SYMBOLIZM, prąd artyst., przede wszystkim lit.

SYMBOLIZM, prąd artyst., przede wszystkim lit.; powstał w l. osiemdziesiątych XIX w. we Francji i Belgii, nast. rozpowszechnił się w in. krajach. Główni jego przedstawiciele - J. Moreas, R. Ghil, J. Laforgue, Ch. Morice, M. Maeterlinck - uważali za swego mistrza S. Mallarmego, ponadto nawiązywali do...

Elektrostymulacja z użyciem prądów średniej częstotliwości

Prądy (lub napięcia) średniej częstotliwości mają następujące cechy:

1.    Częstość zmian napięcia od 1 do 5 kHz, co daje okres od 1,0 ms do 0,2 ms.

2.    Amplituda może być dwukierunkowa, czyli naprzemienna lub jednokierun kowa. W tym ostatnim przypadku występuje w obwodzie biegun dodatni i...

Wpływ prądu stałego na tkanki

W wyniku zmian elektrolitycznych i eleklrokinetycznych następuje w tkankach w obrębie elektrody dodatniej zmniejszenie pobudliwości nerwowej i mięśniowej, także bólowej. Sian ten nazywa się anelektrolonus. W okolicy elektrody ujemnej powstają zjawiska odwrotne, nazywane katelektrotonus. Doświadczono, że...

Stymulacja prądem elektrycznym

Terminologia związana z elektrostymu-lacją jest, mówiąc oględnie, niejasna. Od wielu lat w każdej pracy związanej z tą dziedziną elektrostymulację nerwów oddziela się od stymulacji mięśni. Trudno jest jednak zaobserwować tę różnicę w praktyce klinicznej, przez co określenie „niejasna” jest...

Prąd dwufazowy

Produkowane obecnie urządzenia wytwarzają najczęściej prąd dwufazowy, składający się z fazy dodatniej i ujemnej. Impulsy mogą mieć przebieg kwadratowy, prostokątny, sinusoidalny lub trójkątny (szpilkowy) (patrz ryc. 5-12). Zwykle dąży się do tego, aby fazy dodatnia i ujemna były sobie równe, tak aby...

Jak udzielać pierwszej pomocy przy porażeniu prądem?

Porażenie prądem elektrycznym wywołuje napięcie mięśniowe, a nawet zatrzymanie akcji serca. Ratownik musi przede wszystkim sprawdzić, czy źródło prądu zostało odłączone albo przerwany kontakt między urządzeniem elektrycznym a poszkodowanym. W przeciwnym razie, dotykając ofiary, ratownik sam...

ROMANTYZM, prąd ideowy, lit. i artyst.

ROMANTYZM, prąd ideowy, lit. i artyst., ktorego dominacja przypada w Europie na - określany tymże terminem „r." -okres między w. rewolucją franc. a Wiosną Ludów, w Polsce zaś na okres od mn. w. 1820 (umowną datę początkową 1822 wyznacza wyd. t. 1 Poezji Mickiewicza) do powstania 1863; już jednak od...

SENTYMENTALIZM, prąd lit. polskiego oświecenia

SENTYMENTALIZM, główny, obok —> klasycyzmu, prąd lit. polskiego oświecenia. Występował w twórczości lirycznej, epickiej, dram. i publicyst., począwszy od 1760-70 (przekł. i adaptacje —> dramy mieszcz.) do przełomu romantycznego. Z analogicznym nurtem eur. wiązała s. polski przede wszystkim wspólnota...

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - prąd zmienny

ω – pulsacja [1rad/s] f – czestotliwosc [1Hz] ω=2∏f U=230√2sin(314t =30) Um=230√2V ω= 314rad/s ω=2∏f φu= 30 ω / 2∏ = f f=314/2∏=50Hz U=230V Napiecie w rezystorze pradu zmiennego Ur=I*R Reaktancja bierna indukcyjna XL = 2∏FL Xc = 1/ 2∏Fc Obwod szeregowy RL U=I√R2 + XL2 Obwod szeregowy RC U=I√R2 + Xc2 Obwod szeregowy RLC Z – impedancja Z = √R2 +( XL-Xc)2 Prad zmienny I=U/Z Dobroc cewki lub obwodu RLC QL = ωL/R UL = XL*I Uc = ...

BADANIE ŻYWOTNOŚCI MIAZGI ZA POMOCĄ PRĄDU FARADYCZNEGO

W czasie badania żywotności miazgi zęba wykorzystuje się jej elektropobudliwość. Bada się reakcję miazgi zęba na bodźce elektryczne. Badanie to przeprowadza się specjalnym aparatem (Unistom) przy wykorzystaniu prądu faradycznego, . CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie to służy do sprawdzenia...

BADANIE ŻYWOTNOŚCI MIAZGI ZA POMOCĄ PRĄDU FARADYCZNEGO - opis badania

Badanie wykonuje się na fotelu dentystycznym. Badany ząb oraz zęby sąsiednie osusza się zwykle przy pomocy strumienia powietrza. Badany ząb jest także często zabezpieczany przed kontaktem zc śliną przez umieszczenie kawałków ligniny w przedsionkach ust i pod językiem Następnie pacjentowi podaje się...

Prąd błądzący

Prąd elektryczny przemienny lub stały płynący w przewodzącym ośrodku (np. ziemi, wodzie lub konstrukcjach metalowych), niebędący częścią celowo zbudowanego dla tego prądu obwodu elektrycznego.

KIERUNKI I PRĄDY LITERACKIE

Ponieważ wiele nazw, szkół, prądów i kierunków literackich na stałe weszło do nauki o literaturze i ponieważ wiele z nich, niezbyt różniąc się w czasie, różniło się założeniami ideowymi, genezą społeczną lub po prostu położeniem geograficznym — więc nic dziwnego, że używanie tych pojęć...

Prądy Traberta

W 1957 1. H. Tidl>eil opublikował doświadczenia dotyc zące stosowania przeciwbólowego i zwiększającego ukrwienie rytmu impulsów eleklryc znyc h. W rytmie lyrn impuls prostokątny trwa 2 ms, a przerwa 5 ms, zatem częstotliwość wynosi około 143 Hz.

Rytm Traberta w mniejszych natężeniach wywołuje tylko...

Prądy małej częstotliwości w leczeniu porażeń kurczowych

W leczeniu porażeń spastycznych wykorzystuje się metodę Hufschmidta, zwaną metodą podwójnego impulsu, lub jej modyfikację, tzw. tonolizę.

Metoda Hufschmidta polega na stymulacji porażonych kurczowo mięśni i ich antagonistów tzw. podwójnymi impulsami elektrycznymi, o przebiegu prostokątnym. Umożliwia...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - HUMANIZM

Prąd światopoglądowy rozwijający tradycje antycznej wiedzy o człowieku jako o jednostce (psychika i wrażliwość). Dążył do rozwoju osobowości uznając wartość jego rozumu. Humaniści głosili potrzebę poznania i kształtowania indywidualnej, silnej jednostki ludzkiej. W myśl humanizmu człowiek jest...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - REFORMACJA

Oderwała ok. 1/3 Europy od kościoła katolickiego. Przyczyniła się ona do rozwoju tolerancji religijnej, rozkwitu kultur, językówliteratur narodowych. Sprzyjała kształtowaniu się stosunków wczesnokapitalistycznych i republikańskich teorii pochodzenia władzy. Za formalny jej początek uznaję się...

Główne prądy, szkoły filozoficzne i filozofowie starożytności

Filozofia - znaczy dosłownie "miłość mądrości". Pierwotnie w Grecji filozofia tak właśnie była rozumiana - jako mądrość w ogóle, wiedza, wykształcenie. Pierwsi filozofowie byli najczęściej nauczycielami.

Główne prądy filozoficzne starożytności.

Cynizm - szkoła filozoficzna (V/IV w. p.n.e. do...

ERIUGENA I PRĄD PANTEISTYCZNY

System najbardziej zbliżający się do panteizmu, jaki wydała filozofia średniowieczna, powstał na samym początku, już w IX w.; był dziełem Eriugeny.

POPRZEDNICY. System Eriugeny był typu neoplatońskiego, należał do tego szeregu rozwojowego, który został zapoczątkowany przez Plotyna. Pism samego...

Napięcie elektryczne - Cieplne skutki przepływu prądu elektrycznego

Przyrost energii wewnętrznej przewodnika jest równy pracy, jaką wykonują siły pola, przesuwając ładunek. ?Ew = W = Uq

W = UI ·?t

Prąd elektryczny wykonuje pracę, bo zmienia energię źródła na energię wewnętrzną przewodnika, a ta w postaci ciepła przekazywana jest otoczeniu. W = I2R · ?t

W =U2/R...