Charakterystyka prądów trójkątnych

CHARAKTERYSTYKA PRĄDÓW TRÓJKĄTNYCH I PROSTOKĄTNYCH I ICH ZASTOSOWANIE WSTĘP Prądem stałym, nazywamy taki prąd elektryczny, który w czasie przepływu nie zmienia kierunku ani wartości natężenia. Prąd stały jest stosowany do wielu zabiegów elektroleczniczych. Nazywa się go również prądem galwanicznym, jednak nazwa ta nie jest ścisła, ponieważ odnosi się ona w zasadzie do prądu stałego uzyskiwanego z ogniwa galwanicznego. Stały prąd elektryczny uzyskuje ...

Oddziaływanie pradu elektrycznego na organizm ludzki

Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki Prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz i napięciu 400/230 V jest najbardziej rozpowszechnionym środkiem przenoszenia energii elektrycznej. Z tego powodu większość porażeń i oparzeń ludzi prądem elektrycznym, nazywanych wypadkami elektrycznymi, występuje przy styczności człowieka z urządzeniami elektroenergetycznymi prądu przemiennego, przy czym najczęstsze są rażenia na drodze ręka - nogi lub ręka - ręka. Ponadto ...

Okresy i prądy literackie

Dokonując w literaturze jakichkolwiek podziałów, klasyfikacji i szeregowań, musimy pamiętać o jednym: że nie odpowiadają one ściśle rzeczywistości literackiej. Zda,nie to — tak ostre i apodyktyczne — przyjdzie nam w dalszym ciągu nieco złagodzić i usprawiedliwić.

Literatura rozwija się stale...

Powierzchniowe i głębinowe prądy morskie

Prąd morski przypomina ogromną rzekę płynącą w powierzchniowych wodach oceanów i mórz. Główną przyczyną powstawania prądów powierzch­niowych są stałe wiatry. Poza nimi ruch wody morskiej może być spowo­dowany różnicą gęstości wody wynikającą z różnic temperatury i zasolenia. Prądy...

Charakterystyka własności ruchowych maszyn prądu stałego.

Prądnica Właściwości ruchowe prądnicy najczęściej określa się za pomocą charakterystyk, podających związki między wymienionymi wielkościami. Ze względu na niewielką zmienność prędkości silników napędowych można uznać, że prądnice pracują przy praktycznie stałej prędkości, dlatego charakterystyki są sporządzane przy n=const. Charakterystyki te to: - charakterystyka biegu jałowego E=f(If) przy n=const; Ia=0 - charakterystyka obciążenia U=f(If) przy ...

Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

Jednym z licznych zastosowań silnika elektrycznego prądu stałego są silniki trakcyjne w lokomotywach, elektrycznych zespołach trakcyjnych oraz tramwajach i trolejbusach. Silnik trakcyjny to nic innego jak silnik zainstalowany w pojeździe, który napędza zestawy kołowe (1 zestaw kołowy to dwa koła...

Porażenia prądem elektrycznym

Jeżeli człowiek dotyka jednocześnie dwóch punktów, między którym występuje napięcie, to przez jego ciało przepływa prąd elektryczny. Wtedy zachodzi rażenie prądem elektrycznym. O skutkach rażenia decydują przede wszystkim trzy czynniki: 1. Wartość prądu rażeniowego i jego rodzaj (stały, zmienny o różnej częstotliwości) 2. Czas przepływu prądu rażeniowego. Jeżeli czas przepływu prądu nie przekracza 0,1...0,5 s, następstwa rażenia są znacznie złagodzone.

Rozkład prądów morskich

Prądy morskie są to jakby ogromne słone rzeki, o szerokości od kilku do kilkunastu kilometrów, płynące w powierzchniowych wodach mórz i oceanów.

Powstają one dzięki występowaniu stałych wiatrów oraz wirowemu ruchowi Ziemi. Kierunek nadaje im siła Coriolisa i rozmieszczenie lądów.

Prądy morskie...

Prąd stały a indukcyjny

Różnice:

*źródłem prądu stałego jest różnica potencjałów

*źródłem prądu indukcyjnego jest zmiana strumienia magn obejmowanego przez ten obwód Podobieństwa

*oba prądy są źródłem pola magn

*uporządkowany ruch elektronów Indukcja magn a samoindukcja magn Zjawiskiem indukcji magn nazywamy...

Prąd elektryczny - uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

Napięcie elektryczne- różnica potęncjałów pomiędzy pomiędzy dwoma naelektryzowanymi w różnym stopniu ciałami.

Istnienie napięcia warunkuje przepływ padu eklektycznego [U]=1V Urządzenia wytwarzające napięcie:

Ogniwo

Akumulator

Prądnica

Naładowany

kondensar

Natężenie elektryczne-...

PRĄD LITERACKI, kierunek literacki

PRĄD LITERACKI, kierunek literacki, zespół tendencji lit. (ideowo-artystycznych) utrwalony w szeregu znaczących dzieł powstałych w czasowej bliskości, spójny i wewnętrznie zhierarchizowany, żywotny w określonych granicach hist., będący konstytutywnym składnikiem —» okresu literackiego; np. —»...

Prąd stały i elektrolecznictwo fizykoterapia

Elektroterapia prądem stałym zabiegi: -Kąpiele elektryczno wodne - Galwanizacja - Jontoforeza - Termoforeza - Elektroforeza - Dezinkrustacja Elektrody-stosuje się elektrody płaskie wielokrotnego użytku wykonane z folii cynowej albo ze specjalnej gumy przewodzącej. Kształt elektrody dobiera się do miejsca zabiegowego. Wszystkie elektrody powinny mieć zaokrąglone brzegi by zapobiec zagęszczeniu prądu (które grozi poparzeniem pacjenta). Najczęściej są prostokątne lub ...

Prądy średniej częstotliwości

Prądy te, zwane też prądami Ncmcca, który wprowadził je do medycyny, powstają na /asad/ie inlerferencji prądów doprowadzonych do tkanek w dwóch mezalez nych obwodach. Kóżnią się między sobą częstotliwością, lecz stosunkowo nieznacznie, od 1 do 1 50 Hz. Na przykład w jednym obwodzie występuje...

Prąd interferencyjny

Odrębność prądów interferencyjnych polega na tym, że są one wynikiem skrzyżowania dwóch prądów wielkiej częstotliwości (np. 4000 i 4100 Hz). W wyniku nałożenia dwóch prądów' wypadkowa częstotliwość powstająca w wyniku zniesienia/wzmocnienia w punkcie skrzyżowania lub jego pobliżu wynosi 100...

Jak udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym?

Podczas ratowania osoby porażonej prądem elek­trycznym o napięciu 220V należy przede wszyst­kim zabezpieczyć urządzenie, które jest źródłem prądu. Ratownik nie powinien jednak pod żadnym pozorem dotykać ciała ofiary, jeśli styka się ono nadal z podłączonym do prądu urządzeniem. Przed...

Prąd faradyczny

Urządzenia wytwarzające prąd faradyczny są bardziej rozpowszechnione w Europie niż w Ameryce. Wydaje się, że producenci europejscy upodobali sobie tę złożoną odmianę prądu stałego generowanego za pomocą wtórnych cewek. Prąd faradyczny znakomicie pobudza mięśnie, lecz wywołuje u pacjentów przykre...

Silnik prądu stałego - definicja

Jak sama nazwa wskazuje, silnik ten zasilany jest przez prąd stały czyli na przykład : ogniwo lub akumulator. Budowa silnika prądu stałego jest bardzo prosta. Składa się on przede wszystkim z dwóch przeciwnych biegunów magnetycznych, cewki, która jest zrobiona z wielu zwojów, komutatora czyli dwóch...

EKSPRESJONIZM, prąd lit.

EKSPRESJONIZM, prąd lit., jeden z nurtów w modernist. i pomodernist. literaturze światowej, powst. w Niemczech wk. XIX w., zrazu jako nieuświadomiona w swej odrębności i nie sformułowana programowo, lecz wyraźnie zarysowana tendencja, która dopiero w poć?. drugiego dziesięciolecia XX W. została...

RAŻENIE PRĄDEM RA2ENIE PIORUNEM

Najpoważniejszym następstwem przepływu prądu wysokiego napięcia przez organizm człowieka (pomijając ciężkie oparzenie, ze zwęgleniem tkanek włącznie) są: 1) spowodowanie zatrzymania oddychania w następstwie tonicznego skurczu wszystkich mięśni szkieletowych (w tym mięśni wdechowych),

2)...

Prądy sinusoidalne

Prąd, którego wykres na współrzędnych natężenia i czasu ma kształt sinusoidy, nazywamy sinusoidalnym. Prąd taki płynie w miejskich sieciach energetycznych. Częstość drgań lego prądu wynosi 50 Hz, tak jak w wielu metodach leczniczych, ale napięcie, 220 V, wielokrotnie przekracza zakres lerapeuly<...