Pragnienie

Czytaj Dalej

Wpływ pragnienia sukcesu

Jak widać z powyższego przykładu pragnienie sukcesu działa jako zasada określająca wybór kierunku działania. Tak na przykład obok pragnienia sukcesu bardzo częstym motywem wpływającym na wyniki szkolne jest pragnienie aprobaty.

Potrzeby, pragnienia i popyt

Amerykanin odczuwa głód i pragnie hamburgera, potrzebuje ubrania i chce się ubierać w garnitury Pierrea Cardina, odczuwa potrzebę okazywania mu szacunku i kupuje w tym celu mercedesa. Pragnienia stają się popytem w momencie, gdy są poparte siłą nabywczą.

Czym jest uczucie pragnienia?

Te receptory są połączone z pniem mózgu i przestają informować nas o pragnieniu po otrzymaniu od mózgu sygnałów, że zaspokoiliśmy już nasze pragnienie - nawet jeśli wypity płyn nie zaczął jeszcze krążyć w organizmie.

CZŁOWIEK - JEGO RADOŚCI, PRAGNIENIA, NIEPOKOJE W WYBRANYCH UTWORACH LITERATURY STAROPOLSKIEJ

Do najbardziej znanych utworów należą zbiory : "Moralia","Ogród" i poemat epicki - "Transakcja wojny chocimskiej"Odczuwał on niepokój przed utratą wolności i pragnienie uzdrowienia winnychosłabieniu państwa polskiego.

Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - Pragnienia, zazdrość i rywalizacja

Nie umiejąc panować nad swoimi pragnieniami i nie umiejąc dokonać racjonalnej oceny sił rzuca się w przestrzeń uporządkowaną prawami dorosłych, próbując zdobyć dla siebie to, czego pragnie.

Czym jest uczucie pragnienia w chorobie?

Wzbudza to uczucie pragnienia, pomimo że w jego organizmie nie brakuje płynów. Ten rodzaj pragnienia łatwo zaspokoić ssaniem kawałka pomarańczy, czyszcząc zęby czy po prostu zwilżając usta wodą.

Ostatnie pragnienie Jana Pawła II: podróż do Pekinu

Również pragnienie Jana Pawła II, żeby dwajbiskupi chińscy uczestniczyli w synodzie, nie zostało spełnione83.

Poezja filozoficzna - Poznanie jako pragnienie

Głęboko i wielostronnie przedstawiając Całość Bytu – poeta nie może umknąć najważniej-szemu z dylematów filozofii, a mianowicie, c z y  B y t (w e s p ó ł  z  N i e b y t e m) j e s t  po z n a w a l n y. Odważny wizjoner okazuje się filozofem ostrożnym. Jego odpowiedź (za-szyfrowaną w języku...