Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

Gdy cel jest już prawie osiągnięty, widzion, jak podjęty z takim trudem wysiłek idzie na marne, kamień spada w dół.

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

Gdy cel jest już prawie osiągnięty, widzion, jak podjęty z takim trudem wysiłek idzie na marne, kamień spada w dół.

WIZJA CZŁOWIEKA I ŚWIATA W „KSIĘDZE KOHELETA”

Treścia tej księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego. Autor nie znajduje odpowiedzi na pytanie jak jest droga do prawdziwego szczęścia. Stwierdza tylko, że szczęścia nie przynoszą ani bogactwa, ani słowa, ani używanie rozkoszy, ani też wysławiana mądrość i wiedza. Często w utworze tym...

WZORCE OSOBOWE OKRESU ODRODZENIA - „ŻYWOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO” MIKOŁAJ REJ

W tym przypadku ideałem jest szlachcic, właściciel dóbr ziemskich, wiodący prawy i spokojny tryb życia.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CZŁOWIEKA OŚWIECONEGO

•  człowiek oświecony

−  racjonalista

−  encyklopedysta

−  wróg ciemnoty i zabobonu

−  optymista wierzący w ludzki umysł i przyszłe królestwo „rozumu”

−  należący do wolnomularstwa, czyli masonerii  

•  człowiek ogładzony

−  ma wykwintne maniery

−  elokwentny

−  ...

Mitologia i Księga Rodzaju jako dwie opowieści o powstaniu świata i człowieka

 

U początków wielu kultur odnajdujemy dzieła, poematy, opowieści, które są próbą odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się świat – czy sam z siebie, czy został stworzony przez istotę wyższą, boską, jak kształtował się jego porządek, jak powstały zjawiska przyrody, zwierzęta, a wreszcie jak...

Obraz Boga (bogów) i człowieka w kulturze i literaturze antycznej oraz w Biblii

Może żyć zgodnie z prawem bożym, które jest proste, jasne i ułatwia życie na ziemi, albo może dać się opanować przez siły zła i wówczas egzystuje mu się coraz trudniej.

Bóg i człowiek w poezji baroku na podstawie poezji M. Sępa Szarzyńskiego

Pozycja Kościoła katolickiego, zachwiana w czasach renesansu, w baroku uległa wzmocnieniu dzięki działaniom kontrreformacji. Wzrost wpływu religii na życie codzienne i kulturalne przejawił się w poezji do średniowiecznego zainteresowania życiem wiecznym i wzajemnymi relacjami Boga i człowieka...

Koncepcja człowieka oświeconego w drugiej połowie XVIII wieku

Dostrzega znaczenie wychowania i wykształcenia, wartość osobistej i zbiorowej wolności oraz wartość życia zgodnego z prawami przyrody.

Ideał człowieka oświeconego w Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach I. Krasickiego

Pragnie być prawym obywatelem, sumiennym gospodarzem, dobrym panem dla swoich poddanych.

Mikołaj Rej – świetny obserwator otaczającej go rzeczywistości (Krótka rozprawa, Źwierzyniec, Żywot człowieka poćciwego).

Mikołaj Rej, czołowy polski pisarz okresu renesansu, był bardzo ciekawą osobowością. Jego twórczość jest mało osobista, ale istnieje uzasadnione przypuszczenie, że sam napisał swoją biografię, przypisywaną Andrzejowi Trzycieskiemu i dołączoną do Żwierciadła. Świadomie pisał po polsku, znane...

„Mądrość i prawda są tarczą człowieka” – filozofia życiowa J. Kochanowskiego w Pieśniach

Związane są one ze światopoglądem Kochanowskiego, według którego warunkiem szczęścia jest czyste sumienie : „Ale to grunt wesela prawego Kiedy człowiek sumnienia całego Ani czuje w sercu żadnej wady Przecz by się miał wstydać swojej rady”.

Mikołaj Sęp Szarzyński : nowa koncepcja życia i człowieka (porównaj z postawą renesansowego humanisty)

 

Mikołaj Sęp Szarzyński urodził się w 1550 r., a zmarł przedwcześnie w 1581r. Był więc współczesny Kochanowskiemu, jednak jego nieliczne wiersze zapowiadają już nową epokę.

Rytmy albo Wiersze polskie – niewielki tomik sonetów Sępa Szarzyńskiego wydany został przez jego brata w 1601 r., a więc...

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

Lecz cóż to jest - to ma być życie - przecież życie wymaga odpowiedzialności za samego siebie, tymczasem tajemnicza siła pozbawia nas często prawa do odpowiedzialności, zrzucając winę na "obiektywne trudności.

„Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia.

Aby w sposób krytyczny móc ustosunkować się do tezy: „Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”, należy najpierw od powiedzieć sobie na pytanie, cóż owo człowieczeństwo oznacza. Znaczenie słowa „człowiek” rozpatrywać można w dwóch płaszczyznach: biologicznej i filozoficzno–teologicznej. Z...

CZŁOWIEK - ISTOTA ZDETERMINOWANA CZY WOLNA? ROZWAŻ TEN PROBLEM POPRZEZ WYBRANE UTWORY LITERATURY POLSKIEJ I OBCEJ.

W ludzkim życiu tej wolności jest bowiem ilość minimalna, prawie wszystko zależy od przypisanego nam losu.

TWÓRCZOŚĆ ANTONIEGO CZECHOWA - „CZŁOWIEK W FUTERALE”

Opowiadanie to nie ma już sobie tyle komizmu. Bielikow był z wyglądu pospolitym, szarym mieszkańcem. Chciał jednak odgrodzić się od społeczeństwa. Chciał uciec od rzeczywistości. Świat go przerastał i przerażał.

Przesadnie obawiał się przepisów i wypełniał je nadgorliwie. Bielikow dyrygował...

„ ... Człowiek człowiekowi wilkiem” Lecz ty nie daj się zwilczyć...

- oczywiście człowiek, druga taka sama istota ludzka, mająca te same prawa do szczęścia, miłości i życia, czująca się podobnie i oddychająca tym samym powietrzem.

„Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń.

 Cóż to jest miłość? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby – jej radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Potrzeba miłości tkwi głęboko w każdym z nas. Gdy jesteśmy...

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?

Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można odnaleźć wiele wartości, które należy cenić, gdyż prezentują idee godne naśladownictwa. Zarówno w twórczości romantycznej , pozytywistycznej...