Motyw pracy.

 

Motyw pracy.

 

Pisarze i poeci od najdawniejszych czasów dostrzegali wartości pracy, ale nie do tego stopnia co twórcy polskiej literatury XIX i XX wieku. Kult pracy miał w Polsce podłoże historyczne. Po nieudanych zrywach niepodległościowych , zaczęto poszukiwać nowych dróg do wydźwignięcia kraju z...

Motyw pracy.

Motyw pracy.

 

Pisarze i poeci od najdawniejszych czasów dostrzegali wartości pracy, ale nie do tego stopnia co twórcy polskiej literatury XIX i XX wieku. Kult pracy miał w Polsce podłoże historyczne. Po nieudanych zrywach niepodległościowych , zaczęto poszukiwać nowych dróg do wydźwignięcia kraju z...

Pisanie prac dyplomowych

 

a)

Prace końcowe

 

Właściwie każdy student w trakcie studiów ma do czynienia z pracami końcowymi. Oczywiście od specyfiki kierunku, na którym studiuje zależy, jak dużą ilość prac będzie musiał napisać. Naturalną rzeczą jest, że student filologii będzie autorem znacznie większej ich liczby...

Społeczne problemy pracy - Czynniki określające wymiar czasu pracy

1. czynniki ekonomiczne - poziom sił wytwórczych – im wyższy tym mniejszy wymiar czasu pracy, społeczna wydajność pracy;

2. czynniki społeczne (dotyczy samego pracownika) – granice możliwości ludzkich:

a) fizyczne;

b) psychiczne:

- konieczność wypoczynku;

- uciążliwość pracy w jej warunkach;

-...

Zawarcie umowy o pracę. Treść i forma umowy o pracę

„Aby doszło do zawarcia umowy potrzebne są zgodne oświadczenia woli pracodawcy i pracownika, a jeśli jej zawarcie poprzedzały rokowania

- porozumienie co do wszystkich postanowień (art. 72 K.c., jak też postanowienie SN z 22 listopada 1976r. III PZ 7/79, PiZS z 1981 r. Nr. 7 poz. 53, wyrok SN z 6...

Pojęcie ochrony pracy. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Określenie „ochrona pracy" nie jest pojęciem jednoznacznym. Może ono być rozumiane bądź bardzo szeroko, jako ochrona interesów pracowników, obejmując wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie potrzeb i interesów pracowniczych, bądź znacznie węziej - jako ochrona ludzkiej zdolności do pracy...

Organizacja, zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy

PIP jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podlega Sejmowi. Nadzór nad PIP w zakresie ustalonym ustawą sprawuje Rada Ochrony Pracy.

PIP tworzy: Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy oraz...

Rodzaje stosunku pracy

Ze względu na odmienność form własności będącej podstawą działalności są 2 rodzaje stosunku pracy:

1. pracownicze- występują we wszystkich dziedzinach produkcji, usług oraz administracji między pracodawcami dysponującymi mieniem społecznym bądź własnością prywatną a pracownikami...

Nawiązanie stosunku pracy (zagadnienie)

Zagadnienia ogólne

Os. zarządzające zakładem pracy kształtując warunki zatrudnienia powinny mieć na uwadze pozaprawne reguły będące kategoriami pojęciowymi z zakresu socjologii pracy czy tez psychologii np. na czas określony – pozbawienie stabilności sytuacji pr. Zatrudnienie pracowników to także...

Czas pracy

Definicja

CZAS PRACY - jest zasadniczą częścią czasu ekonomicznego. Obejmuje on tę część czynności wykonywanych przez człowieka, która występuje zwłaszcza w procesie produkcji i usług. Każda praca lub jakakolwiek inna działalność ludzka wiąże się z przemianami oraz upływem czasu fizycznego...

Kryzys pracy

Cele człowieka

Człowiek dąży w swych wysiłkach do realizacji pracy, czyli do zwiększenia stopnia zaspokajania swoich potrzeb oraz do zmniejszenia jej uciążliwości. Zmierza w swych świadomych działaniach do poprawy życia|jakości życia poprzez tworzenia lepszych jakościowo produktów z jednej strony...

Ruchomy czas pracy

Charakterystyka

Przepisy kodeksu pracy nie przewidują systemu tzw. ruchomego czasu pracy. Jest on jednak stosowany w praktyce jako korzystna, zwłaszcza dla pracowników, forma organizacji czasu pracy. Należy przyjąć, że jeżeli zasady stosowania tzw. ruchomego czasu pracy nie naruszają norm ochronnych dla...

Umowa o pracę

Definicja

Umowa o pracę stanowi podstawową formę nawiązania stosunku pracy. Charakteryzuje ona strony umowy, zakres praw i obowiązków stron oraz zawiera wszystkie niezbędne elementy opisujące dany stosunek pracy. Jest to dwustronna czynność prawna, wyrażająca porozumienie, na mocy którego pracownik...

Warunki pracy

Charakterystyka

Warunki pracy ogół czynników występujących w organizacji, które związane są z charakterem pracy i otoczeniem, w którym jest ona wykonywana. Swoim zakresem obejmują one m.in.: lokalizację firmy, treść pracy, materialne środowisko pracy, czas pracy, urządzenia socjalne. Inny pogląd na...

Rodzaje umów o pracę

Umowa jest to zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania skutków prawnych. Umowa o pracę jest czynnością prawną, obejmującą zgodne oświadczenia woli pracownika i pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy oznaczonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie, a pracodawca - do zapłaty wynagrodzenia. Każda umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków. W szczególności powinna określać: ...

Wynagrodzenie za pracę

Spis treści str. Wstęp................................................................................................................. 2 Rozdział 1. Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy...................................... 3 1.1. Podstawy wynagrodzenia za pracę......................................................... 3 1.2. Systemy wynagrodzeń za pracę............................................................. 4 Rozdział 2. Obligatoryjne świadczenia pieniężne ...

Bezrobocie i rynek pracy

Wstęp Bezrobocie w Polsce pojawiło się w wyniku transformacji ustrojowo – systemowej zapoczątkowanej na przełomie lat 1989-1990. Większość Polaków zjawisko bezrobocia uznało za zupełnie nowe i zaskakujące. Nagle okazało się, że nie każdy, kto chce pracować może znaleźć zatrudnienie. W krajach wysoko rozwiniętych bezrobocie jest klasycznym problemem globalnym. Ponadto doświadczenia tych państw dowodzą, że zjawisko to będzie towarzyszyć nam już na zawsze. Na ...

Rynek pracy i jego elementy.

1.POJĘCIE RYNKU. Rynek jest instytucją, która umożliwia zawarcie transakcji między sprzedającym a kupującym. Każdy rynek ma określoną strukturę. Strukturę tę tworzą kupujący i sprzedający, którzy mogą być partnerami równorzędnymi lub też narzucać sobie nawzajem różne warunki, zależnie od “siły”, jaką dysponują. Przedmiotem transakcji dokonywanych pomiędzy kupującym i sprzedającym są dobra usługi czy tytuły prawne. Każdy rynek można rozpatrywać z ...

Porównanie sytuacji na rynku pracy w Polsce i UE

Spis treści: 1. Wstęp 2. Sytuacja na polskim rynku pracy: a. Aktywność ekonomiczna ludności; b. Struktura zatrudnienia; c. Bezrobocie; 3. Sytuacja na rynkach pracy w wybranych krajach UE: a. Aktywność ekonomiczna ludności; b. Bezrobocie; 1. Wstęp. Rynek pracy jest ważny, gdyż pełni dwie zasadnicze funkcje w gospodarce. Dla ludzi występujących z podażą pracy stwarza on możliwość otrzymania dochodów, a dla firm zgłaszających popyt na pracę jest on ...

Rodzaje umów o pracę

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do osobistego wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Pracownik jest dobrowolnie podporządkowany pracodawcy. Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i określać: - rodzaj pracy: nastąpić to może przez wskazanie stanowiska,