Prawa kardynalne

Czytaj Dalej

Prawa kardynalne (1768)

Spośród wszystkich praw obowiązujących w Rzeczypospolitej wydzielono te, które określono jako prawa kardynalne, czyli najważniejsze, a do których zaliczono m.

Walutowe prawa opcyjne

Dają możliwość żądania od dłużnika dokonania zapłaty nie tylko w pierwotnej walucie ale co większej ilości walut nazywamy obcymi. Ich ilość, rodzaje oraz kursy ustala się w momencie podpisania kontraktu. Można przyjąć, że waluta narodowa nigdy nie będzie walutą opcyjną. W terminie...

Zasada prawa

Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.

Kultura prawa stanowionego

Kulturę prawa stanowionego przenikają dążenia do prawa doskonałego, najczęściej w ujęciu idealnego systemu prawnego, pojmowanego, jako ogół obowiązujących w danym państwie norm prawnych, odpowiednio uporządkowanych i uzgodnionych z potrzebami obywateli, systemu prawa pisemnego, ogólnego, promulgowanego, niesprzecznego, jasnego, stabilnego i zupełnego.

System prawa

Określony stopień niesprzeczności- dopuszcza możliwość wystąpienia w systemie prawnym sprzeczności dwojakiego rodzaju: a) wewnętrzne- wynikają z kolizji norm w ramach jednego działu prawa, bądź miedzy działami prawa, ich przyczyną są najczęściej wady techniki prawotwórczej, ale można je usunąć w praktyce stosowania prawa, b) zewnętrzne- wynikają ze zderzenia się dwu różnych jakości statyczne ze swej natury prawo i dynamiczne,

Podziały prawa w ramach systemu

Całość obowiązującego prawa, czyli ogół norm będących wynikiem prawotwórczej działalności państwa, zwana jest prawem przedmiotowym. Współczesne systemy prawne w oparciu o kryterium przedmiotowe dzielą się na gałęzie, czyli działy prawa.

Gałęzie prawa

Prawo wewnętrzne RP dzieli się na następujące gałęzie: - prawo konstytucyjne- obejmuje ono normy regulujące konstytucyjne zasady ustroju społecznego i politycznego, ustala strukturę i zasady działania aparatu państwowego, podstawowe prawa i obowiązki podmiotów prawa, - prawo administracyjne- obejmuje normy, które regulują organizację i działalność organów administracji rządowej i samorządowej, stosunki pomiędzy obywatelami a organami ...

Źródła prawa

źródła poznania prawa), - w znaczeniu materialnym: pewien zespół zarówno obiektywnych jak i subiektywnych czynników wpływających na kształtowanie prawa ( obiektywne- np.

Konstytucyjny system źródeł prawa

87 za źródło powszechnie obowiązującego prawa. Źródłem powszechnie obowiązującego prawa, ale o ograniczonym terytorialnie zasięgu są akty prawa miejscowego.

Stosowanie prawa

Proces stosowania prawa jest procesem odrębnym od procesu tworzenia prawa. Należą do nich wartości związane ze sprawnym posługiwaniem się prawem oraz te Wartości, które wpływają w istotny sposób na akceptację społeczną procesów stosowania prawa.

Obowiązywanie prawa

klauzule derogacyjne, czyli wyraźne postanowienie przepisów prawnych zawartych w nowo wydawanym prawie regulującym te same stosunki społeczne co prawo uchylane, lub zasada lex posterior derogat legi priori ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą). Podstawową zasadą odnoszącą się do obowiązywania prawa w przestrzeni jest tzw.

Wykładnia prawa

Zaś naczelną przesłanka wykładni prawa jest zapewnienie adekwatności prawa i stosunków społecznych. Dynamika stosunków społecznych i statyka prawa stawia przed interpretatorem zadanie dostosowania przepisów prawa do zmieniających się stosunków społecznych.

Podziały wykładni prawa

który ma generalną kompetencję do dokonywania wykładni prawa, wszystkich aktów prawnych lub aktów prawnych danego rodzaju (np. Wykładnia doktrynalna (naukowa)- ma ona charakter pomocniczy, nie ma charakteru wiążącego, dokonywana jest w nauce prawa.

Metody wykładni prawa

metoda systematyczna (systemowa)- polega na ustaleniu znaczenia pojedynczej normy prawnej poprzez jej zestawienie z innymi normami prawa danego aktu normatywnego czy działu prawa (gałęzi), opiera się na założeniu, że każda z norm jest częścią jakiejś całości i może być właściwie rozumiana tylko w zestawieniu z innymi, zatem miejsce przepisu nie jest przypadkowe, 3.

Źródła prawa wspólnotowego

Europejski system źródeł prawa dzieli się na: a) prawo pierwotne- są to normy prawa międzynarodowego, które dały podstawę powstaniu i ewolucji Wspólnot; prawo pierwotne pochodzi od państw członkowskich; prawem tym są przede wszystkim traktaty założycielskie, ale również traktaty akcesyjne; b) prawo wtórne ( pochodne)- jest to kompleks norm przyjętych, ustanowionych przez instytucje wspólnotowe w celu wykonania zadań ...

Funkcje prawa

Represyjną i wychowawczą – ochrona prawa przez stosowanie sankcji i przez zaszczepianie przeświadczenia o słuszności danych rozwiązań.

Istota prawa

Wynika to z faktu, że integralną cechą prawa jest przymus, stanowiący zabezpieczenie jego przestrzegania. Uporządkowanie prawa wyraża się w podziale na gałęzie, w ramach których występują instytucje prawne.

Stosowanie prawa

  Stosowanie prawa należy do tych pojęć, które wywołują nieporozumienia, jest ono bowiem często mylone z przestrzeganiem prawa.

Wykładnia prawa

Wykładnia praktyczna – dokonana przez organ państwowy w toku stosowania prawa, przy rozstrzyganiu konkretnych spraw (wykładnia sądowa); nie ma charakteru obowiązującego.

Źródła prawa

Wyróżniamy źródła prawa Powszechnie obowiązujące Konstytucja Ustawa Ratyfikowana umowa międzynarodowa Rozporządzenie Akty prawa miejscowego Akt wewnętrzny Uchwała Rady Ministrów Zarządzenie Prezes Rady Ministrów Źródła prawa tworzą hierarchicznie zbudowany system, w którym każde źródło ma swoje miejsce.