Glówne prady umyslowe sredniowiecza

teocentryzm - poglad sprowadzajacy caloksztalt spraw ludzkich do Boga jako jedynej, najwyzszej wartosci, podporzadkowujacy celom pozaziemskim wszystkie dziedziny zycia i dzialalnosci czlowieka. scholastyka - wyjasnianie i uzasadnianie droga poszukiwan rozumowych dogmatów, orzeczen, prawd uznawanych przez...

Dokumenty przewozowe w transporcie morskim.

 

Konosament załadowania – stwierdzający faktyczne przyjęcie ładunku do przewozu na określony statek.

Konosament przyjęcia do załadowania – stwierdzający przyjęcie ładunku przez przewoźnika w celu późniejszego załadowania na statek.

Spośród tych dwóch rodzajów tylko pierwszy odpowiada wymaganiom...

Główne prądy, szkoły filozoficzne i filozofowie starożytności

Filozofia - znaczy dosłownie "miłość mądrości". Pierwotnie w Grecji filozofia tak właśnie była rozumiana - jako mądrość w ogóle, wiedza, wykształcenie. Pierwsi filozofowie byli najczęściej nauczycielami.

Główne prądy filozoficzne starożytności.

Cynizm - szkoła filozoficzna (V/IV w. p.n.e. do...

SENTYMENTALIZM NA TLE INNYCH PRĄDÓW OŚWIECENIA – PRZYKŁĄDY LITERACKIE

Sentymentalizm – to kierunek umysłowy i literacki w Europie w drugiej połowie XVIII wieku, ukształtowany w opozycji do klasycyzmu i obowiązujących rygorów społecznych i estetycznych, głoszących prymat uczuć nad rozumem oraz powrót ludzkości do pierwotnej prostoty i życia w bliskim kontakcie z naturą. W...

Pływy morskie

cie­śninach i kanałach morskich), notuje się znacznie większe różnice poziomu wód - dochodzące do kilku metrów.

Typy wybrzeży morskich

Różny sposób powstawania wybrzeży jest podstawą wyróżnienia ich typów genetycznych. Najważniejszymi z nich są:

dalmatyńskie - powstaje przez zalanie pasma górskiego równoległego do linii wybrzeża. Nad powierzchnią wody znajdują się najwyższe partie pasm górskich, tworząc długie wysepki równoległe...

ERIUGENA I PRĄD PANTEISTYCZNY

System najbardziej zbliżający się do panteizmu, jaki wydała filozofia średniowieczna, powstał na samym początku, już w IX w.; był dziełem Eriugeny.

POPRZEDNICY. System Eriugeny był typu neoplatońskiego, należał do tego szeregu rozwojowego, który został zapoczątkowany przez Plotyna. Pism samego...

Obszary morskie

Kategorie obszarów morskich. Biorąc za punkt wyjścia zakres jurysdykcji państwa, obszary morskie można podzielić na 3 kategorie: na obszary wchodzące w skład terytorium państwowego, na obszary podlegające w ograniczonym stopniu jurysdykcji lub prawom suwerennego państwa i na obszary znajdujące się poza granicami jurysdykcji państwowej.

Obszary morskie wchodzące w skład terytorium państwowego

Wody portów morskich są uznawane za wody wewnętrzne, a więc miejsca gdzie statki zawijają w celu załadowania lub wyładowania pasażerów i towarów. Pas wód morskich położonych między wybrzeżem albo wodami wewnętrznymi z jednej strony a morzem otwartym z drugiej.

Obszary morskie podlegające ograniczonej jurysdykcji lub suwerenności państwa nadbrzeżnego

Szelf wg niej to dno morskie oraz warstwy ziemi pod dnem morskim przylegające do wybrzeża, lecz znajdujące się poza granicami morza terytorialnego.

Obszary morskie poza granicami jurysdykcji państwowej

Korzyści osiągane z eksploatacji zasobów obszaru będą dzielone przez Zgromadzenie Organizacji Dna Morskiego na podstawie zasady niedyskryminacji.

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Status prawny międzynarodowych cieśnin

Cieśniny morskie to naturalne drogi wodne łączące morza i oceany.

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Cieśniny bałtyckie

Traktat kopenhaski z 14 marca 1857r. Ustanawia status prawny cieśnin bałtyckich. Dania rezygnuje z pobierania opłat od statków i ładunków i zobowiązuje się do nie zatrzymywania statków pod żadnym pozorem.

Przepływ okrętów wojennych. Traktat kopenhaski nie reguluje zasad przepływu okrętów wojennych...

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Cieśniny czarnomorskie

Trzy okresy regulacji statusu cieśnin. Pierwszy charakteryzuje się zamknięciem cieśnin, gdy Morze Czarne było wewnętrznym morzem cesarstwa wschodnio-rzymskiego, a następnie Turcji. Drugi okres rozpoczyna się, gdy Rosja uzyskuje dostęp do Morza Czarnego i podpisuje traktat w 1774r. zapewniający swobodę...

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Cieśnina Magellana

Łączy Ocean Atlantycki z Pacyfikiem, ale znaczenie jej zmalało po wybudowaniu Kanału Panamskiego.

Umowa z 1881r. Między Argentyną a Chile określa status cieśniny. Pozostaje ona zneutralizowana na wieczne czasy, swoboda żeglugi dla wszystkich państw. Porozumienie z 1941r. zniosło neutralizację cieśniny...

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Pojęcie międzynarodowego kanału morskiego

Są to sztuczne drogi wodne łączące dwa otwarte dla żeglugi międzynarodowej obszary morskie.

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Kanał Sueski

Łączy on Morze Śródziemne z Oceanem Indyjskim i jest jednym z najważniejszych szlaków handlowo-transportowych.

Traktat z 1888r. stwierdza, Kanał będzie zawsze otwarty i wolny w czasie wojny i pokoju dla wszystkich okrętów wojennych i statków handlowych. Kanał był wielokrotnie zamykany w czasie...

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Kanał Panamski

Łączy Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym.

Traktaty z lat 1901 i 1903. Status prawny ustalają dwie umowy: brytyjsko-amerykańska z 1901r. oraz panamsko-amerykańska z 1903r. która oddała Stanom Zjednoczonym na wieczne czasy, w celu zbudowania, utrzymania i ochrony kanału. Stany Zjednoczone zgodziły się...

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Kanał Koloński

Łączy Morze Bałtyckie z Morzem Północnym. Początkowo miał charakter kanału wewnętrznego, gdyż jego status określało prawo wewnętrzne. Traktat wersalski z 1919r. przekształcił go w kanał międzynarodowy i stwierdzał, że będzie on zawsze wolny i otwarty dla okrętów wojennych i statków handlowych...

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Kanał Koryncki

Łączy Morze Jońskie z Morzem Egejskim. Reżim prawny określa ustawodawstwo wewnętrzne Grecji. Nie została zawarta żadna specjalna umowa określająca jego status. Kanał jest otwarty dla żeglugi handlowej i wojskowej.