Prawa obywatelskie

Czytaj Dalej

Prawa i wolności obywatelskie

PODZIAŁ PRAW OBYWATELSKICH Ogólnie prawa te możemy podzielić na: - wolności obywatelskie (nietykalność osobista, nienaruszalność własności, mienia, korespondencji, wolności sumienia, wyznania, słowa i druku, zgromadzeń), - prawa społeczno – ekonomiczne (prawo do pracy, do wypoczynku, do ochrony zdrowia, prawo do nauki, itd.

Zasada wolności a równości w prawach obywatelskich

32 Konstytucji określa: - zasadę równości wobec prawa, - zasadę równego traktowania wszystkich przez władze publiczne, - zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Prawa i wolności obywatelskie - ich regulacja adm.- pr.

Stowarzyszenie - forma organizowania różnego rodzaju grup społ. dla konkretnych wspólnych celów, ma charakter dobrowolny, samorządny, cel - niezarobkowy. Ma prawo do stanowienia o swoich celach, programach działania i strukturach organizacyjnych. Opiera się na społ. działalności jego członków. Komitet...

Pojęcie prawa, wolności i obowiązku obywatelskiego

Pojęcie praw obywatelskich używane jest często zamiennie z określeniami: prawa podstawowe, prawa człowieka, prawa konstytucyjne. Prawa obywatelskie można podzielić na prawa gwarantowane konstytucyjnie oraz prawa chronione na podstawie ustaw.

Rola prawa w kreowaniu instytucji społeczeństwa obywatelskiego

Dodatnie sprzężenia zwrotne prowadzą do równowagi społecznej, dla której typowy jest wysoki poziom współpracy, zaufania, odwzajemniania, obywatelskiego zaangażowania i wspólnego dobrobytu.

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dotyczy zwłaszcza nieprawidłowość działania organów i instytucji WE. Powód skargi nie musi dotyczyć skarżącego, a skarga musi być wniesiona w ciągu 2 lat od momentu dowiedzenia się o nieprawidłowościach.

Kształtowanie się postaw obywatelskich w okresie renesansu (Rej, Kochanowski, Modrzewski, Skarga)

Wśród niebezpieczeństw grożących państwu wymienia też poeta nieprzestrzeganie prawa i sprawiedliwości : „O, nierządne królestwo i zginienia bliskie Gdzie ani prawa ważą ani sprawiedliwość Ma miejsca.

Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oświecenia.

Był rzecznikiem uprzemysłowienia państwa, rozwoju miast i handlu oraz poniesienia obywatelskiej rangi mieszczaństwa. Oni, zdaniem autora, zniszczyli szacunek dla prawa, wprowadzili obce wojska do kraju, oni na sejmikach uczyli szlachtę zdrady, podstępu, prywaty i przekupstwa.

Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oswiecenia

Byl rzecznikiem uprzemyslowienia panstwa, rozwoju miast i handlu oraz poniesienia obywatelskiej rangi mieszczanstwa. Oni, zdaniem autora, zniszczyli szacunek dla prawa, wprowadzili obce wojska do kraju, oni na sejmikach uczyli szlachte zdrady, podstepu, prywaty i przekupstwa.

Walutowe prawa opcyjne

Dają możliwość żądania od dłużnika dokonania zapłaty nie tylko w pierwotnej walucie ale co większej ilości walut nazywamy obcymi. Ich ilość, rodzaje oraz kursy ustala się w momencie podpisania kontraktu. Można przyjąć, że waluta narodowa nigdy nie będzie walutą opcyjną. W terminie...

Zasada prawa

Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.

Kultura prawa stanowionego

Kulturę prawa stanowionego przenikają dążenia do prawa doskonałego, najczęściej w ujęciu idealnego systemu prawnego, pojmowanego, jako ogół obowiązujących w danym państwie norm prawnych, odpowiednio uporządkowanych i uzgodnionych z potrzebami obywateli, systemu prawa pisemnego, ogólnego, promulgowanego, niesprzecznego, jasnego, stabilnego i zupełnego.

System prawa

Określony stopień niesprzeczności- dopuszcza możliwość wystąpienia w systemie prawnym sprzeczności dwojakiego rodzaju: a) wewnętrzne- wynikają z kolizji norm w ramach jednego działu prawa, bądź miedzy działami prawa, ich przyczyną są najczęściej wady techniki prawotwórczej, ale można je usunąć w praktyce stosowania prawa, b) zewnętrzne- wynikają ze zderzenia się dwu różnych jakości statyczne ze swej natury prawo i dynamiczne,

Podziały prawa w ramach systemu

Całość obowiązującego prawa, czyli ogół norm będących wynikiem prawotwórczej działalności państwa, zwana jest prawem przedmiotowym. Współczesne systemy prawne w oparciu o kryterium przedmiotowe dzielą się na gałęzie, czyli działy prawa.

Gałęzie prawa

Prawo wewnętrzne RP dzieli się na następujące gałęzie: - prawo konstytucyjne- obejmuje ono normy regulujące konstytucyjne zasady ustroju społecznego i politycznego, ustala strukturę i zasady działania aparatu państwowego, podstawowe prawa i obowiązki podmiotów prawa, - prawo administracyjne- obejmuje normy, które regulują organizację i działalność organów administracji rządowej i samorządowej, stosunki pomiędzy obywatelami a organami ...

Źródła prawa

źródła poznania prawa), - w znaczeniu materialnym: pewien zespół zarówno obiektywnych jak i subiektywnych czynników wpływających na kształtowanie prawa ( obiektywne- np.

Konstytucyjny system źródeł prawa

87 za źródło powszechnie obowiązującego prawa. Źródłem powszechnie obowiązującego prawa, ale o ograniczonym terytorialnie zasięgu są akty prawa miejscowego.

Stosowanie prawa

Proces stosowania prawa jest procesem odrębnym od procesu tworzenia prawa. Należą do nich wartości związane ze sprawnym posługiwaniem się prawem oraz te Wartości, które wpływają w istotny sposób na akceptację społeczną procesów stosowania prawa.

Obowiązywanie prawa

klauzule derogacyjne, czyli wyraźne postanowienie przepisów prawnych zawartych w nowo wydawanym prawie regulującym te same stosunki społeczne co prawo uchylane, lub zasada lex posterior derogat legi priori ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą). Podstawową zasadą odnoszącą się do obowiązywania prawa w przestrzeni jest tzw.

Wykładnia prawa

Zaś naczelną przesłanka wykładni prawa jest zapewnienie adekwatności prawa i stosunków społecznych. Dynamika stosunków społecznych i statyka prawa stawia przed interpretatorem zadanie dostosowania przepisów prawa do zmieniających się stosunków społecznych.