację „ Polsko- Niemieckie Pojednanie” , która została powołana do życia na mocy umowy polsko- niemieckiej z 16 października 1991 roku, a nie na podstawie aktu ustawowego.

KORPORACJE PRAWA PUBLICZNEGO

korporacyjny, zrzeszeniowy charakter (przepisy prawa powinny zapewnić określonym grupom społecznym i wyłonionym przez nie organom prawo do zarządzania swoimi sprawami) – muszą być organy2.

ZAKŁADY PRAWA PUBLICZNEGO

Są one osobami prawa cywilnego, a jednocześnie są osobami prawa publicznego, czyli posiadają osobowość administracyjno-prawną. Drugą grupę stanowią zakłady niesamoistne, pobawione zdolności cywilnoprawnej, a mające tylko zdolność administracyjno-prawną, czyli będące osobami prawa publicznego(szkoły podstawowe, biblioteki).

Pytania egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego

System źródeł prawa wspólnotowego Prawo krajowe a prawo wspólnotowe Precedens, zwyczaj i prawo zwyczajowe w polskim prawie konstytucyjnym Konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki.

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

  Zgromadzenie Ogólne,Potwierdzając słowa Karty Narodów Zjednoczonych, że utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój przyjaznych stosunków i współdziałania między narodami należą do podstawowych celów Narodów Zjednoczonych,Przypominając, że ludy Narodów Zjednoczonych są zdecydowane postępować tolerancyjnie i współżyć w pokoju jak dobrzy sąsiedzi,Biorąc pod uwagę doniosłość ...

Zagadnienia egzaminacyjne z prawa rolnego

Podstawowe kategorie pojęciowe i konstrukcje teoretyczne prawa rolnego. Etapy rozwoju polityki rolnej i prawa rolnego.

Prawa uczenia się

Twierdzenia wspomagające uczenie się określane są w psychologii jako prawa, wśród których wyróżniono:  prawo intensywności wyrażające prawidłowość, że tempo uczenia się zależy od siły reakcji na odczuwane bodźce,  prawo organizacji wyjaśniające, iż uczenie się jest szybsze, gdy przedmiot nauczania jest zorganizowany w związki znaczeniowe,  prawo bliskości w czasie, zgodnie z którym, aby powstały skojarzenia,

Podmioty prawa finansowego

W nauce prawa toczy się spór czy Skarb Państwa stanowi odrębny podmiot prawa finansowego. Przepisy prawa cywilnego traktują Skarb Państwa jako podmiot stosunków cywilno-prawnych, który dokonuje wielu bieżących czynności oraz operacji finansowych.

ZWIĄZKI PRAWA Z SOCJOLOGIĄ

– zaczynają się wtedy, gdy w ślad za rozwojem socjologii powstają realistyczne teorie prawa. Fredricha von Savigny – twórcę niemieckiej szkoły historycznej w nauce prawa.

ROZWOJU SOCJOLOGII PRAWA

 * SZKOŁA WOLNEGO PRAWA – odwoływała się do „żywego prawa”, kształtującego się w społeczeństwie niezależnie od ustaw, i postulowała swobodę orzekania na podstawie badania tego prawa (żywe prawo miało wypełniać luki w prawie pozytywnym).

PREKURSORZY SOCJOLOGII PRAWA

Weber wyróżnił cztery etapy rozwoju prawa w dziejach ludzkości: a) charyzmatyczne objawienie prawa przez proroków,  b) tworzenie prawa przez notabli prawnych takich jak, kapłani czy starszyzna rodowa, c) narzucanie prawa przez władze duchowne i świeckie,  d) ustanawianie prawa przez państwo oraz rozwijanie i stosowanie prawa przez uczonych prawników.

HISTORIA POLSKIEJ SOCJOLOGII PRAWA

*Po drugiej wojnie światowej powtórne narodziny socjologii prawa, nastąpiły w początkach lat sześćdziesiątych przez ukazanie się książki Adama Podgóreckiego ”Socjologia prawa” oraz Kazimierza Opałka i Jerzego Wróblewskiego „Współczesna teoria i socjologia prawa w Stanach Zjednoczonych”

Spór o przedmiot socjologii prawa

Niektórzy prawnicy jeszcze nie tak dawno wyrażali pogląd, że socjologia prawa jest tylko jednym z działów tak zwanej teorii państwa i prawa, tym mianowicie, który zajmuje się społecznym kontekstem tworzenia, stosowania i przestrzegania prawa.

Swoistość socjologii prawa na tle innych dziedzin wiedzy o prawie

Po trzecie, socjologia prawa w znacznym stopniu rozwijała się poza uniwersytetami, a proces jej instytucjonalizacji zaczął się dokonywać w ramach wydziału prawa.