Pozytywny

Czytaj Dalej

Czy pozytywne myślenie umożliwia wpływ człowieka na jakość jego życia?

Pozytywne myślenie to także dostrzeganie pozytywnych aspektów wydarzeń. Pozytywne myślenie objawia się w pozytywnych oczekiwaniach w stosunku do wyników działania, zarówno swojego, jak i innych.

Trening pozytywnego myślenia

Trening pozytywnego myślenia to dolność do zauważania pozytywnych aspektów każdej sytuacji to jeden ze wskaźników zdrowia psychicznego.

Pojęcie charakteru produktywnego i nieproduktywnego oraz typy charakterów (warunki "nabywania" cech pozytywnych)

Typy charakterów nieproduktywnych: (4 rodzaje orientacji, których aspekt może być negatywny lub pozytywny) Człowiek o orientacji receptywnej – (zorientowany na otrzymywanie, przyjmowanie) - człowiek bez inicjatywy, własnego zdania, pasywny, służalczy, pogardzający sobą, brak samozaufania, pasożytniczy, bez zasad, o myśleniu życzeniowym, naiwny, zaś wg aspektu pozytywnego - jest to człowiek mający zdolność przyjmowania,

POZYTYWNE MIERNIKI ZDROWOTNE

Na podstawie testów wydolności fizycznej i sprawności ruchowej tworzone są również pozytywne mierniki wykorzystywane w sporcie i wychowaniu fizycznym, rehabilitacji i innych dziedzinach.

Ekonomia normatywna i pozytywna

Ekonomia pozytywna nie wydaje sądów wartościujących, ani w żaden inny sposób nie interpretuje dokonanych obserwacji. Największe zastosowanie znajduje ekonomia pozytywna przy budowie uproszczonych obrazów naszej rzeczywistości gospodarczej zwanych modelami ekonomicznymi.

Pozytywne i negatywne postawy rodzicielskie

Postawy pozytywne: 1) postawa akceptacji - polega na przyjmowaniu dziecka takim jakie jest z jego wadami i zaletami, przejawianiu wobec niego pozytywnych uczuć i ich okazywaniu bez względu na zachowanie się dziecka – ono wie, że jest kochane.

POZYTYWNY

  POZYTYWNY (nłc. pozytywny wynik eksperymen­tu, pozytywna odpowiedź. religia pozytywna, moralność pozy­tywna.

Pozytywne i negatywne strony tarcia

Nauka jest dzisiaj tak rozwinięta, że człowiek umie wykorzystywać pozytywne tarcie i zwalczać negatywne.

Pozytywne skutki mass-mediów

Mass media wywierają negatywne jak i pozytywne skutki w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Istnieje cała gama czasopism, programów radiowych i telewizyjnych, książek, programów komputerowych oraz stron internetowych, które wpływają pozytywnie na ten proces.

Teoria dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego

w przypadku chorób zaburzających procesy rozwojowe), (c) progresywny w przypadku przejścia na wyższy poziom indywidualnego rozwoju (dezintegracja pozytywna). Oba te aspekty procesu dezintegracji pozytywnej vs.

DEZINTEGRACJA POZYTYWNA

Dezintegracja pozytywna znacząco poszerza definicję i pojęcie normalności, wskutek czego wielu ludzi nadwrażliwych, uważanych zachorych psychicznie, ponieważ nie umieli nawiązać kontaktu z otoczeniem,znalazła się w granicach normy. Kazimierza Dąbrowskiego - "Dezintegracja pozytywna".

POZYTYWNA WIZJA CZŁOWIEKA - ZARZĄDZANIE SOBĄ

Niedobrze jednak, gdy staje się podstawą myślenia o sobie jako o istocie słabej, bezsilnej i uzależnionej od innych, której najpierw nasuwają się na myśl własne cierpienia i ułomności, a odkrywanie w sobie rzeczy pozytywnych, sił i możliwości przychodzi z ogromnym trudem.

Kryteria a liczba wyborów pozytywnych i negatywnych

dla lepszego zorganizowania prac społecznie użytecznych lub współpracy w ramach uczenia się, wówczas wystarczają dwa najwyżej pytania: jedno dotyczące wyborów pozytywnych, a drugie wyborów negatywnych.

Praca nad negatywnymi przekonaniami: zapis danych pozytywnych

W przypadku pracy nad przekonaniami z poziomu schematów technika zapisu danych pozytywnych wymaga ukierunkowanego, systematycznego gromadzenia dowodów. Z tego względu może ona stanowić uzasadnienie zastosowania techniki zapisu danych pozytywnych.

EKONOMIA POZYTYWNA

  EKONOMIA POZYTYWNA ma za zadanie wyjaśnianie zjawisk ekonomicznych, jest oparta na obiektywnej wiedzy o rzeczywistości. Ekonomia pozytywna formułuje sądy, będące obiektywnym i naukowym objaśnieniem funkcjonowania gospodarki.

Pozytywny i negatywny wpływ kultury organizacji na jej efektywność

Do funkcji pozytywnych można zaliczyć: Funkcję percepcyjną: Kultura określa sposób postrzegania otoczenia, przekazuje wyraźny obraz świata, czyni go dla członków organizacji zrozumiałym i przejrzystym.

Akt administracyjny (negatywne i pozytywne)

Pozytywne- to takie akty, które w całości uwzględniają żądanie adresata. Milczenie niekiedy może oznaczać akt pozytywny.

POJĘCIE i istota pokoju pozytywnego i negatywnego

Pozytywne poszerzają pojęcie pokoju negatywnego o wartości kreacyjne w stosunkach md. POZYTYWNA - pokój to kreacyjna, dynamiczna treść stosunków md.

Jakie znaczenie posiada pozytywna opinia o przedsiębiorstwie?

Przedsiębiorstwo przedstawia się w korzystnej formie, by uzyskać zaufanie i pozytywne nastawienie ze strony zewnętrznych i wewnętrznych grup interesów.

Dlaczego dobro publiczne można traktować jako pozytywny efekt zewnętrzny?

  Pozytywnym efektem zewnętrznym nazywamy pozytywne przenoszenie skutków działalności jednych przedmiotów gospodarczych na inne.